Skip to main content

Den offentliga hälso- och sjukvårdens mentalvårdstjänster

Man har rätt att få hjälp för psykiska störningar via den offentliga hälso- och sjukvården som ordnas av välfärdsområdena.

Vad är offentlig hälso- och sjukvård?

Den offentliga hälso- och sjukvården är den hälso- och sjukvård som ordnas av välfärdsområdena och som utgör kärnan i det finländska hälso- och sjukvårdssystemet.

Den är indelad i primärvård och specialiserad sjukvård.

  • Du kan själv kontakta primärvårdens tidsbokning eller servicehandledning.
  • För att få tillgång till specialiserad sjukvård krävs en remiss från primärvården.

Den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med offentliga medel. Största delen av kostnaderna täcks av intäkter från kommunal och statlig beskattning.

Klienten debiteras vanligtvis en klientavgift, som är betydligt lägre än den faktiska vårdkostnaden. Inom den specialiserade sjukvården är besöken på psykiatriska polikliniker avgiftsfria för patienten.

Vården inleds med primärvård

Vård för psykiska störningar ges primärt på din egen hälsocentral. Om du arbetar, studerar eller går i skola kan du även kontakta företagshälsovården, student- eller skolhälsovården.

Primärvården har till exempel följande tjänster:

  • samtalsbehandling individuellt eller i grupp
  • vägledning för egenvård, till exempel ett egenvårdsprogram
  • genomförande av ett egenvårdsprogram med stöd av en yrkesperson
  • remiss till nätterapi
  • bedömning av medicineringsbehov
  • ordinerande av vila eller sjukskrivning

Vid behov ges remiss till den specialiserade sjukvården

En primärvårdsläkare ger en remiss till den psykiatriska specialiserade sjukvården ifall:

  • symtomen är allvarligare än lindriga eller medelsvåra, eller
  • den påbörjade vården inte gett tillräcklig effekt.

I första hand försöker man behandla psykiska störningar inom öppenvården, dvs. i form av polikliniska besök hos en yrkesperson inom hälso- eller sjukvård.

Sjukhusvård ges endast i undantagsfall, antingen dygnet runt eller på ett dagsjukhus.

Vården grundar sig på en individuell vårdplan. Vårdplanen görs i samarbete med patienten och om möjligt även med patientens anhöriga.

En god vård förutsätter ett multiprofessionellt arbetssätt, vilket innebär att olika professioner är delaktiga i vården. Ett vårdteam kan bestå av till exempel en läkare, en psykolog, en sjukskötare, en socialarbetare, en fysioterapeut och en ergoterapeut.

Inom den specialiserade sjukvården görs även vid behov en bedömning av psykoterapibehov. En psykiater ger remiss till rehabiliterande psykoterapi som ersätt av FPA.

Överväg först den tredje sektorns tjänster

Om du vill ha samtalshjälp med låg tröskel, kamratstöd, meningsfulla dagsaktiviteter eller praktiska råd ska du i första hand kontakta den tredje sektorns tjänster.

Dessa omfattar till exempel församlingarnas tjänster, mentalvårdsföreningar, patientorganisationer samt hjälplinjer och chattjänster.

Kontakta den offentliga hälso- och sjukvården när din situation kräver hjälp av en yrkesperson inom hälso- och sjukvård.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Om du har en sjukvårdsförsäkring eller om ekonomin tillåter kan du även överväga att använda en privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av