Siirry pääsisältöön

Perhe- ja verkostotyö mielenterveyspalveluissa

Mielenterveyden huoli koskettaa usein koko perhettä ja muita läheisiä. Tällöin läheisten mukaan ottamisesta voi olla isokin hyöty.

Mitä perhe- ja verkostotyöllä tarkoitetaan?

Perhe- ja verkostotyöllä tuodaan yhteen mielenterveyspalveluita käyttävän henkilön läheisiä sekä työntekijöitä, jotka osallistuvat hänen hoitoonsa, kuntoutukseensa ja arkielämänsä tukemiseen.

Tavoitteena on

 • lisätä ymmärrystä ja saada yhteinen käsitys potilaan tilanteesta sekä hänen hoidostaan ja hoidon tavoitteista
 • löytää yhteisesti sovittuja tapoja, joilla potilasta voidaan parhaiten auttaa
 • tukea läheisten roolia potilaan elämässä
 • vahvistaa perheen ja verkoston keskinäistä tiedonsaantia ja vuorovaikutusta
 • auttaa potilasta tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi

Perhe- ja verkostotyö on usein tärkeää myös läheisille, koska hekin kaipaavat tukea, työkaluja ja ohjausta. Heille on myös tärkeää tulla kuulluiksi, ja he osaavat usein tuoda uusia näkökulmia potilaan tilanteeseen.

Potilaan verkostossa on usein työntekijöitä useammasta eri organisaatiosta. Tällöin on tärkeää, että kaikilla hoitotahoilla on yhteiset tavoitteet ja selkeä käsitys siitä, mikä kenenkin rooli potilaan auttamisessa on.

Perhe- ja verkostotyö on usein tärkeä osa hoidon kokonaisuutta ja tehostaa muiden osien toteutumista.

Keitä perhe- ja verkostotyöhön osallistuu?

Perhe- ja verkostotyötä koordinoi usein potilaan ensisijainen hoitotaho, joka voi olla esimerkiksi psykiatrian poliklinikka tai osasto, jolla potilas on hoidossa.

Perhe- ja verkostotyöstä sovitaan yhdessä potilaan kanssa, ja potilas on itse määrittelemässä, keitä siihen kutsutaan mukaan. Osallistujia voivat olla potilaan iästä ja elämäntilanteesta riippuen esimerkiksi

 • perheenjäsenet, sukulaiset tai ystävät
 • koulun psykologi tai terveydenhoitaja
 • työterveyshuollon ammattilainen
 • työnantaja
 • vertaistukijat

Miten perhe- ja verkostotyötä tehdään?

Perhe- ja verkostotyössä on tärkeää luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri sekä avoin keskusteluyhteys.

Se voi koostua esimerkiksi

 • tiedonsaannista ja yhteisistä keskusteluista
 • suunnitelmien sopimisesta
 • toteutuneen arvioinnista
 • verkoston ja perheen roolien ja työn jakamisesta
 • tutkitusti tehokkaiden harjoitusten ja työkalujen yhteisesti sovituista käyttöönotoista
 • verkoston mukaan ottamisesta koti- ja lähiympäristön arkisiin tapahtumiin

Perhe- ja verkostotyötä tehdään esimerkiksi

 • potilaan kotona
 • muissa potilaalle tutuissa toimintaympäristöissä
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoilla
 • etävastaanotoilla
 • puhelimitse

Perhe- ja verkostotyön kesto vaihtelee tilanteesta riippuen. Joissain tilanteissa yksikin tapaaminen voi olla riittävä apu. Joskus suunnitellaan hyvinkin intensiiviset tapaamiset pitkälle aikavälille. Tapaamisten määrään vaikuttavat tavoite sekä tilanne, johon perhe- ja verkostotyötä käytetään.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös