Mitä mustasukkaisuus on?

Miltei jokainen ihminen tuntee joskus mustasukkaisuutta. Mustasukkaisuuden tunne kertoo kumppanin tärkeydestä. Mustasukkaisuus voi siis olla hyödyllinen, ja parisuhdetta vahvistavakin tunne. Liiallinen mustasukkaisuus on kuitenkin haitallista suhteelle, ja se onkin yleinen syy eroon ja parisuhdeongelmiin.

Normaalin ja liiallisen mustasukkaisuuden rajan vetäminen ei ole aina helppoa. Tässä osiossa opettelet erottamaan normaalin mustasukkaisuuden liiallisesta mustasukkaisuudesta. Opit myös ymmärtämään, mistä mustasukkaisuus johtuu.

 Tietoa mustasukkaisuudesta

Mustasukkaisuus on normaali ja yleisinhimillinen tunne. Se herää, kun ihminen kokee hänelle tärkeän ihmissuhteen olevan uhattuna. Miltei jokainen ihminen kokee mustasukkaisuutta jossain vaiheessa elämäänsä. Joskus mustasukkaisuutta koetaan todellisen uhan edessä, joskus taas uhka suhteelle voi olla kuviteltu.

Mustasukkaisuudella voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia parisuhteelle. Millainen mustasukkaisuus on normaalia, ja milloin se muodostuu liialliseksi? Seuraavaksi opit, mikä erottaa normaalin ja liiallisen mustasukkaisuuden.

Normaali mustasukkaisuus

On normaalia kokea mustasukkaisuutta silloin, kun suhdetta uhkaa todellinen kilpailija, esimerkiksi jos kumppani on ollut uskoton tai flirttaillut kolmannen osapuolen kanssa. Tällainen mustasukkaisuus voidaan tutkimusten mukaan kokea rakkauden osoituksena ja sillä on positiivisia vaikutuksia parisuhteelle. Ei ole myöskään harvinaista kokea ajoittain aiheetonta mustasukkaisuutta, joka kuitenkin on lievää, eikä ole hallitsevaa tai erityisen kuormittavaa kummallekaan suhteen osapuolelle.

Liiallinen mustasukkaisuus

Liiallisesta mustasukkaisuudesta on kyse silloin, kun todellista uhkaa parisuhteelle ei ole. Henkilö tulkitsee tällöin kumppaninsa vähäpätöisiä käyttäytymisen muutoksia todisteena uskottomuudesta. Myös todelliseen uhkaan liittyvä mustasukkaisuus voi olla liiallista, jos mustasukkaisen reagointi on tilanteeseen nähden suhteettoman voimakasta ja hallitsevaa. Liiallinen mustasukkaisuus liittyy enemmän mustasukkaisen omaan tunne-elämään ja historiaan kuin mustasukkaisuuden kohteen toimintaan tai todelliseen ulkoiseen uhkaan.

Liika mustasukkaisuus on haitallista suhteelle. Siitä kärsii sekä mustasukkaisuuden kohde että mustasukkainen itse. Mustasukkaisuus on yleinen syy parisuhdeongelmiin ja eroihin. Ääritapauksissa se voi olla jopa vaaraksi turvallisuudelle. Mustasukkaisuus onkin toisiksi yleisin henkirikoksen motiivi Suomessa.

Liiallista mustasukkaisuutta voidaan hoitaa psykoterapialla ja joissain tapauksissa sairaala- ja lääkehoidolla. Myös tästä omahoito-ohjelmasta voi olla apua liiallisen mustasukkaisuuden tunteen käsittelyssä.

 Mustasukkaisuuden edut ja haitat

Milloin mustasukkaisuudesta on hyötyä?

Mustasukkaisuus voidaan kokea rakkauden ja välittämisen osoituksena. Jos kumppani ei ole lainkaan mustasukkainen, saattaa se aiheuttaa tyytymättömyyttä. Mustasukkaisuus voi auttaa arvostamaan toista ja olemaan pitämättä häntä itsestäänselvyytenä. Tunne voi motivoida suojaamaan suhdetta ja pitämään siitä huolta. Tutkimusten mukaan mustasukkaisuusuutta kokevien kumppaneiden parisuhde on vakaampi ja onnellisempi kuin hyvin vähän mustasukkaisuutta kokevien parisuhde. Sitoutuneissa suhteissa koetaan enemmän mustasukkaisuutta.

Mustasukkaisuus on hyödyllinen tunne tietyissä tilanteissa. On ymmärrettävää haluta sitoutumista ja rehellisyyttä parisuhteessa. Jos näitä ei ole, mustasukkaisuus voi antaa kimmokkeen erota huonosta suhteesta. Kivuliaan tunteen kautta on mahdollista ymmärtää, ettei toinen ole riittävästi itseä varten. Silloin on parempi mennä eteenpäin ja etsiä turvallisempaa suhdetta toisenlaisen ihmisen kanssa. Parhaimmillaan mustasukkaisuus johtaa rakentavaan toimintaan, kuten suhteen rajojen sopimiseen ja parisuhteen vaalimiseen. Mustasukkaisuus voi myös luoda jännitettä, joka auttaa pitämään suhteen tuoreena.

Milloin mustasukkaisuudesta on haittaa?

Mustasukkaisuus on haitallista, kun se aiheuttaa kärsimystä osapuolille, häiritsee heidän elämäänsä tai vahingoittaa parisuhdetta. Se voi johtaa ahdistuneisuuteen, mielialan laskuun tai toivottomuuteen. Mustasukkaisuudesta voi seurata riitoja, vihaa, pelottelua, toisen kontrollointia tai väkivaltaista käyttäytymistä. Mustasukkaisuus on yleinen tekijä parisuhdeongelmien ja avioerojen taustalla. Tuhoisimmillaan se voi olla motiivi parisuhdeväkivaltaan tai perhesurmiin.

Mustasukkaisuuden kohteelle mustasukkaisuus voi tuntua loukkaavalta ja epäoikeudenmukaiselta Hän saattaa kokea, että häntä kontrolloidaan ja häneen ei luoteta. Hän saattaa kärsiä siitä, että tulee ikäänkuin tuomituksi ilman oikeudenkäyntiä.

 Mustasukkaisuuden ilmenemismuodot

Mustasukkaisuudesta voidaan erottaa mustasukkaisuuden tunne, mustasukkaiset ajatukset ja mustasukkainen käytös. Mustasukkaisuuden tunne on eri asia kuin tavat, joilla ihminen yrittää tulla tunteensa kanssa toimeen. Mustasukkaisuus tunteena ei sinänsä ole haitallinen. Haitat aiheutuvat käyttäytymisestä ja toimintatavoista, mitkä voivat liittyä mustasukkaisuuteen. Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat kaikki toisiinsa.

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin näihin mustasukkaisuuden ilmenemismuotoihin. Pääset lukemaan, miten mustasukkaisuus näkyy tunteissa, ajatuksissa ja käyttäytymisessä.

Mustasukkaisuus tunteena

Mustasukkaisuuden tunteella on kulttuurissamme kielteinen leima. Sitä pidetään jollain tavoin vaarallisena ja häpeällisenäkin. Todellisuudessa mustasukkaisuuden tunne ei kuitenkaan ole itsessään vaarallista, eikä siinä ole mitään hävettävää.

Mustasukkaisuus on monimutkainen tunne, johon sekoittuu hätää, vihaa, surua ja menetyksen pelkoa. Tunne voi tuntua kehon tasolla esimerkiksi kuumuutena, tärinänä, nopeana pulssina tai tyhjyyden tunteena. Mustasukkaisuus on vihaista ja levotonta huolestuneisuutta. Tunteen tarkoituksena on välttyä yllätyksiltä ja petetyksi tulemiselta.

Mustasukkaiset ajatukset

Mustasukkaisen ajatukset voivat pitää paikkaansa tai ne voivat olla virheellisiä johtopäätöksiä todellisuudesta. Mustasukkainen voi mielessään tulkita neutraalitkin tapahtumat suhdetta uhkaavina. Liiallisessa mustasukkaisuudessa on tavallista, että henkilö suhtautuu uhkamielikuviinsa varmana tietona todellisuudesta, eikä niinkään oman mielensä tuottamina tulkintoina.

Mustasukkainen henkilö voi kokea huonommuutta ja riittämättömyyttä. Hän voi ajatella ”en kelpaa”, tai ”en ole riittävän hyvä”. Tällainen itsearvostuksen puute voikin synnyttää mustasukkaisuutta. Toisaalta myös liiallinen mustasukkaisuus voi heikentää itsearvostusta.

Ajatus suhteen päättymisestä voi näyttäytyä katastrofaalisena uhkakuvana. Mustasukkainen tunnekuohu heikentää kykyä ymmärtää omaa ja toisen mieltä ja virhepäätelmien mahdollisuus kasvaa. Kielteiset virhepäätelmät puolestaan lisäävät ahdistuneisuutta.

Mustasukkainen käyttäytyminen

Tavallisesti ihminen tulee toimeen mustasukkaisuutensa kanssa pyrkimällä hallitsemaan tilannetta ja vähentämään kokemaansa uhkaa. Mustasukkainen alkaa selvittää, mitä ”todella tapahtuu”. Mustasukkaisuus voi johtaa syytöksiin, kuulusteluihin, kumppanin kontrollointiin ja vakoiluun, viestien ja puhelimen tutkimiseen, ja jopa väkivaltaan tai sillä uhkailuun. Mustasukkaisuus voi ilmetä myös vetäytymisenä, takertumisena, vaativuutena ja rakkaudenosoituksina. Näiden selviytymiskeinojen tarkoitus on auttaa henkilöä tulemaan toimeen vaikean tilanteen kanssa. Todellisuudessa ne kuitenkin yleensä pahentavat tilannetta tuomalla parisuhteeseen ongelmia ja turvattomuutta.

Toisaalta mustasukkaisuus voi myös johtaa suhdetta tukevaan käyttäytymiseen. Se voi edistää huolista ja haavoittuvuudesta kertomista, lohdutuksen saamista, neuvottelua suhteen rajoista, ja suhteen vaalimista. Tällöin mustasukkaisuudella voi olla hyviä vaikutuksia suhteelle.

 Mustasukkaisuuden syyt

Mustasukkaisuuden taustalla on useita erilaisia syitä. Nykyään ajatellaan, että mustasukkaisuus on evoluutiossa eli lajinkehityksessä syntynyt tunne. Tunnetta selittävät mustasukkaiseen itseensä liittyvät henkilökohtaiset syyt sekä parisuhteen tilanne ja vuorovaikutus. Myös kulttuuri vaikuttaa mustasukkaisuuden ilmenemiseen.

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin mustasukkaisuuden syihin!

Lajinkehitykseen liittyvät syyt

Mustasukkaisuuden tunne on syntynyt lajinkehityksen myötä. Se on evoluutioteorian mukaan suojatunne, jonka tarkoitus on varjella parisuhteen ja perhesiteiden pysyvyyttä. Myös eläimillä esiintyy mustasukkaisuutta. On kuitenkin huomattava, että mustasukkaisuus voi pahimmillaan uhata juuri niitä asioita, mitä ihminen yrittää suojella; perhettä ja suhdetta kumppaniin.

Kulttuuriin liittyvät syyt

Kulttuuritausta vaikuttaa alttiuteen kokea mustasukkaisuutta. Joissakin kulttuureissa mustasukkaisuuden ilmaiseminen on hyväksytympää kuin toisissa. Myös käsitykset parisuhteen suotavista rajoista vaihtelevat eri kulttuureissa. Esimerkiksi Aasiassa mustasukkaisuuden ilmaiseminen ei ole yhtä tavallista kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Latinalaisessa Amerikassa puolestaan ilmaistaan paljon mustasukkaisuutta, koska siellä mustasukkainen käytös usein tulkitaan rakkauden osoituksena. Samankin kulttuurin sisällä on erilaisia alakulttuureita, joissa suhtautuminen mustasukkaisuuteen vaihtelee.

Yksilöön liittyvät syyt

Ihmisen aiemmat kokemukset ihmissuhteista vaikuttavat mustasukkaisuuteen. Esimerkiksi lapsuuden kokemukset vanhemman uskottomuudesta ja sen repivistä seurauksista perheessä voivat herkistää mustasukkaisuuden kokemiselle aikuisuudessa. Petetyksi ja jätetyksi tulemiset aikaisemmissa rakkaussuhteissa voivat myös herkistää kokemaan uhkaa kumppanin menettämisestä.

Lapsuuden ihmissuhdekokemukset muokkaavat odotuksia ihmissuhteista. Niiden pohjalta muodostamme käsityksen siitä, voimmeko luottaa toisiin, ja voimmeko tuntea olevamme tärkeitä ja rakastettavia. Aiemmat pettymykset ja turvattomuuden kokemukset läheisissä ihmissuhteissa voivat näkyä myöhemmin hylätyksi tulemisen pelkona ja voimakkaampina mustasukkaisuuden tunteina.

Aiheettoman mustasukkaisuuden taustalla voi olla myös mustasukkaisen oma uskottomuus tai torjutut toiveet koskien uskottomuutta. Henkilö, joka itse haaveilee uskottomuudesta, muttei tätä itsessään hyväksy, voi alkaa virheellisesti nähdä kumppanissaan näitä aikomuksia ja kohdistaa häneen mustasukkaista paheksuntaa. Henkilö saattaa myös yrittää mustasukkaisuudellaan peitellä omaa uskottomuuttaan. Hän voi syyttää toista turhasta mustasukkaisuudesta päästäkseen pälkähästä.

Parisuhteeseen liittyvät syyt

Mustasukkaisuus liittyy parisuhteen vaiheeseen. Aivan suhteen alussa, kun sitoutuminen kumppaniin on löyhää, myös mustasukkaisuutta esiintyy yleensä vähän. Myös pitkissä ja vakiintuneissa suhteissa on tyypillisesti vain vähän mustasukkaisuutta, koska niissä on tavallisesti vähän epävarmuutta. Epävarmuus parisuhteesta yhdistettynä siihen, että suhde on merkityksellinen, altistaa mustasukkaisuudelle.

Liiallinen mustasukkaisuus on parisuhteessa kahden ihmisen välillä rakentuva ongelma. Mustasukkaisuutta saattaa ylläpitää se, että siitä on pariskunnan osapuolille jotakin hyötyä. Kumppani voi esimerkiksi tarkoituksella flirttailla saadakseen toisen ilmaisemaan rakkautta ja sitoutumista. Riitely mustasukkaisuudesta voi myös tarjota väylän läheisyyden välttämiselle. Toisaalta mustasukkaisuus voi toimia myös eräänlaisena piristysruiskeena suhteelle. Se voi tarjota mahdollisuuden intohimon kokemiselle ja estää parisuhdetta urautumasta.

Yleisin syy mustasukkaisuuteen on kumppanin uskottomuus. Uskottomuuskriisi on yleensä eriasteisesti traumaattinen kriisi parisuhteessa. Se loukkaa perustoivetta siitä, että toiseen voi luottaa, että toinen on itseä varten ja itse on riittävä kumppanille. Uskottomuuskriisistä ylipääseminen on vaativaa, mutta mahdollista. Apua tilanteeseen kannattaa hakea parisuhteiden hoitoon erikoistuneelta psykologilta tai psykoterapeutilta.

Lisätietoa uskottomuudesta
Omahoidon alkuunSeuraava osio