Barnskyddsanmälan

Du kan göra en anmälan när du upptäcker eller får vetskap om sådana omständigheter som gör det nödvändigt att utreda barnets behov av barnskydd. Det är alltså fråga om din egen bedömning av be-hovet av att utreda barnets behov av barnskydd. Många olika slags omständigheter kan leda till anmä-lan eller utredning av behovet av barnskydd. De kan röra barnets behov av vård och omsorg, omstän-digheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende.

Läs mer i Handboken för barnskyddet (enbart på finska)

Lagar och förordningar

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården​