Skip to main content

Den evangelisk-lutherska kyrkans stöd för den psykiska hälsan

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder många former av stöd vid svåra livssituationer. Hjälpen är avgiftsfri och avsedd för alla. Man behöver inte vara medlem i kyrkan eller religiös för att få hjälp.

Denna sida innehåller information om den service som kyrkan erbjuder vid svåra livssituationer. Det största kristna samfundet i Finland är den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkan erbjuder hjälp oberoende av ifall man hör till något religiöst samfund eller ens trosuppfattning.

Även övriga kyrkor samt religiösa samfund erbjuder exempelvis samtalshjälp till sina medlemmar. Kontakta ditt eget samfund för mer information.

Stöd vid svåra livssituationer

Den evangelisk-lutherska kyrkan erbjuder stöd exempelvis vid problem inom familjen eller parförhållandet samt vid ekonomiska problem.

Diakoniarbete

Diakoniarbetet innebär att man hjälper personer som har det svårt. De kyrkoanställda diakonerna och diakonissorna hjälper personer som genomgår svåra livssituationer. Även präster och kyrkans familjearbetare erbjuder stöd.

Kyrkans anställda stöder medborgarna direkt, men samarbetar även med till exempel social- och hälsovården samt med olika föreningar.

Samtalen med kyrkans anställda är konfidentiella.

Det finns stora regionala skillnader i kyrkornas verksamhet. Detaljerad information om verksamheten i ditt område finner du på den lokala församlingens webbplats.

Kom ihåg

Den evangelisk-lutherska kyrkan erbjuder stöd avgiftsfritt. Stödet är till för alla, och man behöver inte vara medlem i kyrkan eller religiös för att få hjälp. Alla diskussioner är konfidentiella.

Samtalsstöd

Den evangelisk-lutherska kyrkan erbjuder stöd i hela Finland per telefon och chat.

Exempel på stöd som evangelisk-lutherska kyrkan erbjuder

Ensamhet och utslagning

Genom sin verksamhet försöker kyrkan lindra samhälleliga problem såsom ensamhet och utslagning. Man kan få hjälp för att reda ut en svår livssituation och träffa andra via kyrkans aktiviteter, kamratgrupper, närståendearbete och hembesök.

Sorg och förlust

Kyrkans anställda ger stöd i personliga livskriser, till exempel att en närstående har gått bort eller insjuknat.

Verksamhet ordnas för alla åldersgrupper – barn, unga personer och vuxna. Kyrkan erbjuder samtalsstöd och organiserar gruppverksamhet såsom sorgegrupper för dem som har förlorat en närstående.

Församlingarna samarbetar med kommunerna med att ordna krisarbete. Kyrkans anställda kan delta i debriefingen, dvs. den psykologiska genomgången efter en potentiellt traumatisk händelse, och hjälpa till att ordna kristerapi.

Psykisk ohälsa och missbruk

Vid problem med den psykiska hälsan samt missbruk kan kyrkans anställda vara till hjälp. Församlingarna erbjuder till exempel samtalsstöd, gruppmöten, meningsfulla aktiviteter och kamratstöd.

Kyrkans anställda kan även bli ombedda att delta i den vård som ordnas av någon annan part. De kan till exempel delta i nätverksarbete eller besöka sjukhus, fängelse eller någon annan institution.

Oro för att klara av ekonomin eller vardagen

Kyrkans anställda försöker också hjälpa till med vardagliga problem med hjälp av diskussion, vägledning och konkreta råd.

Diakoniarbetet handlar om att diskutera bekymren och ta reda på orsakerna till dem. Man kan be diakonen om vägledning och råd eller till exempel hjälp med att uträtta ärenden på ett ämbetsverk eller fylla i ett formulär. 

Kyrkorna kan i viss utsträckning också bidra med mathjälp eller kläddonationer. Man kan få hjälp oberoende av trosuppfattning eller ifall man tillhör kyrkan.

Kyrkan förebygger utslagning av i synnerhet barn och unga genom att hjälpa dem ekonomiskt med medel från Tukikummit-stiftelsen (på finska). Dessa medel kan sökas för att täcka utgifterna för hobbyverksamhet eller läromedel.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av