Skip to main content

Tic-symtom och Tourettes syndrom

Tic-symtom, dvs. ryckningar, är ofarliga, ofrivilliga och repetitiva muskelrörelser eller läten. Tourettes syndrom är en komplex ryckningsstörning med hög förekomst av både motoriska och vokala tics i över ett år.

Tic-symtom är den vanligaste formen av utvecklingsrelaterade ryckningsstörningar. De är ofarliga, ofrivilliga och repetitiva muskelrörelser eller läten.

Tourettes syndrom är den svåraste formen av utvecklingsrelaterade tics. Den är en komplex ryckningsstörning med hög förekomst av både motoriska och vokala tics i över ett år.

Tics är vanliga, men Tourettes syndrom är mindre vanligt. Den förekommer hos cirka 1 % av befolkningen.

Man känner inte ännu så väl till de bakomliggande orsakerna till tics, men ärftliga faktorer har en stor betydelse. Om någon diagnostiseras med Tourettes syndrom, har vanligtvis någon annan i familjen eller den närmaste släkten tic-symtom, eller har haft.

Hurdana är tic-symtom?

Tic-symtom är vanliga och ofarliga i sig. Hur ofta och kraftigt de förekommer kan variera mycket.

Tic-symtom som är kraftiga och förekommer intensivt kan orsaka smärta eller försvåra vissa funktioner, såsom att skriva för hand eller tala. Vid Tourettes syndrom förekommer tic-symtom långvarigt och gravt.

Tic-symtomen ökar vanligtvis alltid när kroppen och hjärnan belastas. Detta inkluderar till exempel influensa, trötthet, ångest, stress och spändhet. Tic-symtomen kan också öka genom en glad förväntan som höjer vakenhetsnivån. En förändring i de dagliga rutinerna, en bullrig miljö eller koffeinintag kan också öka tic-symtomen.

Motoriska tics är ofrivilliga, plötsliga, repetitiva och ofta schematiska muskelrörelser eller rörelseserier. De börjar ofta i samband med någon sensorisk känsla. Det kan till exempel vara en känsla av skräp i ögat eller en känsla av stelhet i nacken. Att prata om tic-symtom utlöser vanligtvis tic-symtom.

Ljudliga tic-symtom kan vara exempelvis suckande, gäspningar, hosta, harklingar eller olika gläfsande ljud.

Ibland kan tic-symtom förekomma i komplexa rörelseserier eller meningar. Det kan också handla om att upprepa egna eller andras ord.

Tic-symtomen börjar vanligtvis i åldern 5–7 år. Tidvisa skeden av försämring kan ses i symtomen. Dessa förekommer vanligtvis 1–3 gånger per år. De varar vanligtvis 6–8 veckor i taget.

För de flesta människor lättar tic-symtomen i och med ungdomsåren.

Impulsivt beteende och Tourettes syndrom

Vissa personer med Tourettes syndrom har också ett impulsivt beteende. Ofta är det ett större problem än tic-symtomen. Beteendet kan till exempel vara skrik eller utskällningar.

I synnerhet föräldrar till barn med Tourettes anklagar ofta sig själva för att vara dåliga uppfostrare på grund av barnens raseriutbrott, även om beteendet beror på syndromet.

Det utmanande beteendet kan förebyggas genom att ändra miljön. En regelbunden och förutsägbar vardag kan minska det aggressiva beteendet. Barnen behöver ett lugnt och smidigt stöd under ett raseriutbrott.

När ska man söka hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp för tic-symtom när

  • symtomen gör vardagen mycket svår
  • symtomen fortsätter länge
  • symtomen åtföljs av psykiatriska symtom, såsom tvångshandlingar eller ett impulsivt beteende
  • symtomen orsakar huvud- eller nacksmärta

Man kan söka hjälp till exempel hos rådgivningsbyrån, skolhälsovården eller hälsocentralen. Vid behov kan man också få en remiss till den specialiserade sjukvården.

Vård av Tourettes syndrom

I vården av Tourettes syndrom kan man använda

  • psykoedukation, dvs. vägledning genom utbildning
  • bedömning av orsakerna till belastningen och stressreduktion
  • vårdformer som baserar sig på avslappning och att acceptera symtomen, såsom avslappningstekniker, mindfulnessfärdigheter och kamratstöd
  • beteendeterapeutiska vårdformer

Medicinering botar inte Tourettes syndrom, men kan lindra symtomen.

Vid medicinering är det väsentligt att den fysiska smärta som tic-symtomen orsakar behandlas, att den sociala skadan minskas och att de praktiska olägenheterna minskas.

Tourettes syndrom och skolan

Tourettes-barn kan gå i skolan enligt den allmänna läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolgången kan vara förknippad med särdrag som exempelvis inlärningssvårigheter, utmanande beteende, störningar associerade till Tourettes samt tic-symtom.

Stöd för lärande och specialarrangemang för undervisningen planeras individuellt. Ett tydligt samarbete mellan hem och skola stöder barnets skolgång.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av