Siirry pääsisältöön

Miten tukea surevaa?

Vaikka suru kuuluu elämään, se on usein traumaattista, raskasta ja uuvuttavaa. Tuki auttaa surevaa sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja elämään surun kanssa. Tuen saaminen myös osaltaan vaikuttaa myönteisesti surevan terveyteen ja hyvinvointiin.

Mitä sanoa surevalle?

Kun surevan kohtaa, on hyvä osoittaa myötätuntoa ja osanotto suruun. Sureva saattaa kokea loukkaavana, jos hänen menetyksensä ohitetaan. Mikäli sureva on itselle läheinen, ei sanoja välttämättä tarvita. Esimerkiksi halaus saattaa riittää. Surevalle voi kertoa, ettei tiedä, mitä sanoa, mutta tuntee myötätuntoa.

Osanoton voi esittää esimerkiksi sanomalla ”olen pahoillani” ja ”otan osaa”. Osanotto voi toimia tilanteessa keskustelun avauksena. Sen jälkeen voidaan keskustella muista tilanteeseen tai surevaan liittyvistä asioista.

Hyvässä tarkoituksessa annetut ohjeet tai lohdutukseksi tarkoitetut sanonnat, kuten ”aika parantaa”, ”sinun on nyt oltava vahva” tai ”tiedän miltä sinusta tuntuu” saattavat loukata surevaa. Hän voi kokea ne suruaan mitätöivinä.

Millaista tukea sureva arvostaa?

Yleensä sureva arvostaa läsnäoloa. Usein sureva kaipaa kuuntelijaa, ja haluaa kertoa tilanteesta. Kuunteleminen on tärkeämpää kuin puhuminen. On hyvä muistaa, että toisen surua ei voi ottaa pois eikä pienentää. Tästä huolimatta on tärkeää, ettei sureva jää tilanteessa yksin.

Surua ei tarvitse yrittää ratkaista. Sureva voi itse hakea tapahtuneelle selityksiä ja merkityksiä, mutta surevan tukijan kannattaa välttää niiden tarjoamista. Erilaisia menetyksiä ei myöskään kannata vertailla tai arvottaa esimerkiksi sanomalla, millainen menetys olisi vielä vaikeampi tai suurempi.

Surevaa kannattaa kysyä mukaan esimerkiksi kävelylle, teatteriin ja juhliin. Hän päättää itse, jaksaako lähteä sillä kertaa mukaan. Hyvää tukea on myös erilainen käytännön apu arjessa ja asioiden hoitamisessa. Surevalle ei kannata sanoa ”pyydä apua, jos tarvitset”, vaan tarjota sitä itse aktiivisesti. Ehdota suoraan, että voit esimerkiksi hoitaa lapsia, käydä kaupassa, tehdä ruokaa tai tulla kylään.

Entä, jos läheisten tuki ei riitä?

Läheiset ovat yleensä tärkeä tuki surevalle. Jollain surevalla voi olla paljon läheisiä tukena. Toisella surevalla tukiverkostoa ei ole tai se on vähäinen. Surevaa kannattaa rohkaista vertaistuen piiriin ja tarvittaessa myös ammatillisen tuen piiriin.

Tuen tarpeesta tulee kysyä surevalta itseltään. Surevaa myös kannattaa rohkaista ottamaan tukea vastaan. Osa suruun liittyvistä kokemuksista, ajatuksista ja tunteista voi olla sellaisia, että niistä on helpompi keskustella ulkopuolisen tukijatahon kanssa.

Miksi rohkaista surevaa hakemaan apua?

Surulla voi olla kielteisiä vaikutuksia surevan terveydentilaan. Esimerkiksi sairaudet voivat pahentua ja itsemurhariski kasvaa.

Suru voi myös pitkittyä ja vaikeutua, jolloin sairaalapalvelujen ja psykiatrisen hoidon tarve lisääntyy. Saatu tuki vähentää surun negatiivisia vaikutuksia.

Milloin rohkaista surevaa hakemaan ammatillista apua?

Menetyksen luonteen vuoksi sureva voi tarvita kriisiapua. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi läheisen varhaisella iällä tai äkillisesti tapahtuva kuolema.

Lisäksi sureva voi tarvita

 • keskusteluapua
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • käytännön apua arjessa
 • tukea kuolemaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseen ja taloudellisen tuen hakemiseen.

Tukea on hyvä tarjota sekä alkuvaiheessa että myöhemmin. Tuen tarve voi tulla esille vasta pidemmän ajan kuluttua tapahtuneesta.

Miksi rohkaista surevaa vertaistuen piiriin?

Vertaistuki on monelle surevalle tärkeä tukimuoto. Sillä tarkoitetaan saman kokeneiden tai samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien keskinäistä tukea. Keskeistä on kokemusten, ajatusten ja tunteiden vastavuoroinen jakaminen.

Moni sureva kokee saavansa vertaistuesta kokemuksen ymmärretyksi tulemisesta sekä uusia näkökulmia, selviytymiskeinoja ja uskoa tulevaisuuteen.

Vertaistukitoimintaa sureville järjestävät esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat.

Esimerkiksi

 • Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa tukea lapsensa menettäneille
 • Nuoret Lesket ry työikäisille puolisonsa menettäneille
 • Huoma ry henkirikoksen uhrien läheisille
 • Surunauha ry itsemurhan tehneiden läheisille
 • Simpukka ry lapsettomille
 • Vaiettu menetys niille, joiden läheinen on kuollut päihteisiin
 • Potilasjärjestöt sairastuneille
 • Seurakunnat tarjoavat keskusteluapua, suru- ja eroryhmiä
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa kriisiapua, ammatillista tukea ja vertaisryhmätoimintaa

Milloin ja mistä apua?

Läheisen on hyvä tukea surevaa sekä ohjata tätä hakemaan apua matalalla kynnyksellä.

Alkuvaiheessa sureva kannattaa ohjata kriisiapuun ja myöhemmin vertaistuen piiriin. Myös ammatillista tukea kannattaa matalalla kynnyksellä hakea.

Ammattilaisen apu

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos voimavarat ovat loppu ja omahoito sekä läheisten tuki ei riitä. Ammattilaisen apu on tarpeen myös silloin, jos arki tuntuu ylivoimaiselta, ei saa nukuttua tai syötyä, erilaiset oireet haittaavat elämää tai voimavarat eivät tunnu lainkaan palautuvan.

Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn.

Voit ohjata läheisesi hakemaan apua esimerkiksi

 • sosiaali- ja kriisipäivystyksistä
 • kriisipuhelimesta
 • työterveydestä
 • terveysasemalta
 • opiskelijaterveydenhuollosta

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös