Skip to main content

Det psykiska välbefinnandet i parförhållandet

Ett parförhållande är som en stig som man följer och längs vilken man hela tiden lär sig något nytt. För att bygga ett balanserat parförhållandet behövs interaktionsförmåga, ansvarsförmåga samt flexibilitet.

Ett lyckligt och balanserat parförhållande stöder individens psykiska välbefinnande. Livskvaliteten och hälsan förbättras utav närhet och förtroende, medan de försämras av problem i parförhållandet.

Relationsproblemen är dock inte ett tecken på en dålig relation, utan tyder på att paret utvecklas tillsammans.

Parförhållandet utvecklas ständigt

När två personer blir förälskade kan de sägas befinna sig i den första fasen av bobyggandet. Då känner båda att den andra är speciell. De känner sig unika, utvalda och lyckliga.

Från att smälta samman till att utvecklas separat

Framför allt i början av relationen är det vanligt att paret smälter samman. När man tillbringar tid tillsammans och anstränger sig för att lära känna varandra bättre leder det till att man närmar sig varandra och den gemensamma lyckan ökar.

Det är först i ett senare skede som båda återigen vill utvecklas separat i sin egen riktning. Att två älskande på så sätt utvecklas åt olika håll kan orsaka ångest. Båda börjar hitta brister hos varandra. Det är vanligt att vilja spendera mer tid ensam eller med vänner, även om man fortfarande älskar sin partner.

Ibland frigör man sig från den initiala symbiosen i olika takt. Den ena är redo att börja utvecklas åt sitt eget håll, men den andra fortfarande klamrar sig fast.

Denna fas i parförhållandet leder ofta till att båda som ett par lär sig ovärderliga nya färdigheter. I bästa fall innebär detta att man lär sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt samt att förhandla och kompromissa.

Vad påverkar lyckan i parförhållandet?

Lyckan i parrelationen påverkas väldigt mycket av hur paret förhåller sig till problem, vilka saker man uppmärksammar, hur väl man kan hantera sina känslor samt hur man ger uttryck för frustration.

När paret accepterar att parförhållandet utvecklas och förändras efter den första tiden så kan båda ta ansvar för sin lycka samt enligt bästa förmåga bidra med sina egna styrkor till parrelationen. Kärleken har inte försvunnit men båda är i en ny situation, ansvariga för sig själva.

Parförhållandet som ett team

Ett parförhållandet kan ses som ett team. Ett sådant team bildas dock inte av sig själv, utan kräver tid och förtroende. För att teamet ska lyckas måste båda teammedlemmarna göra sitt bästa.

Att ta i beaktande bådas behov

För att teamet ska lyckas behövs det mycket känslighet för den andras behov, men också förmåga att uttrycka sina egna behov.

Att vara flexibel och kommunicera

En förutsättning för ett fungerande team är att båda är flexibla samt att kommunikationen fungerar åtminstone största delen av tiden. Detta skapar en stark grund att stå på.

Att ha gemensamma drömmar och en fungerande vardag

Teamet behöver ett gemensamt mål och drömmar att sträva efter. Det är därför viktigt att ofta diskutera sina dörmmar samt att tillsammans planera, fundera och fatta beslut.

Att vara i ett parförhållande samt att leva tillsammans innebär att väldigt mycket vardagsrutiner kan löpa antingen bra eller orsaka mycket gnissel. Det är därför viktigt att stärka och uppmuntra den andra och ibland se saker mellan fingrarna. Det är viktigare att berömma styrkor än att lyfta fram brister.

Tecken på ett bra team

 • att vara engagerad och visa uppskattning
 • att ta stöd av varandra
 • att inte vara rädd för meningsskiljaktigheter, utan lösa dem
 • att ha en gemensam dröm
 • att det är okej att misslyckas och be om hjälp när man inte kan eller orkar.

Att gräla

Även gräl har en viktig plats i relationen. De lär båda partnerna att uthärda frustration både hos sig själv och den andra, att notera och ta i beaktande den andres känslor samt att tillsammans arbeta för att ta sig igenom grälet tills man är sams.

I en balanserad relation tar parterna ansvar utan att skylla på den andra. Ifall man konstant hoppar på varandra leder det bara till uppslitande gräl. Om parterna aldrig kan ta ansvar för glömska, misstag eller överträdelser så lönar det sig att söka utomstående hjälp.

Tecken på ett fungerande parförhållande

 • att gräla konstruktivt
 • att förlåta och ber om förlåtelse
 • att sjunka, leka och dansa
 • att ha kul tillsammans
 • att båda får utrymme för vila och rekreation
 • att tillsammans arbeta för hemmet och familjen
 • att turas om, förhandla och kompromissa
 • att båda har sina egna ansvarsområden
 • att värdesätta sig själv och den andra
 • att båda är lika viktiga
 • att reservera tid för kel och ömhet
 • att ta i beaktande varandras intima önskningar
 • att ta i beaktande bådas sexuella behov
 • att sex är något som förenar.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.