Skip to main content

Om oss

Psykporten.fi är en webbtjänst som ger information om psykisk hälsa till både medborgare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Psykporten har bland annat symtomtest och egenvårdsprogram som är öppna för alla. Nätterapierna och materialet som är riktat till yrkespersoner kräver inloggning. 

  • HUS Psykiatri ansvarar för utveckling och underhåll av tjänsten. 
  • Övriga sjukvårdsdistrikt och tredje sektorn har deltagit i utvecklingen av tjänsten och innehållet. 
  • Erfarenhetsexperter och medlemmarna i kundpanelen har varit med och tagit fram innehållet.
  • Psykporten öppnades 2009. Tjänsten har utvecklats inom SADE-projektet åren 20132015 och inom projektet Första linjens terapier åren 20212023. 

Ansvarsfrågor 

De riktlinjer som presenteras i Psykporten representerar i första hand inriktningen hos den psykiatriska specialsjukvården vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Målet med riktlinjerna har dock varit att enligt bästa förmåga beakta behoven i hela vårdkedjan.  

Psykporten tillhandahåller verifierad och tillförlitlig information som tagits fram av sakkunniga inom psykiatri. För en enskild användare är informationen endast riktgivande och ersätter inte en bedömning av en yrkesperson inom psykisk hälsa eller en diagnos som ges av en läkare baserat på en klinisk bedömning av situationen.   

HUS är inte ålagd att agera i enlighet med de principer som nämns på webbplatsen när det gäller enskilda patienter. 

HUS tar inget vårdansvar för Psykportens användare. Vårdansvaret ligger alltid hos vårdgivaren.

Webbplatserna innehåller verifierade och adekvata länkar till externa källor och andra webbplatser. Psykporten tar dock inte fullt ansvar för deras information, och de principer som anges på dessa förpliktar inte vårdgivaren.