Siirry pääsisältöön

Mitä opioidikorvaushoito on?

Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvuuden lääkkeellistä ja psykososiaalista hoitoa. Korvaushoidossa pyritään vaikuttamaan elämäntapoihin ja tukemaan päihteettömyyteen.

Hoidon tavoitteet

Korvaushoidon tavoitteena on  

  • päihteiden käytön lopettaminen tai päihdehaittojen vähentäminen  
  • elämänlaadun kohentuminen 

Potilas ja hoitotaho yhdessä määrittelevät, mitä tavoitteet kellekin tarkoittavat, miten niihin pyritään ja miten niiden saavuttamista seurataan. 

Tavoitteita kohti edetään pienillä välitavoitteilla. Niiden saavuttaminen lisää voimavaroja ja toiveikkuutta. 

Millaista korvaushoito on? 

Korvaushoito toteutetaan terveydenhuollon yksikössä. Toteutustapa vaihtelee tilanteittain ja paikkakunnittain. 

Huumeseuloja voidaan käyttää hoidon tukena. 

Psykososiaalinen hoito ja kuntoutus 

Psykososiaalisella hoidolla ja kuntoutuksella tarkoitetaan lääkkeetöntä tukea ja apua. Sillä edistetään sekä mielenterveyttä että sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi tukemalla sitä, että potilas löytää mielekästä tekemistä arkeensa ja saa talousasiansa kuntoon. 

  • Omahoitajasuhde on keskeinen ja tärkeä osa hoitoa ja kuntoutusta. Luottamuksellisen suhteen luominen on ensisijaista. 

Hoidossa ja kuntoutuksessa huomioidaan yhteistyö laajan verkoston, kuten sosiaalitoimen, kuntouttavan työtoiminnan ja työvoimapalveluiden kanssa. 

Opioidikorvaushoidossa käytettävät lääkkeet 

Korvaushoitolääkityksen tarkoitus on mahdollistaa kuntoutuminen. 

Opioidikorvaushoidossa käytetyt lääkkeet 

  • vähentävät opioidien himoa ja käyttöä 
  • poistavat vieroitusoireita. 

Lääkkeinä käytetään buprenorfiininia ja metadonia.  

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa niiden olevan turvallisia ja tehokkaita opioidiriippuvuuden hoidossa. Ne vaikuttavat aivoissa opioidireseptorien kautta. 

Lääkäri päättää käytettävän lääkkeen lääketieteellisin perustein yhdessä potilaan kanssa. Yhteisen päätöksenteon tueksi annetaan tietoa lääkkeistä ja niiden eroista. 

Miten korvaushoitoon pääsee?

Korvaushoitoon voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman alueen terveyskeskukseen tai päihdehoitoyksikköön. 

Opioideista riippuvainen henkilö voi saada lähetteen korvaushoitoarvioon. Arvion tekeminen on tarpeen etenkin silloin, kun käytöstä on jo aiheutunut vakavia haittoja, esimerkiksi terveyshaittoja tai sosiaalisia tai oikeudellisia ongelmia.  

Arvioinnin päätteeksi laaditaan hoitosuunnitelma.  

Opioidikorvaushoidon lopettaminen 

Korvaushoito on pysyvä tai pitkäaikainen hoito. Hyvässä tasapainossa olevaa korvaushoitoa ei ole syytä lopettaa, ellei asiakas itse sitä halua.  

Opioidikorvaushoito voidaan lopettaa vastoin asiakkaan tahtoa, jos edellytyksiä hoidon turvalliselle jatkamiselle ei ole. Hoidon lopettaminen perustuu lääketieteellisesti arvioituun, yksilölliseen tarpeeseen. Lopettamisesta päätettäessä kuullaan myös asiakasta. 

Jos asiakas itse haluaa vieroittautua korvaushoidosta, suunnitellaan lopetus ja tukitoimet yksilöllisesti. Ennenaikainen tai liian nopea vieroitus johtaa herkästi opioidien käytön uudelleen aloittamiseen. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös