Vid sidan av de traditionella stöd- och vårdåtgärderna som sker "ansikte mot ansikte" finns i dagsläget många teknologiska alternativ. Populärast och bäst kända av dessa är olika slags stöd- och behand-lingsformer på internet. Många olika aktörer erbjuder bland annat chat- och sms-tjänster. Via dessa får unga stöd med låg tröskel, ofta även anonymt. Tjänsterna kan användas via datorn eller mobila apparater (smarttelefoner, surfplattor).

I framtiden kommer även olika slags "internetterapier" eller jämförbara stödformer som används online att bli vanligare. I praktiken gör den unga specifika uppgifter med anknytning till symtomet eller problemet med hjälp av ett onlineprogram via datorn och får sedan feedback av terapeuten. Den unga kan även skicka meddelanden till terapeuten via internet eller samtala med terapeuten via webbkamera.

Än så länge används videobilder relativt lite som hjälpmedel i vård och stöd men även detta kommer att bli vanligare i framtiden. Redan nu finns det ett flertal tillämpningar som yrkesmänniskor använder för att kommunicera med varandra och i dessa sessioner kan även den unga eller familjemedlemmar delta. I framtiden blir det också vanligare att videoförbindelse kopplas upp via mobilapparater och på så sätt är den unga och vårdpersonalen inte bundna till en viss ort under mötet.