Siirry pääsisältöön

Miten auttaa itsetuhoista nuorta?

Itsetuhoisuus on nuoren viesti kivusta ja neuvottomuudesta. Aikuisten tehtävä on kuunnella, tukea ja auttaa.

Tältä sivulta löydät tietoa nuorten 

 • itsetuhoisuudesta 
 • auttamiskeinoista 
 • itsetuhoisuuden syistä 
 • itsemurhayrityksistä 
 • viiltelystä 

Kun nuori ilmaisee itsemurha-ajatuksiaan, liittyy viestiin aina avunpyyntö ja toive vastauksesta. Itsemurha-ajatukset viestittävät pahoinvointia, neuvottomuutta ja toivottomuutta.  

Jos olet huolissasi

Jos olet huolissasi nuoren henkilön itsetuhoisista puheista tai teoista, ota yhteys nuoren huoltajiin tai nuorten asioihin perehtyneeseen ammattilaiseen ja kerro huolestasi.

Jos pelkäät nuoren vahingoittavan itseään heti, kun siihen on mahdollisuus, saata nuori lähimpään sairaalapäivystykseen tai soita 112. 

Nuorten itsetuhoisuus 

Itsetuhoiset ajatukset eivät ole nuoruusiässä harvinaisia. Jopa joka kolmas nuori on joskus harkinnut itsemurhaa. Kuluneen vuoden aikana itsemurha-ajatuksia on ollut joka kymmenellä. 

Itsetuhoiset ajatukset eivät läheskään aina johda itsetuhoiseen toimintaan. Jos itsemurha-ajatukset ovat edenneet tekoihin, kuten itsemurhayritykseen tai sen valmisteluun, on avuntarve välitön. 

Vaikka itsetuhoiset ajatukset eivät olisi johtaneet tekoihin, ovat ne vakava merkki kärsimyksestä.  

Myös viiltely tai muu itsensä vahingoittaminen on merkki nuoren keinottomuudesta vaikeiden tunteiden kanssa. 

Miten voin auttaa itsetuhoista nuorta? 

Aikuisen tehtävä on auttaa nuorta, jonka omat keinot ovat lopussa. Aikuisenkaan ei kuitenkaan tarvitse osata, tietää tai jaksaa kaikkea yksin.  

Jos kannat huolta itsetuhoisesta nuoresta, hae matalalla kynnyksellä myös itsellesi tukea ja apua. Silloin sinun on helpompi olla nuoren tukena.  

Tukea ja neuvoja tarjoavat esimerkiksi

 • Kriisipuhelin 24h (MIELI ry) - puh. 09 2525 0111 
 • Itsemurhien ehkäisykeskus (MIELI ry) - Itsemurhaa yrittäneelle nuorelle ja läheisille.
 • Kriisikeskukset (MIELI ry) - Voit varata ajan etävastaanotolle tai oman alueesi kriisikeskukselle ottamalla yhteyttä kriisikeskukseen.
 • FinFami - Mielenterveysomaisten keskusliitto.
 • Hätätilanteessa pyydä ohjeita ja apua hätänumerosta 112 

Aikuinen, kuuntele ja auta 

Nuoren itsemurhapuheet on aina otettava vakavasti, eikä niitä tule vähätellä. Asian ottaminen puheeksi ja suora toiminta viestivät nuorelle aikuisen halusta auttaa. Se voi helpottaa tunnetta umpikujasta ja auttaa löytämään toivoa. 

Keskustelusta ei ole haittaa nuorelle, eivätkä suoratkaan kysymykset johda itsetuhoiseen käyttäytymiseen. 

Aikuisella ei tarvitse eikä yleensä voikaan olla heti vastauksia siihen, miten tilanne ratkaistaan. Tärkeintä on viestiä, että aikuinen kestää tilanteen ja on nuoren tukena.  

Toimi näin

 • Pysy nuoren kanssa keskustellessasi rauhallisena. Kuuntele avoimesti, ja anna nuorelle aikaa ilmaista itseään. Kun nuori saa rauhassa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, auttaa se usein häntä näkemään tilanteessa vaihtoehtoja. 
 • Kysy myös suoraan itsetuhoisuudesta. Voit kysyä esimerkiksi: Osaatko sanoa, mikä sinua surettaa, harmittaa tai masentaa? Saavatko nämä murheet olosi toivottomaksi? Onko sinulla ollut itsemurha-ajatuksia? Mikä auttaisi jatkamaan elämää? Miten minä voin auttaa? 
 • Voit kysyä nuorelta suoraan, aikooko hän lähitulevaisuudessa vahingoittaa itseään. Jos nuori on siitä epävarma tai kertoo aikovansa niin tehdä, hakekaa apua välittömästi. 
 • Muista, että nuori tarvitsee huolenpitoa ja välittämistä. Nuorta voi rohkaista sanomalla, että ”me selviämme tästä” tai ”tämän yli päästään” ja ennen kaikkea ”minä autan sinua, apua on saatavilla”. Muistuta, että nuori ei ole tilanteessa yksin. 

Muista

Nuori voi pelätä aikuisen syyttävän, tuomitsevan tai halveksivan häntä itsetuhoisuuden vuoksi.

Aikuisen torjuva käytös, vihaisuus tai vähättely syventääkin nuoren epätoivoa. Siksi aikuisen on tärkeää pyrkiä omasta huolestaan ja hätääntymisestään huolimatta viestimään nuorelle myötätuntoa ja avoimuutta.  

Mistä nuoren itsetuhoisuudessa on kysymys? 

Nuoret pohtivat paljon elämään ja kuolemaan liittyviä asioita. Nuoruusiässä tunteiden aaltoilu on voimakasta ja ajattelu helposti mustavalkoista. Synkät hetket tuntuvat erityisen synkiltä. 

Nuoren itsetuhoisuuden tavoitteena ei useinkaan ole kuolema vaan halu päästä eroon sietämättömästä olotilasta. Tilanne voi silti olla hengenvaarallinen. Nuoren itsetuhoiset ajatukset on aina otettava vakavasti.  

Sietämätön tunnetila 

Itsetuhoisissa ajatuksissa on yleensä kyse siitä, että jokin tunnetila tuntuu sietämättömältä. Esimerkiksi häpeä voi tuntua niin musertavalta, rajoittavalta tai lamaavalta, ettei millään tahdo jaksaa. Myös syyllisyys, yksinäisyys, viha, pettymys ja suru ovat tavallisia tunteita itsemurha-ajatusten taustalla. 

Sietämättömän tunnetilan taustalla 

Itsetuhoiselle käyttäytymiselle ei ole yhtä yksittäistä syytä. Siihen vaikuttaa erilaisten haavoittuvuutta lisäävien tekijöiden vuorovaikutus suojaavien tekijöiden kanssa. 

On tärkeää pyrkiä yhdessä nuoren kanssa ymmärtämään, millaisiin tekijöihin sietämätön olo tai itsemurha-ajatukset voivat liittyä. Silloin syihin voidaan myös vaikuttaa. 

 • Hyvät ihmissuhteet sekä kotona että koulussa ovat lapsen ja nuoren mielen hyvinvoinnille elintärkeitä. Turvattomuus, kiusaaminen ja yksinäisyys voivat altistaa nuoren itsetuhoisille ajatuksille. 
 • Seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi joutuminen haavoittaa. Itsetuhoiset ajatukset ovat fyysisen koskemattomuuden loukkausten jälkeen yleisiä.  
 • Syrjintäkokemukset lisäävät haavoittuvuutta itsetuhoisuudelle. Esimerkiksi etniseen tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen lisää riskiä syrjinnän kohteeksi joutumiselle.  
 • Nuori voi reagoida itsetuhoisuudella perhettä kohdanneeseen kriisiin, kuten vanhempien vaikeaan eroon tai perheenjäsenen kuolemaan. Läheisen itsemurha tai itsemurhayritys voi lisätä nuoren alttiutta itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin. 
 • Itsetuhoiset ajatukset voivat liittyä nuoren omaan vaikeaan elämäntilanteeseen, esimerkiksi kipeään eroon seurustelusuhteesta, opinnoista putoamiseen tai syrjään jäämiseen. 
 • Joskus itsetuhoisuus liittyy mielenterveyshäiriöön, esimerkiksi masennukseen, päihderiippuvuuteen tai syömishäiriöön. Silloin on tärkeää häiriön hyvä hoito. 
 • Jos vanhempi on vaikeassa kriisissä tai sairastaa fyysisesti tai psyykkisesti, on tärkeää huolehtia koko perheen riittävästä tuesta. Vaikka nuori toimisi jo itsenäisesti, tarvitsee hän edelleen aikuiselta henkistä tukea ja turvaa.  

Muista

Nuoren on usein vaikeaa kertoa tai itsekään ymmärtää itsetuhoisuuden syitä.

Nuori voi vähättelyllä yrittää sivuuttaa vaikeiden elämänkokemusten tai -tilanteen vaikutusta itseensä. Itsetuhoinen nuori voi myös tuntea itsevihaa ja syyttää itseään tilanteestaan. Siksi aikuisen on erityisen tärkeää suhtautua avoimesti ja tuomitsematta nuoren kärsimykseen. 

Itsemurhayritystä ei saa ohittaa 

Toistuvat itsemurha-ajatukset ovat vakava vaaranmerkki, jota ei tule vähätellä.  

 • Itsemurhan vaara on erityisen suuri, jos itsemurha-ajatuksista kärsivä nuori on aiemmin yrittänyt itsemurhaa tai kärsii vakavasta masennuksesta.  
 • Perheessä, suvussa tai kaveripiirissä tapahtunut itsemurhayritys tai itsemurha voi lisätä nuoren riskiä siirtyä ajatuksista tekoihin.  
 • Suurin osa nuorten itsemurhayrityksistä on impulsiivisia eli tapahtuu hetken mielijohteesta. Iso osa yrityksistä tehdään päihtyneenä.  
 • Aina itsemurhayritys ei aiheuta fyysisiä vammoja tai todellista hengenvaaraa. Epämääräinen tai lieväkin itsemurhayritys on kuitenkin aina vakava viesti siitä, että nuorella on itsetuhoisia yllykkeitä, joita hän ei hallitse.  

Itsemurhayrityksen jälkeen 

Aivan viimeistään itsemurhayrityksen jälkeen nuori tulee pysäyttää pohtimaan tilanteen vakavuutta ja avuntarvetta. Itsemurhayritys on aina syytä käydä läpi myös ammattilaisen kanssa. Jos itsemurhayritys jää ilman huomiota, on uuden yrityksen vaara suuri. 

Ammattilaiset voivat auttaa nuorta ja perhettä 

 • nuoren henkisen kivun ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisessä 
 • tilanteen helpottumiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
 • uusia itsemurhayrityksiä ehkäisevän turvasuunnitelman luomisessa 

Viiltely voi olla selviytymiskeino 

Toisinaan nuori saattaa yrittää helpottaa pahaa oloaan vahingoittamalla itseään esimerkiksi viiltelemällä. Silloin itseä vahingoittavien tekojen tarkoitus ei ole kuolema, vaan kyseessä on selviytymiskeino.  

 • Itsensä vahingoittaminen voi helpottaa hetkellisesti sietämätöntä oloa. Hetken kuluttua olo on kuitenkin entistä kurjempi.  
 • Viiltely voi alkaa puolivahingossa. Nuori saattaa ensin kokeilla sitä ja myöhemmin huomata, ettei voikaan lopettaa viiltelyä. Viiltelyyn voi helposti muodostua riippuvuus. 
 • Nuorta ei tule syyllistää itseä vahingoittavasta käyttäytymisestä. Se tulee ymmärtää merkkinä keinottomuudesta ja avuntarpeesta. 

Aina viiltelyyn ei liity lainkaan kuolemantoiveita tai itsemurha-ajatuksia. Se voi olla yksinkertaisesti tapa yrittää pärjätä vaikeiden tunteiden kanssa. Itseään vahingoittavilla nuorilla on kuitenkin myös itsemurha-ajatuksia ja -yrityksiä useammin kuin muilla. 

Viiltelyyn kannattaa hakea apua. Voit kannustaa nuorta tutustumaan viiltelyn omahoito-ohjelmaan tai voitte tutustua siihen yhdessä. Ohjelmasta saa tietoa viiltelyn taustalla vaikuttavista asioista. Ohjelmassa on harjoituksia, joiden avulla voi oppia sietämään vaikeita tilanteita ja tunteita rakentavammalla tavalla.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös