Skip to main content

Information om ADHD

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörningen ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller funktionsavvikelse (NPF). Kärnsymtomen på ADHD är uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet.

De centrala symtomen på ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet.

Dessa symtom kan förekomma tillsammans (kombinerad form) eller separat. Det finns två former där symtomen förekommer separat: främst uppmärksamhetssvårigheter eller främst hyperaktivitet och impulsivitet.

ADHD förekommer hos cirka 4–7 procent av barn och unga samt 2–3 procent av vuxna.

Hur tar sig ADHD uttryck i vardagen?

Uppmärksamhetssvårigheter

Uppmärksamhetssvårigheterna framkommer i form av nedsatt koncentrationsförmåga eller en tendens att konstant vara glömsk. Det är även vanligt med svårigheter att lyssna på andra eller ta emot instruktioner.

Personen blir lätt distraherad av stimuli utifrån, vilket leder till att uppmärksamheten förflyttas från det man håller på med just då.

En del tenderar att vara väldigt upptagna av sina egna tankar eller dagdrömma. Det är också vanligt att man tenderar att koncentrera sig så djupt på det man gör att man inte alls lägger märke till vad som händer runt omkring en (hyperfokus).

Problemen med att upprätthålla koncentrationsförmågan på rätt saker försämrar inlärningen, vilket kan leda till att personen underpresterar i studier och arbete.

Hyperaktivitet

Hyperaktiviteten framkommer i form av motorisk oro och rastlöshet. Personen kan svänga nervöst med ben och armar, ständigt röra på sig samt ha svårt att sitta still.

Impulsivitet

Impulsiviteten innebär att personen har svårt att hejda sina inre impulser. Intresset skiftar snabbt från ett ämne till ett annat. Hen kan agera före hen tänker efter.

Det kan också vara svårt för personen att vänta på sin tur. Hen kan till exempel prata i mun på andra.

Svårigheter med de exekutiva funktionerna

ADHD är vanligtvis förknippat med svårigheter med de exekutiva funktionerna, dvs. problem med att styra och kontrollera sitt beteende, styra sin uppmärksamhet på rätt saker samt att komma ihåg vad det var man skulle göra.

Dessa problem framkommer särskilt i samband med att man ska planera, sätta igång, genomföra något och följa upp hur det gick eller då man försöker låta bli att reagera på störande stimuli.

En dålig tidshantering och att försöka göra många saker samtidigt (multitasking) är också typiskt vid ADHD.

Olika former av ADHD

ADHD kan delas in i tre huvudtyper beroende på vilken typ av symtom som framträder mest:

 1. Huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter (tidigare kallad ADD)
 2. Huvudsakligen hyperaktivitet och impulsivitet
 3. En kombinerad form med både uppmärksamhetssvårigheter samt hyperaktivitet och impulsivitet.

Övriga symtom som ofta förekommer i samband med ADHD

I samband med ADHD förekommer det ofta även utvecklingsmässiga inlärningssvårigheter, såsom läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). Det är även vanligt med övriga psykiatriska sjukdomar, såsom olika ångestsyndrom och depression.

Övriga associerade symtom är till exempel tics, sömnstörningar, sängvätning, övervikt och rusmedelsberoende.

Förekomsten av ADHD-symtom

Symtomen på ADHD kännetecknas av att de är ihållande och visar sig redan före skolåldern.

Ibland avtar eller ändrar symtomen med åldern. De kan också fortsätta in i vuxen ålder och göra livet mycket svårt.

Störningen är vanligare hos pojkar och män. Detta kan bero på att symtomen på ADHD hos pojkar ofta identifieras lättare.

Man kan få svårt att koncentrera sig utan att det handlar om en störning

Koncentrationssvårigheter är mycket vanliga.

Exempelvis följande faktorer kan tillfälligt försämra koncentrationsförmågan utan att det handlar om ADHD eller en annan störning:

 • att ha en hektisk livsrytm
 • att vardagen och studierna kräver mycket
 • att använda smarta enheter väldigt mycket
 • att leva i en otrygg eller kaotisk miljö
 • att uppleva ångest, nedstämdhet eller känslor relaterade till en specifik händelse.

Vad predisponerar för ADHD?

ADHD orsakas av en interaktion av genetiska och miljömässiga faktorer. Ärftliga faktorer uppskattas förklara cirka 60–90 procent av variansen för benägenheten att få ADHD.

Andra predisponerande faktorer är bland annat

 • låg födelsevikt
 • förlossningsrelaterade faktorer 
 • avvikelser i det centrala nervsystemet
 • moderns alkoholkonsumtion eller rökning under graviditeten.

När diagnostiseras ADHD?

En ADHD-diagnos kräver att symtomen har förekommit kontinuerligt sedan barndomen. De måste orsaka betydande olägenheter på flera olika områden i livet.

Det är bra att få en diagnos för att man ska kunna ordna vård, rehabilitering och övrigt stöd. De typiska symtomen på ADHD kan även lindras på egen hand före eller utan en ADHD-diagnos.

Behandling av ADHD

ADHD behandlas med både läkemedelsfria, dvs. psykosociala behandlingsformer och läkemedelsbehandling. Dessa kan ges antingen separat eller samtidigt.

Vårdplanen utarbetas individuellt. Handledning, vägledning och olika terapier kan vara nödvändiga för att hantera symtomen. Medicinering hjälper både barn och vuxna vid behandling av de svåraste symtomen.

Det finns nätterapi för ADHD.

Nyttiga länkar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av