Skip to main content

Trotssyndrom och beteendestörningar hos barn

Trotssyndrom och beteendestörningar hos barn kännetecknas av ett långvarigt trotsigt, olydigt och fientligt beteende som inte är typiskt för åldern och som hindrar vardagen från att fungera smidigt.

Alla barn är trotsiga ibland. Det finns faser i ett barns utveckling där det är normalt att vara trotsig och testa gränser.

Det finns faser i ett barns utveckling där det är normalt att vara trotsig och testa gränser.

Ett negativt beteende hos ett barn kan också orsakas av

 • att barnet är trött eller hungrigt
 • vardagsstress och belastningsfaktorer
 • förändringar och kriser i livet
 • begynnande sjukdom

Vad är trotssyndrom och beteendestörningar hos barn?

Trotssyndrom och beteendestörningar hos barn kännetecknas av ettlångvarigt och åldersavvikande fientligt beteende som kränker andras rättigheter och som hindrar vardagen från att fungera smidigt.

Trotssyndrom avser en åldersavvikande och långvarig fientlighet, hämndlystnad eller ett motvilligt eller trotsigt beteende som orsakar problem i sociala relationer eller skolgången.

Beteendestörning avser ett långvarigt och omfattande beteende som inte tar hänsyn till andras rättigheter eller välbefinnande eller till regler. Det är ofta kopplat till ett asocialt beteende, som stöld, upprepade lögner, förstörelse av egendom eller grymhet mot människor eller djur.

Trotssyndrom förekommer främst hos barn under 10 år. Beteendestörningar förekommer oftare hos unga personer.

Hur tar sig trotssyndrom och beteendestörningar uttryck?

Trotssyndrom och beteendestörningar är ofta förknippade med impulsivitet och brister i exekutiva funktioner samt svårigheter med växelverkan hemma och i skolan.  

Typiska uttrycksformer är till exempel

 • fysisk och verbal aggression
 • en tendens att hamna i gräl med vuxna eller jämnåriga
 • lögner
 • mobbning
 • upprepade och avsiktliga brott mot reglerna

Trotssyndrom och beteendestörningar är ofta förknippade med andra svårigheter, som till exempel

 • inlärningssvårigheter
 • drag av ADHD eller autismspektrumstörning
 • humör- eller rusmedelsproblem

Vad beror trotssyndrom och beteendestörningar på?

Trotssyndrom och beteendestörningar kan inte förklaras med någon enskild faktor. Syndromet och störningarna kan uppstå på grund av

 • ärftliga faktorer
 • vissa temperamentsdrag
 • svårigheter att tolka sociala situationer
 • en svår familjesituation

Hur kan föräldern hjälpa sitt barn?

Vid behandling av trotssyndrom och beteendestörningar är det viktigt att öka det positiva samspelet med barnet och stärka barnets positiva och önskade beteende.

När ett barn får uppmärksamhet och beröm för det önskade beteendet stärks det positiva beteendet och problembeteendet minskar.

Det är också viktigt att metoderna för att ta itu med problembeteenden är konstruktiva och konsekventa.

Barnets trots och olydnad prövar i hög grad föräldrarnas tålamod. Om föräldern är stressad och utmattad kan det bidra till ökat trots hos barnet. Då är ett socialt stödnätverk särskilt viktigt för barnet och föräldrarna.

 • Fundera på om barnet har för många krav på sig i vardagen. Sänk tempot i det dagliga livet.
 • Ge barnet tid och uppmärksamhet.
 • Beröm och tacka barnet.
 • Lyssna på barnets åsikter.
 • Håll fast vid vardagliga rutiner och gränser. Förutsägbarhet i vardagen lugnar barnet.
 • Var konsekvent i uppfostran.
 • Acceptera alla känslotillstånd hos barnet, även ilska. Olämpligt beteende ska dock inte accepteras. Tillsammans kan ni fundera över hur man kan släppa ut ilskan på konstruktiva sätt.

När och var bör man söka hjälp?

När?

Man bör söka hjälp, om

 • det trotsiga beteendet börjar skada familjelivet, skolgången eller barnets förmåga att komma överens med vänner
 • föräldrarna har knappa medel och resurser
 • konflikterna orsakar farliga situationer

Var?

Man kan söka hjälp från sin hälsocentral, skolhälsovården eller familjerådgivningsbyrån.

Om barnet utgör en fara för sig själv eller andra kan man söka hjälp till exempel på hälsocentralens jour eller socialjouren.

De primära behandlingsmetoderna vid trotssyndrom och beteendestörningar är de som fokuserar på barnets agerande och hens omedelbara miljö. Ett exempel på en sådan metod är träning i föräldrafärdigheter.

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av symtomtesten bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från svaren får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av