Skip to main content

Familje- och nätverksarbete vid psykiska störningar

En persons psykiska störning påverkar oftast hela familjen samt andra närstående. I dessa fall kan man ha nytta av att involvera även de närstående i behandlingen.

Vad avses med familje- och nätverksarbete?

Familje- och nätverksarbete för samman de som är närstående till personen som använder mentalvårdstjänster samt de anställda som deltar i personens vård och rehabilitering.

Målet är att:

 • öka förståelsen och få en gemensam uppfattning om patientens situation samt om vården och målsättningarna med vården
 • hitta ömsesidigt överenskomna metoder för att hjälpa patienten på bästa sätt
 • stödja rollen som närstående i patientens liv
 • förbättra informationsgången och samspelet mellan familjen och nätverket
 • hjälpa patienten att bli hörd och förstådd

Familje- och nätverksarbetet är ofta viktigt för de närstående eftersom även de behöver stöd, verktyg och vägledning. Det är också viktigt för dem att bli hörda, och de kan ofta föra fram nya synvinklar om patientens situation.

I patientens nätverk ingår ofta anställda från flera olika organisationer. Då är det viktigt att alla vårdgivare har gemensamma mål och en tydlig uppfattning om vilken roll var och en har i hjälpen till patienten.

Familje- och nätverksarbetet är ofta en viktig del av den övergripande vården och effektiviserar genomförandet av de andra delarna.

Vem deltar i familje- och nätverksarbete?

Familje- och nätverksarbetet samordnas ofta av den primära vårdinstansen, till exempel en psykiatrisk poliklinik eller avdelning där patienten vårdas.

Man kommer tillsammans överens om familje- och nätverksarbete med patienten, som även själv bestämmer vem som blir inbjuden i nätverket. Beroende på patientens ålder och livssituation kan deltagarna till exempel vara:

 • familjemedlemmar, släktingar eller vänner
 • en skolpsykolog eller hälsovårdare
 • en yrkesutbildad person inom företagshälsovården
 • arbetsgivaren
 • stödpersoner som befinner sig i en liknande livssituation.

Hur utförs familje- och nätverksarbetet?

Det är viktigt att atmosfären är konfidentiell och trygg, och att man kan diskutera öppet.

Arbetet kan till exempel bestå av:

 • gemensamma diskussioner och problemlösning
 • att erbjuda information och rådgivning
 • att komma överens om vårdplaner
 • att utvärdera vården
 • att diskutera vilka roller och uppgifter medlemmarna i nätverket och familjen har
 • att ta i bruk olika överenskomna och evidensbaserade metoder och övningar
 • att involvera nätverket i patientens vardag och aktiviteter.

Familje- och nätverksarbete utförs till exempel:

 • hemma hos patienten
 • i verksamhetsmiljöer som är bekanta för patienten
 • vid mottagningarna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
 • via distansmottagning
 • per telefon.

Hur länge familje- och nätverksarbetet varar beror på patientens livssituation och det gemensamma målet. Ibland kan det räcka med ett enda möte, i andra fall krävs det flera möten under en längre tidsperiod.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av