Skip to main content

Hur stödja psykisk hälsa hos en person med intellektuell funktionsnedsättning?

Ett meningsfullt och begripligt liv samt sociala relationer och en positiv självbild stöder det psykiska välbefinnandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är också viktigt med stöd på en lämplig nivå.

Vilken typ av stöd behövs? 

God psykisk hälsa främjas av ett sådant stöd i vardagen som är tillräckligt omfattande och av rätt kvalitet och som stöder självbestämmanderätten och självständigheten. 

För mycket stöd och bristande möjligheter att påverka är frustrerande. För lite stöd å andra sidan orsakar för mycket belastning. 

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan ofta berätta och diskutera vad hen behöver stöd och hjälp med. Parten som kommunicerar bättre och enklare ansvarar alltid för att interaktionen lyckas.  

Ju större intellektuell funktionsnedsättning en person har, desto mer ansvarar människorna i omgivningen för att upptäcka behovet av stöd. Även då ska man höra den intellektuellt funktionshämmade personens åsikt.   

Sociala relationer 

De flesta som har en intellektuell funktionsnedsättning vill ha nära relationer. Det kan handla om relationer till familjemedlemmar, vänner, en partner, handledare och till exempel personer som man möter på jobbet eller i arbetsverksamheten.  

En del personer med intellektuell funktionsnedsättning har en personlig assistent. De kan även få en viktig relation med hen. 

Vilka faktorer påverkar det psykiska välbefinnandet? 

Följande fem delområden är centrala för det psykiska välbefinnandet hos en person med intellektuell funktionsnedsättning. 

Är livet i balans? 

Om man har betydande problem inom något av de delområden som räknas upp ovan kan det leda till en försämrad psykisk hälsa och utmaningar med omgivningen.  

Utmaningar med andra människor kan ta sig uttryck i till exempel svårigheter att delta i gemensamma aktiviteter. Det kan leda till ensamhet, vilket i sin tur bidrar till att förvärra de psykiska problemen. 

Man kan försöka hitta lösningar på de psykiska problemen genom att fundera på hur dessa delområden förverkligas i livet för en person med intellektuell funktionsnedsättning.   

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan tillsammans med sina närstående eller yrkesutbildade personer fundera på följande saker: 

 • I vilket delområde finns det utrymme för förbättring? 
 • Vilka fördelar skulle en förbättring ge? 
 • Hur kan man få till stånd förändringen tillsammans med närstående eller yrkesutbildade personer? 

Som hjälp kan man använda material avsett för individcentrerad livsplanering, som häftet Min plan. 

Utmanande beteende 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning beter sig ibland utmanande. Ett utmanande beteende är ett sätt för en person att genom sina handlingar utmana omgivningen att reagera.  

Ett utmanande beteende kan till exempel vara kopplat till  

 • en eventuell olägenhet i omgivningen 
 • frustration 
 • en fysisk sjukdom 
 • en försämring av den psykiska hälsan 
 • att personen inte kan göra sig språkligt förstådd  

Tips för att underlätta situationen

Man kan använda följande frågor för att utreda orsakerna till beteendet och underlätta situationen: 

 • Hur kan vi hjälpa personen att uttrycka sig bättre? 
 • Uppstår det utmanande beteendet alltid i en viss situation? 
 • Vilken typ av beteende är rimligt att förvänta sig av den här personen? Vad är för svårt för hen? 
 • Kan beteendet bero på trötthet eller en känsla av otrygghet? Hur kan man lindra dessa känslor? 
 • Är det utmanande beteendet förknippat med osäkerhet eller brist på följande saker: begriplighet i livet, känsla av kontroll över livet, meningsfulla saker eller sociala relationer? Hur kan man utöka dem? 
 • Vem skadas av detta beteende? På vilket sätt? 
 • Kan man acceptera en del av det utmanande beteendet och försöka rätta till bara det svåraste problemet? 
 • Vad gör vi nästa gång ett utmanande beteende uppstår? Hur följer vi upp att vi har agerat så som vi kommit överens om? 
 • Hur kan vi få personen att slappna av mer och öka hens känsla av trygghet? 
 • Vad kan vi göra för att förebygga ett utmanande beteende? 
 • Hur kan vi utöka mängden meningsfulla aktiviteter? 
 • Kan vi lägga till något som personen tycker om? 
 • Finns det dagar då det inte funnits något utmanande beteende? Vad var annorlunda med dem? 

Man kan följa upp beteendet och använda sig av funktionell beteendeanalys som hjälpmedel för att utreda det utmanande beteendet.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av