Skip to main content

Gruppvård vid psykiska störningar

Psykiska störningar kan behandlas även via gruppvård och lämpar sig för olika situationer och åldersgrupper.

Vem deltar i gruppvård?

Gruppvård rekommenderas i situationer där interaktionen mellan gruppmedlemmarna anses främja återhämtningen.

I gruppvård deltar alltid

  • (en eller flera) gruppledare samt
  • gruppmedlemmarna.

Gruppledarna är i huvudsak yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Erfarenhetsexperter samt personer som befinner sig i en liknande livssituation som gruppmedlemmarna kan också fungera som ledare.

Gruppmedlemmarna har ofta liknande

  • livssituationer
  • symtom eller sjukdomar
  • målsättningar för vardagen
  • behov av information och vägledning.

Hur är gruppvården i praktiken?

Gruppvård innebär i praktiken att man deltar i gruppmöten. Ibland utför man hemuppgifter mellan mötena.

Mötena är ofta regelbundna och har uppsatta mål. Oftast har man inom gruppen kommit överens om antalet möten på förhand.

Grupperna kan vara antingen öppna eller slutna. I slutna grupper har mötena alltid samma deltagare. Ibland deltar man i en inledande intervju innan man förbinder sig till gruppen.

I öppna grupper kan gruppens sammansättning förändras. Dessa kräver inte alltid samma nivå av engagemang som slutna grupper.

Oavsett gruppform är det viktigt att deltagarna har liknande mål i sina liv.

Innehållet i gruppvården kan variera mycket.

I en grupp kan man via diskussioner

  • få information
  • utbyta erfarenheter
  • få kraft av andra gruppmedlemmars berättelser
  • öva på sociala och emotionella färdigheter.

Gruppvården kan även vara mer praktisk. Då övar man tillsammans på metoder som ökar välbefinnandet i vardagen. Grupper kan baseras på till exempel konst-, musik-, litteratur- eller ergoterapi.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av