Tärkeät asiat ensin

Tämän osion tavoitteena on tulla tietoiseksi henkilökohtaisista arvoista ja sitoutua toimiviin sekä elämää rakentaviin arvoihin. Arvotyöskentely antaa kestävän motivaation ajattelulle ja toiminnalle.


Harjoituksesta voi olla sinulle apua jos kärsit jostakin seuraavista oireista:
  • kyvyttömyys nauttia
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys


Huom! Jos tunnet, että lisäapu olisi tarpeen ja netin avulla työskentely sopii sinulle, voit hakeutua nettiterapiaan​. Nettiterapiaan tarvitset lääkärin lähetteen.

 Tärkeät asiat eivät aina tunnu miellyttäviltä

Tässä osiossa tarkastellaan kullekin ihmiselle tärkeitä asioita. Sellaisia, jotka luovat perustan kestäville valinnoille, toiminnoille ja motivaatiolle. Näillä asioilla on erityinen henkilökohtainen merkitys ja ne koetaan arvokkaiksi. Toisin kuin miellyttävät asiat, tärkeät asiat eivät välttämättä tunnu ensisijaisesti miellyttäviltä, mutta jotka tunnistetaan tärkeiksi ja eteenpäin vieviksi. Ne ovat asioita, jotka pitkällä tähtäimellä rakentavat yksilöä ja yhteiskuntaa.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian keskeinen periaate on itselle tärkeiden asioiden ja arvojen tiedostaminen, sekä niille omistautuminen. Se, että nimeää tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemansa asiat ja päämäärät, antaa elämälle suunnan ja tarkoituksen. Arvot määrittelevät sen perustan, jolle henkinen talo rakennetaan. Pysyvä ja turvallinen perusta antaa päätöksenteolle selkeämmät puitteet.

Jordanian kuningatar Rania toi esiin amerikkalaisessa tv- haastattelussa, kuinka oikeiden arvojen vaaliminen on hänen perheessään keskeisessä asemassa: "Koen, että arvot ovat se kilpi, jota kannat läpi elämän. Kilpi, joka suojaa, mitä tahansa elämä heittääkään sinua kohti."

Elämme kuitenkin ajassa, joka on kuin arvomyrsky tai aallokko, jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Pysyviä, yhteiskunnallisesti määritettyjä ja hyväksyttyjä arvoja on yhä vähemmän. Tämä on asettanut meidät ilmiöön, josta puhutaan arvotyhjiönä. Jatkuvasti muuttuvat arvot luovat turvattomuutta. Narsistiset tai pelkästään oman edun tavoitteluun tähtäävät päämäärät aiheuttavat kaaoksen.

 Arvojen suhteellisuus

Toisaalta tarvitsemme siis pysyviä arvoja, joille rakentaa ja toisaalta joudumme jatkuvasti pohtimaan niiden käytännön sovellutusta. Joudumme sietämään sitä ristiriitaa, että emme pysty luomaan järjestelmää tai käyttäytymiskoodia, joka pysyisi joka tilanteessa aina samana.

Luodessamme pysyviä raameja ja periaatteita elämällemme, hyväksymme samalla arvojen tilannekohtaisen arvion, hierarkian ja sovellutuksen. Samalla, kun toimimme tärkeiden asioiden puolesta, hyväksymme, ettemme joka kohdassa voi toimia samalla tavalla.

Ajatellaanpa vaikka varastamista. Jos näet, että varastaminen on arvojesi vastaista, olet varmasti sitä mieltä, että vanhukselta lompakon vienyt varas on tehnyt teon, jota ei tule kannustaa tai palkita. Voi olla, että näet oikeaksi, että hänet pidätetään ja että hän hyvittää tekonsa, sille juridisesti määrätyllä tavalla. Entäpä jos tämä varas varastaakin lompakon, koska hänen lapsensa on sairastunut vakavasti ja tarvitsee lääkäriä?

Kenties olet edelleen sitä mieltä, että varastamalla ei ratkaista rahoitusongelmia ja että varastaminen ei edistä yhteiskunnallista hyvinvointia ja vielä vanhuksenkin näkökulmasta seuraukset ovat kurjat. Pidät ehkä tässä tilanteessa kuitenkin lapsen ihmisarvoa tärkeänä ja ymmärrät tekijän motiivia paremmin.

Se, mikä asia valikoituu toista tärkeämmäksi vaihtelee usein tilanteittain, nojautuen syvempiin eettisiin periaatteisiin, kuten oikeudenmukaisuus, armollisuus, viisaus, hyvyys, rohkeus jne. Näistä periaatteista voidaan käyttää nimitystä hyveet. Hyveet ovat yleisinhimillisiä ja kulttuurista tai uskonnosta riippumattomia.

 Tieto voi lisätä tuskaa

Usein alavireisyys tai kuormittavampi elämänvaihe saa aikaan kokemuksen neuvottomuudesta, keinottomuudesta ja ongelmat vaikuttavat ylitsepääsemättömiltä sekä loputtomilta. Maailman globalisoitumisen seurauksena olemmekin tietoisia yhä monimutkaisemmista eettisistä ja moraalisista ongelmista. Olemme kummallisessa tilanteessa. Toisaalta yhteiskunnassa vallitsee arvotyhjiö ja ikään kuin kukaan ei osaa sanoa, miten toimia. Samalla olemme enemmän kuin koskaan tarpeessa ratkaista monimutkaisia ongelmia.

Jos omat henkiset voimavarat eivät ole täydessä mitassaan ns. maailman tuska voi käydä ylivoimaiseksi. Toisinaan on aika suojata itseä liialta tiedolta ja rakentua rauhassa. Tämä voi tarkoittaa esim. suojautumista uhkakuvia maalaavilta tai todellisuutta vääristäviltä lööpeiltä tai ohjelmilta.

 Tärkeisiin asioihin sitoutuminen suojaa

Kenties juuri se, että tulee käytännönläheisesti määrittelee itselleen tärkeät asiat, auttaa myös jäsentämään maailmaa ja sitä roolia, missä toimia siinä.

Kun ihminen tunnistaa oman paikkansa ja tarkoituksensa elämässä, on hänen helpompi suuntautua tavoitteidensa mukaan. Ihmisen tärkeänä pitämät asiat antavat arvopohjan, johon voi nojautua sisäisen tai ulkoisen ristiriidan ilmetessä. Arvot tarjoavat pysyvämmän peilin, jota vasten peilata asioita, tilanteita ja josta käsin asettaa itselleen päämääriä.

 Harjoitus: Selvitä arvosi ja niiden merkitys arjessasi

Tehtävänä on listata sinulle tärkeitä asioita. Pohdi arvoja, joiden haluaisit toteutuvan omassa elämässäsi.

Voit tehdä harjoituksen oheisen PDF-tiedoston avulla. Voit täyttää ja tallentaa tiedoston tietokoneellesi. Voit myös tulostaa harjoituksen.


Huom! Jos haluat tallentaa PDF-harjoitukseen kirjoittamasi vastaukset, tallenna tiedosto ensin tyhjänä, ja avaa tiedosto sitten uudelleen käyttäen erillistä PDF-lukijaa (esim. maksuton Adobe Reader). Näin varmistat, että vastauksesi tallentuvat varmasti tiedoston uudelleen tallennuksen yhteydessä.
 
Jos kaipaat syvempää ymmärrystä ja pohjaa arvotyöskentelyyn, voi hyveitä käsittelevä kirjallisuus olla avuksi. Hyveet (virtues) ovat tällä vuosikymmenellä nousseet uudelleen huomion kohteeksi, kun niiden yhteys hyvinvointiin on löydetty. Martin Seligmanin nettisivustoilla löytyy aiheesta paljon englanninkielistä materiaalia ilmaiseksi. Suomeksi on aiheesta ilmestynyt mm. Alexandre Havardin kirjoittama kirja "Hyvejohtajuus".​