Skip to main content

Vad är opioidsubstitutionsbehandling?

Opioidsubstitutionsbehandling innebär läkemedelsassisterad behandling samt psykosocial behandling av opioidberoende. Inom substitutionsbehandlingen försöker man påverka individens levnadsvanor och främja rusmedelsfrihet.

Målen för behandlingen 

Målet med substitutionsbehandlingen är  

  • att sluta använda rusmedel eller att minska på de negativa följder som rusmedelsbruket orsakar  
  • att förbättra livskvaliteten.

Patienten och vårdinstansen bestämmer tillsammans vilka målen för var och en är, hur man ska försöka uppnå dem och hur man följer upp ifall målen uppnås. 

Man sätter upp små delmål på vägen mot målen. Genom att uppnå delmålen får man mer kraft och hopp. 

Hur ser substitutionsbehandlingen ut? 

Substitutionsbehandlingen genomförs på en hälso- och sjukvårdsenhet. Hur det går till varierar utifrån situation och ort. 

Behandlingen kan även innehålla drogtest. 

Psykosocial behandling och rehabilitering 

Med psykosocial behandling och rehabilitering avses läkemedelsfria former av stöd och hjälp. Det främjar både den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet. Socialt välbefinnande kan främjas genom att till exempel hjälpa patienten hitta något meningsfullt att göra i sin vardag och få ordning på sin ekonomi. 

  • Relationen till den egna skötaren är en central och viktig del av vården och rehabiliteringen. Det viktigaste är att först skapa en förtrolig relation. 

Inom vården och rehabiliteringen samarbetar man med ett omfattande nätverk, såsom socialväsendet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetskraftstjänster. 

Läkemedel som används vid opioidsubstitutionsbehandlingen 

Syftet med den läkemedelsassisterade behandlingen är att möjliggöra rehabilitering. 

Läkemedlen som används vid opioidsubstitutionsbehandlingen 

  • minskar suget efter och bruket av opioider 
  • lindrar abstinenssymtomen. 

Som läkemedel används buprenorfin och metadon.  

Forskning visar tydligt att det är säkert och effektivt att använda dessa för behandling av opioidberoende. De påverkar hjärnan genom opioidreceptorer. 

Läkaren beslutar om vilket läkemedel som ska används på medicinska grunder samt tillsammans med patienten. För att kunna fatta ett gemensamt beslut ger man patienten information om läkemedlen och vad som skiljer dem åt.

Hur får man substitutionsbehandling?

Man kan söka vård genom att ta kontakt med närmaste hälsocentral eller rusmedelsvårdsenhet. 

En person som är beroende av opioider kan få en remiss till bedömning av behovet av substitutionsbehandling. Man behöver göra en bedömning framför allt ifall det redan har uppstått skador till följd av opioidmissbruket, såsom hälsoproblem eller sociala eller juridiska problem.  

I slutet av bedömningen görs en vårdplan.  

Att avsluta opioidsubstitutionsbehandlingen 

Substitutionsbehandling är en permanent eller långvarig behandlingsform. Det finns ingen anledning att sluta med en stabil och effektiv substitutionsbehandling ifall inte individen vill det själv.  

Opioidsubstitutionsbehandlingen kan avslutas mot kundens vilja ifall det inte finns förutsättningar för att fortsätta vården på ett tryggt sätt. Huruvida behandlingen avslutas baseras på individens behov och en medicinsk bedömning. När man beslutar om att avsluta vården hör man också vad individen har att säga i frågan. 

Om individen själv vill avvänjas från substitutionsbehandling så planerar man avslutningen och stödåtgärderna individuellt. Att sluta i förtid eller för snabbt leder lätt till att man börjar bruka opioider igen. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av