Siirry pääsisältöön

Psykoterapian suuntaukset

Tags: Terapia

Psykoterapeutit edustavat erilaisia terapiasuuntauksia. Se voi vaikuttaa heidän menetelmiinsä ja ajatteluunsa. Monet psykoterapeutit myös yhdistelevät eri suuntauksia omassa työssään.

Kognitiivinen psykoterapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisten psykoterapioiden perusajatus on, että ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja kehon tuntemukset liittyvät toisiinsa.  

Ihminen voi esimerkiksi käyttäytymistään muuttamalla vaikuttaa tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Ajatuksia ja käyttäytymistä tutkimalla ja kokeilemalla voidaan lisätä joustavuutta ja helpottaa psyykkisiä oireita. 

Psykoterapiassa myös harjoitellaan käytännössä uusia toimintatapoja. Voit saada tapaamisten välillä harjoiteltavia tehtäviä, joilla vahvistetaan uusia taitoja. Lapsilla ja nuorilla voidaan käyttää samoja työtapoja sovellettuna lapsen ja nuoren kehitystasoon hyödyntäen heille tuttuja välineitä, kuten leikkiä tai sarjakuvia.

Psykoterapia voi olla lyhyttä tai pitkää. 

Psykodynaaminen psykoterapia 

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan.  

Nykyhetken tunteita ja mielikuvia yritetään selventää elämänhistorian avulla. Huomio on lapsuudessa ja varsinkin varhaislapsuuden kokemuksissa. Lapsen ja nuoren psykodynaamisessa psykoterapiassa tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen esteitä sekä auttaa lasta ja nuorta tunteiden ja kokemusten ymmärtämisessä ja käsittelemisessä.

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu tiiviiseen ja riittävän pitkään hoitosuhteeseen. Tapaamisia psykoterapeutin kanssa on usein kaksi kertaa viikossa, ja psykoterapian kokonaiskesto on 2–4 vuotta. 

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia 

Psykodynaamisen lyhytpsykoterapian tausta-ajattelu on samanlaista kuin psykodynaamisessa psykoterapiassa. Työskentelyn kohteeksi valitaan kuitenkin jokin yksittäinen ongelma tai toimintatapa.  

Psykoterapia on lyhytkestoista ja sisältää keskimäärin 20 tapaamista. 

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) 

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia yhdistelee kognitiivisen ja psykodynaamisen psykoterapian menetelmiä.  

Ihminen pohtii psykoterapeutin kanssa suhdettaan omaan historiaansa ja ympäristöönsä. Psykoterapiassa etsitään yhdessä uudenlaisia työvälineitä ja toimintamalleja.  

Psykoterapia voi olla lyhyttä tai pitkää. 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on voimavaroihin keskittyvä psykoterapian muoto.  

Psykoterapiassa pyritään suuntautumaan pois vaikeuksista, kohti toiveita ja tulevaisuutta. Tarkoituksena on hyödyntää ihmisen omia ideoita, vahvuuksia ja taitoja.  

Psykoterapeutin kanssa etsitään myönteisiä näkökulmia ja luovia keinoja elämänmuutokseen. 

Psykoterapian pituus vaihtelee ihmisen tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Integratiivinen psykoterapia 

Integratiivisessa psykoterapiassa pyritään yhdistämään eri psykoterapiasuuntauksista nousevaa ajattelua. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. 

Psykoterapia painottaa eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Erilaisia työtapoja valitaan tarpeen mukaan. 

Perheterapia 

Perheterapiassa pyritään helpottamaan oireita vaikuttamalla perheen vuorovaikutukseen ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Hoidon tavoitteet määritellään yhdessä, ja kaikki sitoutuvat niihin pyrkimiseen.  

Yleensä perheterapiaistuntoihin osallistuu koko perhe, mutta kokoonpanoa voidaan myös vaihdella. Tapaamisiin voi joskus osallistua myös perheen ulkopuolisia, perheelle merkityksellisiä henkilöitä. 

Perheterapeuttinen hoito toteutetaan yleensä 1–3 viikon välein tapahtuvilla tapaamisilla, ja sen kesto vaihtelee muutamasta tapaamisesta noin 20 käyntiin. 

Ryhmäpsykoterapia 

Ryhmäpsykoterapian perustana on se, että ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella ryhmätilanteessa ilmeneviä asioita, kuten erilaisia suhteita ja liittoutumia, sekä niiden herättämiä tunteita. 

Ryhmäpsykoterapiassa on tavallisesti 7–8 jäsentä. Ryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa 1,5 tuntia. Hoidon kokonaiskesto on tavallisesti 2–3 vuotta. 

Ryhmäpsykoterapia perustuu usein psykodynaamiseen psykoterapiaan.

Tags: Terapia

Sinua saattaa kiinnostaa myös