Skip to main content

Behandling av personuppgifter

Psykporten.fi behandlar personuppgifter för vissa av sina användare. På den här sidan hittar du information om behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter för medborgare

Psykporten.fi samlar inte in, lagrar eller behandlar personuppgifter för dem som använder den öppna webbplatsen.

Den virtuella chatboten Milli lagrar viss information om dina konversationer med chatboten. Du kan läsa mer om Millis behandling av personuppgifter i följande dokument (på finska).

Behandling av personuppgifter för yrkespersoner

Tjänsten samlar in personuppgifter om professionella användare som identifierar sig på Psykportens personaldel (identifikation för HAG-inloggningstjänsten, social- och hälsovårdsområdet och yrkesrollen) i personregistret.

Informationen som lagras i tjänsten används för att identifiera användaren samt för

  • planering, genomförande, övervakning och kvalitetskontroll av funktioner avsedda för yrkespersoner
  • vetenskaplig forskningsverksamhet

Vid behandlingen av användarnas personuppgifter iakttar HUS lagstiftningen om dataskydd och god informationsbehandlingssed.

Användaren har i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen rätt att granska sina egna personuppgifter och till exempel begära rättelse, komplettering eller radering av dem.

Upprätthållaren av tjänsten organiserar tjänstens informationssäkerhet på ett allmänt godtagbart och effektivt sätt och strävar efter att förhindra obehörig åtkomst till sina informationssystem genom adekvata tekniska lösningar. De identifieringsuppgifter som behandlas i tjänsten överförs alltid genom stark kryptering.

Dataskydd för HUS HAG-tjänsten

För identifiering i tjänsten Psykportens personaldel används HUS HAG-autentiseringstjänsten, som behandlar användarnas personuppgifter. Information om dataskyddet för denna tjänst och behandlingen av personuppgifter finns på följande adress: