​Verkostotyö tarkoittaa kaikkea yhteistyötä sellaisten ammattihenkilöiden välillä, jotka ovat tavalla tai toisella mukana nuoren asioissa. Verkostotyötä voidaan toteuttaa erilaisilla kokoonpanoilla (esimerkiksi verkostotyössä mukana opettaja, kouluterkkari ja nuorisopolin työntekijä + nuori + vanhemmat). Nuoren tulee olla pääsääntöisesti mukana aina kun hänen asioitaan käydään läpi verkostotyön keinoin.

Verkostotyön tarkoituksena on:

  • Saada lisää tietoa nuoren tilanteesta ja voinnista
  • Tukea nuorta ja vanhempia
  • Tukea nuoren, vanhempien ja ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä
  • Mahdollistaa nuoren kuulluksi tuleminen
  • Löytää yhdessä keinoja kuinka kaikki osapuolet voisivat vaikuttaa positiivisesti nuoren hyvinvointiin
  • Tehdä yhteinen hoito/tukisuunnitelma ja sopia työnjaosta verkoston eri jäsenien kesken
  • Nuoren tilanteen ja voinnin seuranta

Verkostotyötä voidaan toteuttaa niin kotona, nuorisopolin vastaanotolla, koulussa yms.kuin puhelimessakin (myös videovälitteinen verkostotyö on yleistymässä).

Dialogissa (= kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua) hyväksytään, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä eikä kenenkään näkemys voi olla kokonainen totuus. Parhaat ja luovimmat ratkaisut eri tilanteisiin löytyvät, kun erilaisille näkemyksille annetaan tilaa sekä osapuolet saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Siksi myös lasta, nuorta ja perhettä olisi hyvä opetella kuuntelemaan heitä koskevissa palveluissa.

Dialogisuuden muodostaminen ammattilaisen ja perheen välillä (THL)​