Med nätverksarbete avses allt samarbete mellan de yrkesmänniskor som på ett eller annat sätt har med den unga att göra. Nätverksarbete kan genomföras med olika konstellationer (till exempel med en lärare, skolhälsovårdaren och en anställd vid ungdomspolikliniken + den unga + föräldrar). I regel ska den unga alltid vara med när hans eller hennes ärenden behandlas i form av nätverksarbete.

Syftet med nätverksarbete är följande:

  • få mer information om den unga och hans eller hennes situation och tillstånd
  • stöda den unga och dennes föräldrar
  • stöda samarbetet mellan den unga, föräldrarna och yrkesmänniskor
  • ge den unga chansen att få sin röst hörd
  • tillsammans hitta lösningar på hur alla parterna kan främja den ungas välbefinnande
  • upprätta en gemensam vård-/stödplan och komma överens om arbetsfördelningen mellan nätver-kets olika medlemmar
  • följa upp den ungas situation och tillstånd

Nätverksarbetet kan likaväl genomföras hemma, på ungdomspoliklinikens mottagning, i skolan eller per telefon (även nätverksarbete genom videokonferenser blir allt vanligare).

I dialogen (= ett samtal mellan två eller fler personer) accepterar man att människor ser saker och ting ur olika perspektiv och att ingen enskild persons uppfattning är den enda sanningen. Man finner de bästa och mest kreativa lösningarna på olika situationer när man ger utrymme för olika synsätt och parterna upplever att de får sin röst hörd. Därför bör man lära sig att även lyssna till barnet, den unga och familjen inom de tjänster som de berörs av.

Artikel på webbsidan Kasvun kumppanit (webbtjänst för att stärka välbefinnandet hos barn): Dialogisuuden muodostaminen ammattilaisen ja perheen välillä (enbart på finska)​