Perheen taloudellinen tuki nuorten psyykkisissä sairauksissa

Nuoren hoito- ja kuntoutusprosessi vaativat usein erilaisia tukitoimia. Perheen huolet voivat kasaantua ja yksi huolenaiheista voi liittyä perheen kykyyn tukea nuoren hoitoa ja kuntoutusta taloudellisesti. Hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä kuluja voi tulla esimerkiksi matkustamisesta hoitopaikkaan, hoidosta ja lääkityksestä, lääkärinlausunnoista, mahdollisista apuvälineistä sekä vanhemman työstä poissaolosta. Tällöin vanhempien on tärkeää saada heti tietoa siitä, mihin taloudellisiin etuuksiin nuori tai vanhemmat ovat oikeutettuja psyykkisen sairastumisen/kuntoutuksen vuoksi ja sen aikana, sekä kuinka etuuksia haetaan. Etuuksien tarkoituksena on tukea taloudellisesti sairastunutta ja hänen perhettään, jolloin voi olla paremmat edellytykset toipua ja kuntoutua sairaudesta tarvittavan hoidon avulla.

ALLE 18-VUOTIAAN HOITO

Potilaan hoito järjestetään joko perus- tai erikoissairaanhoidossa sen mukaan, miten vaativaa hoitoa hän tarvitsee. Potilas voi tällä hetkellä valita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen sekä erikoissairaanhoitoa antavan yksikön. Julkisen terveydenhuollon avosairaanhoidon, eli poliklinikkakäyntien, lääkäripalveluista ei peritä maksuja alle 18-vuotiailta.

TOIMEENTULO JA ETUUDET

Täältä löydät listattuna Kelasta haettavat etuudet ja niiden kuvaukset, jotka on tarkoitettu tukemaan perheen ja nuoren taloudellista selviytymistä sairastamisen vuoksi muuttuneessa tilanteessa. Lopuksi on kerrottu vielä kuntien sosiaalitoimen järjestämästä taloudellisesta tuesta (omaishoidon tuki ja ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki).

SOSIAALIHUOLLON JÄRJESTÄMÄT TUET

Jokaisella kuntalaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa tukea ja apua yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen perustuen. Sosiaalihuollon taloudellisia tukipalveluita ovat muun muassa omaishoidon tuki sekä täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki.