Siirry pääsisältöön

Miten tukea kehitysvammaisen mielenterveyttä?

Elämän merkityksellisyys ja ymmärrettävyys sekä ihmissuhteet ja positiivinen minäkuva tukevat kehitysvammaisen henkilön mielen hyvinvointia. Myös sopivan tasoinen tuki on tärkeää.

Millaista tukea tarvitaan? 

Hyvää mielenterveyttä edistää arjessa saatava tuki, joka on riittävän laajuista, sopivan laatuista sekä itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta tukevaa. 

Liika tuki ja vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen turhauttavat. Liian vähäinen tuki taas aiheuttaa liikaa kuormitusta. 

Kehitysvammainen henkilö osaa usein kertoa ja keskustella siitä, mihin tarvitsee tukea ja apua. Vuorovaikutuksen onnistuminen on aina paremmin ja helpommin kommunikoivan osapuolen vastuulla.  

Mitä syvemmin ihminen on kehitysvammainen, sitä enemmän tuen tarpeen havainnointi on ympäristön ihmisten vastuulla. Tällöinkin kehitysvammaisen oma näkemys tulee kuulla.   

Ihmissuhteet 

Suurin osa kehitysvammaisista kaipaa läheisiä ihmissuhteita. Näitä voivat olla suhteet perheenjäseniin, ystäviin, seurustelukumppaniin, ohjaajiin sekä esimerkiksi työssä tai työtoiminnassa kohdattaviin ihmisiin.  

Osalla kehitysvammaisista on henkilökohtainen avustaja. Myös hänen kanssaan saattaa muodostua tärkeä ihmissuhde. 

Mitkä asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin? 

Seuraavat viisi osa-aluetta ovat keskeisiä kehitysvammaisen henkilön mielen hyvinvoinnin kannalta. 

Onko elämä tasapainossa? 

Jos jollakin yllä luetellusta osa-alueesta on merkittäviä ongelmia, saattaa tämä johtaa mielenterveyden heikentymiseen sekä haasteisiin ympäristön kanssa.  

Haasteet toisten ihmisten kanssa voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena osallistua yhteisiin tekemisiin. Tämä voi johtaa yksinäisyyteen, joka osaltaan pahentaa psyykkisiä pulmia. 

Ratkaisuja psyykkisiin ongelmiin voi etsiä pohtimalla, miten kyseiset osa-alueet toteutuvat kehitysvammaisen henkilön elämässä.   

Kehitysvammainen voi pohtia yhdessä läheistensä tai ammattilaisten kanssa seuraavia asioita: 

 • Millä osa-alueella olisi parannettavaa? 
 • Mitä hyvää sen paranemisesta aiheutuisi? 
 • Miten muutokseen voisi pyrkiä yhdessä läheisten ihmisten tai ammattilaisten kanssa? 

Apuna voidaan käyttää yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun tarkoitettuja materiaaleja, kuten Minun suunnitelmani -vihkoa. 

Haastava käyttäytyminen 

Kehitysvammaiset henkilöt käyttäytyvät joskus haastavasti. Haastava käytös on tapa, jolla henkilö omalla toiminnallaan haastaa ympäristön reagoimaan.  

Haastava käytös voi liittyä esimerkiksi  

 • johonkin ympäristössä olevaan haittaan 
 • turhautumiseen 
 • fyysiseen sairauteen 
 • psyykkisen voinnin heikkenemiseen 
 • siihen, ettei tule kielellisesti ymmärretyksi  

Vinkkejä tilanteen helpottamiseen

Seuraavia kysymyksiä voi käyttää apuna käyttäytymisen syiden selvittämisessä sekä tilanteen helpottamisessa: 

 • Kuinka voisimme tukea henkilöä ilmaisemaan itseään paremmin? 
 • Esiintyykö haastavaa käytöstä aina jossakin tietyssä tilanteessa? 
 • Millaista käyttäytymistä tältä henkilöltä on kohtuullista odottaa? Mikä on hänelle liian vaikeaa? 
 • Voiko käytös johtua väsymyksestä tai turvattomuudentunteesta? Miten näitä tunteita voisi helpottaa? 
 • Liittyykö haastavaan käytökseen epävarmuutta tai puutetta seuraavista asioista: elämän ymmärrettävyys, elämänhallinnantunne, merkitykselliset asiat tai sosiaaliset suhteet? Miten näitä voisi lisätä? 
 • Ketä kyseinen käyttäytyminen haittaa? Millä tavalla? 
 • Voiko osan haastavuudesta hyväksyä ja pyrkiä korjaamaan vain vaikeinta ongelmaa? 
 • Miten toimimme, kun haastavaa käytöstä seuraavan kerran tulee? Miten seuraamme, että olemme toimineet sovitulla tavalla? 
 • Miten henkilön rentoutumista ja turvallisuudentunnetta voisi lisätä? 
 • Millä toimilla voimme ennaltaehkäistä haastavaa käytöstä? 
 • Miten mielekästä tekemistä voisi lisätä? 
 • Voisiko jotain, josta henkilö pitää, lisätä? 
 • Onko päiviä, jolloin ei ole ollut haastavaa käytöstä? Mikä niissä on ollut erilaista? 

Haastavan käytöksen selvittämisen apuvälineinä voidaan käyttää käytöksen seurantaa ja funktionaalista käyttäytymisanalyysia.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös