Skip to main content

Familjetjänster vid psykiska störningar

Behöver du stöd i barnfamiljens vardag? Ifall en eller flera personer inom familjen har psykiska problem eller problem med missbruk så påverkar det livet och välbefinnandet hos alla familjemedlemmar.

Olika orsaker till att söka hjälp:

 • du känner dig utmattad
 • du behöver stöd på grund av en långvarig depression eller andra psykiska symtom
 • du behöver hjälp vid en plötslig förändring i din livssituation (t.ex. skilsmässa eller sjukdom)
 • du behöver hjälp med barnpassning när du uträttar ärenden (t.ex. läkar- eller terapibesök)
 • du använder ofta mycket alkohol eller andra rusmedel
 • någon använder våld i familjen
 • en förälder eller ett barn i familjen har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • ett barn måste med tanke på sin ålder bära ett för stort ansvar för familjens vardag, till exempel på grund av förälderns sjukdom
 • ett barn eller en ung person gör saker som är farliga eller skadliga, till exempel använder rusmedel, begår brott eller försummar skolgången
 • du behöver något annat stöd

Socialtjänster för familjen

Socialtjänster som välfärdsområdet tillhandahåller för familjer omfattar:

 • hemservice
 • familjearbete
 • barntillsyningsman
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • stödfamiljer
 • tjänster för barn och unga
 • barnskydd

Exempel på olika tjänster

Kontakten med socialtjänsterna inleds med en bedömning av behovet av tjänster. Du kan själv eller tillsammans med din vårdgivare ta kontakt. Om man bedömer att barnet och familjen har nytta av socialvårdens tjänster och stöd, utses en egen kontaktperson för dem. Det är frivilligt att bli klient.

I praktiken är tjänsterna

 • stöd för vardagliga utmaningar
 • stöd med barnets dygnsrytm och sömn
 • stöd för utmaningar relaterade till barnets utveckling i olika åldrar
 • stöd för samspelet inom familjen
 • ekonomiskt stöd
 • samarbete med en stödperson eller stödfamilj
 • samarbete med daghemmet och skolan

Om en klientrelation hos barnskyddet inleds för barnet så kan barnet och familjen erbjudas bättre stöd.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicens hjälp och stöd är tidsbegränsad. Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd.

Hemservice för barnfamiljer kan fås tillfälligt när det är nödvändigt för att trygga barnets välbefinnande.

Hemservice ges vid behov till exempel av följande orsaker:

 • en skada
 • en sjukdom (t.ex. långvarig depression, andra psykiska symtom)
 • utmattning
 • på grund av någon annan familjesituation (t.ex. skilsmässa eller sjukdom hos en familjemedlem).

Målet är att underlätta familjens vardag och stödja föräldrarnas ork samt hjälpa familjen i ett så tidigt skede som möjligt och förhindra att familjesituationen försvåras.

Hemservice kan till exempel bestå av:

 • hjälp med barnvård (t.ex. barnpassning medan man uträttar ärenden, såsom läkar- eller terapibesök)
 • hjälp med skötseln av hemmet

Mer information om hemservice får du av socialväsendets servicerådgivning.

Familjearbete

Familjearbete utförs oftast hemma hos klienten. Familjearbetet planeras tillsammans med familjen.

Familjearbete kan till exempel bestå av:

 • samtal, rådgivning och stöd till föräldrar i frågor om uppfostran
 • stöd åt familjen i vardagen; stöd för skötsel av ärenden eller hemvård
 • gemensamma möten och samtal med familjen som stöder barnets välbefinnande,

Stödpersoner och -familjer

Stödfamiljer eller stödpersoner har en utbildning för uppdraget.

En stödperson är en vuxen som till exempel hjälper med:

 • skolarbete
 • hobbyer.

En stödfamilj är en vanlig familj som barnet kan besöka enligt överenskommelse, till exempel över ett veckoslut.

Familjerådgivningen

Uppfostrings- och familjerådgivningen ger samtalsstöd i frågor som gäller familjerelationer, barnuppfostran och parrelationer.

Du kan vända dig till familjerådgivningen till exempel när:

 • du behöver samtalsstöd för föräldraskapet och uppfostran t.ex. för att reglera känslor och sätta gränser
 • du är orolig för ditt barns beteende, humör, sociala förmågor eller psykiska utveckling
 • barnet har problem i småbarnspedagogiken, i skolan eller med vänner
 • det förekommer konflikter, sorg eller någon annan svår situation i familjen
 • ditt barn eller din familj har drabbats av en traumatisk händelse, såsom dödsfall, olycksfall eller sjukdom
 • du som förälder önskar hjälp med problem i parrelationen
 • ni som föräldrar överväger skilsmässa
 • ni behöver familjemedling för att komma överens om gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa

Uppfostrings- och familjerådgivning genomförs vanligtvis på familjerådgivningen, men ibland även i anslutning till andra socialtjänster.

Organisationer

Flera riksomfattande organisationer stöder familjer till exempel i situationer som gäller barns uppfostran och utveckling.

Rädda barnen

Organisationen Rädda Barnen har ett Vägkost för livet-program. Programmet riktar sig till barnfamiljer med låga inkomster, såsom familjer där den ekonomiska situationen är stram på grund av vårdnadshavarens utdragna sjukdom eller arbetslöshet.

Ekonomiskt stöd kan ges till exempel för hobbyavgifter, -utrustning och -resor. Programmet Vägkost för livet stöder också feriehemsverksamheten som ordnas genom Rädda Barnens regionkontor.

De ungas skyddshus (FRK) 

Finlands Röda Kors upprätthåller skyddshus för unga i fem städer: Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo och Tammerfors.

De ungas skyddshus är avsedda för ungdomar i åldern 12–19. Skyddshusen är öppna från klockan fem på kvällen till följande morgon klockan tio. Vid behov kan skyddshuset för unga erbjuda ett tillfälligt övernattningsställe. Övernattningen avtalas med den ungas vårdnadshavare. Det är avgiftsfritt att övernatta.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin. 

Du kanske också är intresserad av