Skip to main content

Inriktningar inom psykoterapi

Tags: Terapi

Psykoterapeuter representerar olika terapiriktningar. Det kan påverka deras metoder och tänkande. Många psykoterapeuter kombinerar också olika riktningar i sitt arbete.

Kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi

Grundtanken i kognitiva psykoterapier är att tankar, känslor, beteenden och fysiska känningar hänger ihop.  

Till exempel kan en person genom att ändra sitt beteende påverka sina känslor och tankar. Genom att undersöka och experimentera med tankar och beteenden kan man öka sin flexibilitet och lindra psykiska symtom. 

I psykoterapi övas också nya sätt att agera i praktiken. Du kan få uppgifter att göra mellan besöken för att stärka nya färdigheter. Barn och unga kan använda samma arbetsmetoder som anpassas till barnets och ungdomens utvecklingsnivå och använda sig av verktyg som är bekanta för dem, till exempel lek eller serieteckningar.

Psykoterapi kan vara kort eller lång. 

Psykodynamisk psykoterapi 

Psykodynamisk psykoterapi bygger på att det förflutna påverkar människans nuvarande upplevelsevärld.  

Man försöker reda ut känslor och föreställningar i nuet med hjälp av livshistorian. Fokuset ligger på barndomen, och särskilt på upplevelser i den tidiga barndomen. Syftet med psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdomar är att undanröja hinder för inre utveckling och att hjälpa barnet eller ungdomen att förstå och bearbeta känslor och upplevelser.

Psykodynamisk psykoterapi bygger på ett nära och tillräckligt långt behandlingsförhållande. Träffarna med psykoterapeuten äger ofta rum två gånger i veckan, och psykoterapin varar totalt från 2 till 4 år. 

Psykodynamisk korttidspsykoterapi 

Bakgrundstanken i psykodynamisk korttidspsykoterapi liknar det i psykodynamisk psykoterapi. Man väljer dock ut ett enda problem eller handlingssätt som föremål för terapiarbetet.  

Psykoterapin är kortvarig och omfattar i genomsnitt 20 träffar. 

Kognitiv-analytisk psykoterapi (KAT) 

I kognitiv-analytisk psykoterapi kombineras metoderna för kognitiv och psykodynamisk psykoterapi.  

Personen reflekterar tillsammans med en psykoterapeut över sitt förhållande till sin egen historia och miljö. Inom ramen för psykoterapin söker man tillsammans nya verktyg och sätt att agera.  

Psykoterapi kan vara kort eller lång. 

Lösningsorienterad psykoterapi 

Lösningsorienterad psykoterapi är en resursfokuserad form av psykoterapi.  

I psykoterapin försöker man orientera sig bort från svårigheter, mot hopp och framtiden. Syftet är att ta tillvara på personens egna idéer, styrkor och färdigheter.  

Tillsammans med psykoterapeuten söks positiva perspektiv och kreativa medel för att åstadkomma en förändring av livet. 

Psykoterapins varaktighet varierar beroende på personens situation och behov. 

Integrativ psykoterapi 

I integrativ psykoterapi försöker man kombinera tänkande från olika psykoterapiriktningar. En psykoterapeut som arbetar integrerat anser att det är användbart att titta på psykiska fenomen från många olika perspektiv. 

Psykoterapin betonar faktorer som leder till förändring och som är gemensamma för olika riktningar, som till exempel ett gott samarbete mellan klienten och psykoterapeuten. Olika arbetssätt väljs efter behov. 

Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av