Siirry pääsisältöön

Mitä tehdä, jos oppilaasta herää huoli?

On tyypillistä, että arjessa läsnä olevat aikuiset huomaavat muutoksia lasten ja nuorten toiminnassa. Opettajan havainnot ovat tärkeitä oppilaan varhaisen oireilun tunnistamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.

Opettaja voi havaita oppilaan oppimisessa tai olemisessa jotain, mikä hidastaa tai estää kehitystä. Tällaiset havainnot herättävät huolta. Tässä tekstissä on tietoa ja vinkkejä huolen puheeksi ottamiseen.  

Opettaja voi myös konsultoida oppilashuollon ammattilaisia huolta herättävistä teemoista ja ilmiöistä. Heränneen huolen voi ottaa puheeksi kollegan tai esihenkilön kanssa.  

Keskeiset asiat kun huoli herää

 1. Kerro huolestasi oppilaalle. Kuvaile sitä yleistajuisesti ja ymmärrettävästi. 
   
 2. Kertomisen lisäksi myös kuuntele ja ole läsnä. 
   
 3. Anna oppilaalle mahdollisuus keskustella asiasta. 
   
 4. Jos huoli on suuri, kerro oppilaalle, että sinulla on velvollisuus jakaa se. 
   
 5. Ole yhteydessä tilanteen mukaan huoltajaan, terveydenhoitajaan, kuraattoriin, psykologiin tai koululääkäriin. Tee tämä yhteistyössä oppilaan kanssa. 

Milloin ottaa asia puheeksi? 

Kun opettajalla herää huoli oppilaasta, kannattaa asia ottaa puheeksi. Puheeksiotto kannattaa, vaikkei kyseessä olisikaan vakava huoli mielenterveyden vaikeudesta. Opettajan havainnot ja niiden puheeksi ottaminen voivat olla ratkaisevia apuja oireilevalle.   

Mitä opettaja voi tehdä? 

Puheeksi ottaminen antaa oppilaalle viestin välittämisestä. Jos oppilas on jo avun piirissä, hän saattaa kertoa sen luotettavaksi kokemalleen opettajalle.  

Opettajalla on tärkeä rooli oppilaan koulunkäynnissä ja hyvinvoinnin tukemisessa. Koska opettajat kohtaavat samoja oppilaita päivittäin, he ovat avainasemassa varhaisen oireilun tunnistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.  

Miten opettaja voi tukea oppilaiden mielenterveyttä? 

Opettajalta ei vaadita sitä, että hän olisi mielenterveystyöntekijä. Tavalliset mielen hyvinvoinnin taidot koskettavat niin oppilaita kuin koulun aikuisiakin. Opettajan ei tarvitse osata diagnosoida. Terve aikuisuus, oppilaan kohtaaminen ja aito läsnäolo riittävät.  

Tärkein tuki, mitä opettaja voi antaa, on mahdollistaa oppilaalle kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen. Opettajan työhön kuuluu opettaminen, kasvattaminen ja oppimisen mahdollistaminen.  

Kaikille on apua siitä, että asioista puhutaan yleisellä tasolla sekä mielen hyvinvointia tuetaan arjessa, oppitunneilla, välitunneilla ja muissa koulun tilanteissa. 

Mielenterveys vaihtelee, tasapainoinen arki tukee

Mielenterveys ja sen muutokset vaikuttavat toimintakykyyn ja oppimiseen.

Mielenterveys ja hyvinvointi voivat vaihdella eri elämäntilanteissa.  

Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin tukeminen auttavat toimimaan arjessa.

Tasapainoinen arki tukee toimintakykyä ja oppimista.  

Puheeksiotto

Vinkit puheeksioton tueksi 

Toimintakulttuuri

Hyvä ja osallistava toimintakulttuuri tukee koulun arkea ja auttaa selviämään haasteista.   

Koulun toimintakulttuuriin voi vaikuttaa sekä pienillä arkisilla valinnoilla ja teoilla että suuremmilla rakenteellisilla ohjauksilla. Erilaiset yhteisölliset toimintatavat ja avoin turvallinen vuorovaikutus rakentavat koulua, jossa voivat hyvin myös ne, joilla on mielenterveyspulmia. 

Arvot ja asenteet 

Asenteet ja arvot vaikuttavat koulun toimintakulttuuriin. Rehtorilla on tärkeä rooli koulun arvojohtajana. Välittämisen kulttuuri ja aito läsnäoleva vuorovaikutus lähtevät koulun aikuisista.  

Hyvä kaikkia kunnioittava käytös on tärkeää. Jokaisen yhteisön jäsenen täytyy tuntea itsensä hyväksytyksi.  

Arvostava puhe oppilaista, koulun aikuisista ja yhteistyötahoista edistää hyvää toimintakulttuuria ja ylläpitää myönteistä ilmapiiriä.  

Arjessa tämä voi tarkoittaa  

 • tervehtimistä 
 • anteeksipyytämistä 
 • avun pyytämistä ja vastaanottamista 
 • asiallista keskustelua ja itsehillintää.  

Tunne- ja vuorovaikutustaidot 

On tärkeää, että myös koulun aikuiset keskustelevat omista tunne- ja vuorovaikutustaidoistaan sekä harjoittelevat niitä. Se auttaa löytämään ja ylläpitämään turvallista yhteyttä oppilaisiin. 

Haasteiden ennaltaehkäisyssä on tärkeää luoda oppilaisiin avoin ja turvallinen kontakti jo ennen kuin ongelmat ovat isoja.  

Myönteinen vuorovaikutus ja ilmapiiri edistää ammatillista kasvua ja työssä jaksamista. Koulun hyvä toimintakulttuuri sitouttaa työhön ja vahvistaa työn haasteista selviämistä.  

Opiskeluhuollon palvelut 

Koulu vastaa siitä, että oppilailla ja heidän huoltajillaan on tieto koulun opiskeluhuollosta. Koulun aikuisilla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluita.  

Koulun koko henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tätä kutsutaan yhteisölliseksi oppilashuolloksi.   

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä kouluissa. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.  

Opiskeluhuollossa keskitytään ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. 

Yhteydenotto opiskeluhuoltopalveluiden saamiseksi  

On tärkeää, että opettaja kuvaa omin sanoin, miten huoli oppilaasta on kertynyt. Voi olla, että oppilas ei itse tiedä, miksi häntä ohjataan tuen piiriin.  

Poissaolevuutta tai väsymystä on voinut jatkua niin kauan, ettei oppilas osaa ajatella siinä olevan mitään poikkeavaa.  

Tarvittavat tiedot ovat  

 • opettajan havaitsema muutos oppilaassa tai hänen toiminnassaan 
 • opettajan ammattitaidon tuoma ymmärrys tilanteesta. 

Opiskeluhuollon palveluista vastaavat ammattilaiset ovat tottuneet esittämään tarkentavia kysymyksiä. Opettaja voi ottaa yhteyttä keneen tahansa: kuraattoriin, terveydenhoitajaan, psykologiin tai lääkäriin.  

Oppilaan itsemääräämisoikeus 

Hyvään oppilashuoltokulttuuriin kuuluu, että oppilaan kanssa sovitaan asioista etukäteen. Tähän kuuluu myös mahdollisesta huoltajien mukaan ottamisesta sopiminen.  

Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Tässä huomioidaan oppilaan ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset.  

Oppilas voi valita, haluaako hän huoltajia mukaan asiansa hoitamiseen vai ei. Oppilashuollon sote-henkilöstö arvioi oppilaan kykyä tehdä tämä valinta. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat nuorille

Pääosin +16-vuotiaille.
Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös