I puberteten ökar mängden inre och yttre impulser kraftigt. Den unga är fullt upptagen med tankar och känslor som han eller hon först nu lär sig att gestalta som meningsfulla helheter. Den unga är otålig, ur balans, förvirrad och ombytlig. Känslorna kan svalla inombords eller synas utåt som känsloutbrott, hetsighet eller i form av virrighet och besluttagande, som i vuxnas tycke är helt galna. Varje ung bearbetar omställningen i livet på sitt eget sätt.

Humörsvängningar är vanliga i ungdomen

Också humörsvängningar är vanliga när man är ung. Den unga är allt mer medveten om sig själv och iakttar sig själv kontinuerligt, har funderingar kring vännernas acceptans och reflekterar över sig själv och sin olikhet i förhållande till andra. Ibland medför detta till och med starka känslor av ångest, nervositet och skam. Å andra sidan framhäver den unga sitt självförtroende och sin kaxighet.

Den unga kan ha svårt att beskriva känslorna som växlar mycket under en och samma dag. Den ungas emotionella vokabulär kan vara bristfällig, och han eller hon kanske inte identifierar hela den mångfald av känslor som han eller hon upplever. Den unga oroar sig också för sin kropp som utvecklas och växer i snabb takt. Den egna kroppen, precis som de egna känslorna, kan kännas främmande. Rädsla för sjukdomar och ibland även dödsångest är normala bekymmer som hör till puberteten. Hur väl den unga kan beskriva sina tankar och känslor beror på den ungas psykiska mognad och på hur stark ångesten eller rädslan är. Om den unga inte kan sätta ord på sina rädslor, kan de ta uttryck i fy-siska symtom, såsom magont, huvudvärk eller diffusa smärtor, som får den unga att upprepade gånger söka sig till hälsovården. Det är också viktigt att man tillsammans med den unga reflekterar över me-ningen med livet, vilken betydelse livet har för en och ens värderingar så att man kan förmedla hopp och tilltro till den unga. Varje liv är betydelsefullt och värdefullt.

Rusmedel eller en psykos kan ligga bakom

Overklighetskänslorna kan orsakas av rusmedel: den unga kan vara påverkad av alkohol, något läke-medel eller någon starkare drog. Också någon störning kan orsaka förvirrat beteende. Det finns skäl att oroa sig om den unga har svårigheter att ta hand om sig själv, gradvis börjar dra sig undan och undvika andra, beter sig ibland egendomligt eller förvirrat, till exempel pratar för sig själv.

Förvirrat beteende kan i värsta fall vara ett tecken på en psykos, som är ett samlingsnamn för stör-ningar där verklighetsuppfattningen är förvrängd. Detta betyder alltså att människan har svårigheter att urskilja vad som är verkligt och vad som inte är det. Hos en psykotisk person avbryts tankegången ständigt. Han eller hon kan lätt falla i gråt eller vara luddig. Han eller hon kan ha hallucinationer, till exempel höra röster som känns verkliga. Han eller hon kan också ha vanföreställningar, till exempel tro att han eller hon förföljs eller har exceptionella talanger.

Vanföreställningarna är felaktiga föreställningar som ofta bygger på en felaktig tolkning av en iaktta-gelse eller en erfarenhet. Vanföreställningens innebörd och objekt kan variera mycket.

Dissociation betyder avskärmning eller sönderdelning. Inom psykiatrin avses med begreppet ett tillstånd där personen inte kognitivt kan sammanföra sina tankar, känslor, iakttagelser eller minnen till en meningsfull helhet.

Mer information på internet

Vanföreställningar (enbart på finska)

Dissociativa störningar (enbart på finska)

Psykos: Kortvarig psykos (enbart på finska)

Psykos (enbart på finska)

Kunskapsprov: Nuorten kokemuksia psykoosista (enbart på finska)

Läkemedelsbehandling av de första symtomen under psykos (enbart på finska)

Information om psykos (Mielenterveystalo) (enbart på finska)