Rusmedel är ämnen som används för deras behagliga eller berusande effekt. Rusmedel kan även an-vändas för att trubba av illamående eller ångest.  Alkohol och tobak är de vanligaste rusmedlen bland ungdomar och de är också orsaken till nästan alla problem hos unga som missbruk orsakar. Ett beroende kan riktas nästan mot vilket ämne eller vilken verksamhet eller aktivitet som helst som man använder för att snabbt få tillfredsställelse eller välbehag. Beroendet begränsar och avgränsar livet: man sitter fast i sitt beroende och behöver ständigt mer av det som man är beroende av.

Att sälja eller köpa ut alkohol till ungdomar är kriminellt!

Att sälja eller köpa ut alkohol till barn under 18 år är kriminellt. Under 18-åringar får enligt lag inte inneha alkohol. Om du oroar dig för rusmedelsbruket hos en minderårig, kontakta den ungas föräldrar/vårdnadshavare. Om du känner en mycket stark oro, kontakta barnskyddet.

Rusmedel intresserar och fascinerar ungdomar

Rusmedel intresserar och fascinerar ungdomar eftersom de är förbjudna och samtidigt en symbol för vuxenlivet och vuxnas valfrihet. Den unga lever i stunden – man är nyfiken på att testa rusmedel men glömmer bort riskerna med detta, eftersom den unga inte har samma färdigheter som vuxna att tänka på framtiden och på de eventuella följderna av experimenten. Därför ska man effektivt och sanningsenligt informera de unga om de faror och risker som förknippas med rusmedel.

Tobak hör ofta till de första experimenten med rusmedel. Den vanliga åldern för att prova på tobaksprodukter är kring 13–15 år. Tobaksprodukter är cigaretter, snus, cigarrer och piptobak.

En del ungdomar upplever sin första berusning i högstadieåldern. Den unga kan använda alkohol för att trubba av sorg eller ångest. Alkohol kan skänka en stunds lindring eller glömska, men de olyckor och slagsmål som alkoholanvändningen kan leda till gör att man mår ännu sämre följande dag. Till en början gör alkohol att man slappnar av och hämningarna släpper. Det blir svårare att kontrollera sitt beteende och sina tankar, man känner sig modigare och stämningen höjs. Denna känsla är inte långvarig: när alkoholens effekt tilltar börjar man sluddra, ragla, tappa balansen och förlora lokalsinnet. Alkohol gör den unga värnlös.

Riskerna är större när man är full

I berusat tillstånd löper unga en stor risk för olyckor som kan leda till bestående skador eller i värsta fall döden. Benägenheten att ta risker ökar och det egna beteendet kan bli aggressivare. I berusat tillstånd råkar man lätt ut för slagsmål och andra våldsamma situationer och särskilt flickor löper risk att bli utnyttjade eller våldtagna. Ju tidigare man börjar använda alkohol, desto svårare är det att göra sig fri från den. Dessutom är sannolikheten stor att man i vuxen ålder konsumerar mer alkohol ju yngre man är när man provar på alkohol de första gångerna. Redan små alkoholmängder är en hälsorisk för barn och unga. De ungas beredskap att leva ett drogfritt liv bör stödas och stärkas.

Många unga berättar att de får alkohol av sina föräldrar. Att köpa ut eller langa alkohol till ungdomar är kriminellt. Föräldrarnas agerande signalerar för den unga att de inte bryr sig och att åldersgränser och laglydighet inte har någon betydelse.

Droger

Cannabis är den vanligaste drogen som unga provar på. Cannabis kan till en början ha en lugnande och avslappnande effekt, men cannabis kan även ge obehagliga och farliga verkningar såsom depression, paranoia, panikattacker och ångest. Använder man cannabis länge blir det svårare att klara sig i skolan, minnet och inlärningen blir lidande och livsmiljön snävare, eftersom man struntar i vännerna och hobbyerna. Cannabis kan framkalla beroende och när man slutar använda det kan abstinensbesvären vara i flera veckor. Experiment eller användning av droger såsom läkemedel, amfetamin, ecstasy eller cannabis utgör ett allvarligt hot för den ungas hälsa och utveckling. Betyg som rasar, beteendestörningar och brytande av regler samt oförklarliga frånvaro kan vara orsaker till att misstänka droganvändning.

Ofta medför droganvändning också ett ökat behov av pengar och det kan hända att saker eller pengar försvinner hemma. Humöret svänger från hyperaktivitet till apati, den unga är trött och dygnsrytmen upp och ner. Den unga orkar inte bry sig om sin hygien eller sitt ätande. Dessutom kan umgänget bytas ut, ofta börjar man umgås med äldre ungdomar och den unga tappar intresset för sina hobbyer eller sådant som förr var viktigt för honom eller henne. Om det finns skäl att misstänka att den unga använder droger, är det absolut nödvändigt att ingripa.

Nolltolerans

Man ska ha nolltolerans mot ungdomars rusmedelsbruk. För att kunna upptäcka att den unga använder alkohol, tobak och droger är det väsentligt att man träffar den unga tillräckligt ofta och under tillräckligt långa tider. Om den unga endast kommer hem och vänder är det svårt för föräldrarna att iaktta honom eller henne. Fasta hemkomsttider, överenskommelser kring att sova över hos kompisar och samarbete mellan föräldrar är effektiva sätt för att skydda unga mot rusmedel. Kompisars användning av rusmedel kan medföra social press. Ingen behöver eller ska ta rusmedel för att andra gör det.

Lär dig att tacka NEJ till rusmedel

Man kan träna med den unga hur han eller hon kan tacka NEJ till rusmedel. Den ungas hobbyer och vänkrets har stor betydelse för förebyggandet av rusmedelsbruk och man ska aktivt stödja den unga till fritidsaktiviteter, kreativ verksamhet och hjälpa hela kompisgänget till drogfri samvaro. När man stärker den ungas självkänsla får den unga samtidigt mod att säga sin åsikt även i gruppen. Tveka inte att tacka nej till rusmedel: tänk på nackdelarna och fatta ditt eget beslut. Det är alltid tillåtet att tacka nej till rusmedel och nykterhet är inget att skämmas för, eftersom det visar att man har mod att göra sina egna val.

Test

Rusmedelsmätare för unga (adsume) (enbart på finska)

Mer information på internet

Nuortenlinkkis informationsställe (enbart på finska)

Animationen Alkoholin liikakäytön riskit (enbart på finska)

Missbruk av alkohol och droger (enbart på finska)

Ungas rusmedel (enbart på finska)

Handbok om droger för tonårsföräldrar: Huolesta puheiksi, puheista teoiksi. (Droglänken) (enbart på finska)

Publikation: Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Nuoret saavat helposti alkoholia (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Miksi nuori ei voi juoda kuin aikuinen? (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Varhaisen alkoholinkäytön vaikutukset kehitykseen (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Alkoholinkäytön varhainen aloittaminen altistaa myöhemmälle ongelmakäytölle (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Onnettomuudet ja väkivalta (enbart på finska)

Artikel i webbtjänsten Neuvoa-antavat: Alkoholinkäytön yhteydet muihin terveysriskeihin (enbart på finska)

Animationen Droger och hjärnan

​​​