Intagning till vård inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga

  • Bedömningen av vårdbehovet måste inledas inom tre veckor från att remissen anlände till sjukhu-set.
  • Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedömning av en specialist, bilddiagnostik eller labo-ratorieundersökningar, ska bedömningen och undersökningarna göras inom sex veckor från det att remissen anlände till sjukhuset.
  • Vård eller behandling som konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades, om inte medicinska eller terapeutiska or-saker kräver något annat.

Läs mer på Valviras webbplats (enbart på finska)