Siirry pääsisältöön

Nuorten päihteiden käyttö

Päihteistä nuoret käyttävät eniten alkoholia, tupakkatuotteita ja kannabista. Niihin liittyy suurin osa nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä ongelmista.

Monella nuorella päihdekokeilu jää kertaluontoiseksi tai muutamaan kertaan, mutta osalle kokeilu on ensiaskel kohti ongelmakäyttöä. Mitä nuorempana nuori kokeilee päihteitä, sitä suurempi riski hänellä on myöhempään ongelmakäyttöön. 

Tämä sivu tarjoaa vanhemmille tietoa ja vinkkejä, joiden avulla voi tukea nuoren päihteettömyyttä ja hakea apua nuorelle.   

Mitä päihteitä nuoret käyttävät?  

Yleisimpiä nuorten käyttämiä päihteitä ovat tupakkatuotteet, alkoholi ja kannabis. Nuoret käyttävät kannabiksen ohella myös muita laittomia päihteitä, mutta niiden käyttö on harvinaisempaa. 

Nikotiinituotteet

Tupakka

Vaikka aiempaa harvempi nuori tupakoi, usein ensimmäinen päihdekokeilu liittyy tupakkaan. Tupakkakokeilut aloitetaan tyypillisesti 10–15-vuotiaana.  

Tupakointi nuoruusiässä altistaa alkoholinkäytölle nuorena. Erityisesti pojilla tupakointi voi heikentää heidän pituuskasvuaan niin, että nuori jää lyhyemmäksi kuin olisi tupakoimatta jäänyt.  

Tupakointi altistaa useille eri sairauksille, kuten syöville. Myös sähkötupakka ja nuuska sisältävät terveydelle haitallisia aineita. 

Sähkötupakka, eli vape

Osa nuorista käyttää nykyään perinteisen tupakan sijasta sähkötupakkaa, jota kutsutaan myös vapeksi. Sähkötupakka on laite, jonka avulla hengitetään höyrystettyä nikotiininestettä. Neste voi sisältää myös erilaisia nuorten mieleen olevia makuaineita.

Sähkötupakan käyttöä voi olla vaikea huomata, sillä siinä ei ole voimakasta tuoksua ja tupakointilaitteet voivat näyttää esimerkiksi värikkäiltä tusseilta.

Nuuska

Myös nuuska on suosittu tupakkatuote nuorten keskuudessa. Tavallisen nuuskan lisäksi nuoret käyttävät ns. valkoista nuuskaa eli nikotiininuuskaa, joka ei sisällä tupakkakasvia, mutta joka on silti terveydelle haitallista. Nikotiininuuskan sisältämä nikotiinimäärä vaihtelee, ja ulkomailta hankittu nuuska voi sisältää nikotiinia huomattavan paljon. Nikotiininuuskan käyttö lisää tupakoinnin aloittamisen todennäköisyyttä.

Alkoholi 

Osa nuorista kokee ensimmäisen humalansa yläkouluiässä.  

Alkoholi on hermomyrkky. Jo pienetkin alkoholimäärät ovat lapsille ja nuorille terveysriski. Kehittyvät aivot ovat herkempiä alkoholin haitoille. Erityisesti runsas humalahakuinen juominen on riski nuorille. 

Alkoholinkäyttö voi haitata opiskelukykyä muun muassa heikentämällä työmuistia, tarkkaavaisuutta ja avaruudellista hahmotuskykyä.  

Alkoholinkäyttö alaikäisenä suurentaa päihdeongelmien, mielenterveysongelmien ja ennenaikaisen kuoleman riskiä aikuisena. Mitä nuorempana alkoholikokeilut aloitetaan, sitä todennäköisempää on, että aikuisiällä alkoholia käytetään enemmän. Alkoholi lisää myös tapaturmariskiä.  

Kannabis 

Kannabis on nuorten parissa yleisimmin kokeiltu laiton päihde. Peruskouluikäisistä noin joka kymmenes on kokeillut kannabista.  

Kannabis on riski nuoren kehittyville aivoille. Nuorena aloitettu käyttö voi aiheuttaa muun muassa tarkkaavaisuuden vaikeuksia ja älyllisten kykyjen heikkenemistä sekä altistaa mielenterveysongelmille.  

Päihteet ja mielenterveysongelmat 

Säännöllinen päihteiden käyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin. 

Suuri osa päihderiippuvaisista kärsii masennuksesta tai ahdistuksesta. Alkoholia runsaasti käyttävät nuoret kärsivät myös keskimääräistä todennäköisemmin käytöshäiriöstä tai sosiaalisesta pelosta.  

Ei ole aina helppoa sanoa, johtuuko päihteiden käyttö mielenterveysongelmasta vai toisin päin. Mielenterveysongelmat altistavat alkoholinkäytölle, jos vaikeaa oloa pyritään helpottamaan alkoholilla. Toisaalta alkoholinkäyttö itsessään altistaa mielenterveysongelmille.

Myös kannabiksen käyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin, kuten ahdistukseen ja masennukseen. Kannabiksen käyttö nostaa huomattavasti riskiä psykoosiin sairastumiselle. 

Myös tupakalla voidaan yrittää lievittä vaikeaa oloa. Masennus, käytöshäiriöt, syömishäiriöt ja itsetunnon ongelmat ovat yhteydessä nuorten tupakointiin.  

Miksi nuori käyttää päihteitä? 

Muiden esimerkki 

Nuoruudessa erilaisten riskien otto lisääntyy. Halu kokea yhteenkuuluvuutta kavereiden kanssa voi ajaa jäljittelemään muiden toimintaa. Kaveriporukan malli voi määritellä sen, minkä nuori kokee normaaliksi. 

Myös kotoa saatu malli vaikuttaa siihen, miten nuori suhtautuu päihteisiin. 

Mieliala 

Nuorta voi houkutella alkoholin tai muiden päihteiden mielialaa nostava vaikutus. Päihteiden käytöllä saatetaan paeta myös paeta vaikeita tunteita, kuten surua, ahdistusta tai jännitystä.  

Kyvyttömyys ymmärtää riskejä 

Nuoruusikäisen on vaikea vielä punnita päihteiden käytön riskejä. Hän saattaa ajatella, että juuri hänelle ei aiheudu päihteiden käytöstä haittaa. Nuoren voi myös olla vaikea kuvitella sitä, miten haitat konkreettisesti vaikuttaisivat hänen elämäänsä. 

Saatavuus 

Päihteiden käyttöön vaikuttaa niiden saatavuus. Sellaisia päihteitä käytetään, joihin nuorella on pääsy.  

Moni nuori kertoo saavansa alkoholia omilta vanhemmiltaan. Alkoholin ostaminen ja välittäminen alaikäiselle on kuitenkin rikos.  

Miten voin tukea nuoren päihteettömyyttä?  

On monia keinoja, joilla voit tukea nuortasi päihteettömyydessä tai päihteiden käytön vähentämisessä. 

 • Ole kiinnostunut nuoresta. Kysy, mitä hänelle kuuluu. Vietä aikaa hänen kanssaan. Tehkää yhdessä asioita, jotka tuottavat teille iloa.  
 • Näytä nuorelle esimerkkiä. Pohdi, millaisen mallin nuori on kotoa saanut alkoholin ja tupakan käytöstä. 
 • Keskustelkaa avoimesti siitä, mitä hyviä ja huonoja puolia päihteillä nuoren näkökulmasta on. Pyri ymmärtämään nuoren syitä käyttää päihteitä.  
 • Sopikaa yhteisesti kotiintuloajoista. Ole yhteydessä nuoren kavereiden vanhempiin. Miettikää yhdessä esimerkiksi yökyläilyjä ja kotiintuloaikoja. Voitte myös miettiä, miten tukisitte kaveriporukan päihteettömyyttä.  
 • Kannusta nuorta mukaan harrastuksiin ja luovaan toimintaan.  
 • Tue nuoren itsetuntoa. Muistuta, että päihteistä on aina lupa kieltäytyä, ja omien arvojen mukaan toimimisesta voi olla ylpeä. Koskaan ei tarvitse eikä kannata käyttää päihteitä vain siksi, että muutkin käyttävät. Vaikka kaveri olisi humalassa, voi itse osallistua hauskanpitoon selvin päin. 
 • Harjoitelkaa yhdessä, miten päihteistä kieltäydytään rohkeasti.  

Vähentämisen tai lopettamisen hyödyt 

Jos nuori käyttää runsaasti päihteitä, jo käytön vähentäminen edistää hänen hyvinvointiaan.  

Päihteiden käytön vuoksi heikentyneessä oppimiskyvyssä voi tapahtua jonkin verran paranemista käytön loputtua. Lopettaminen siis kannattaa, vaikka päihteidenkäyttö olisi jo heikentänyt oppimiskykyä. 

Nuoren päihteiden käytön taustalla voi olla hoitamaton mielenterveysongelma, kouluvaikeudet, yksinäisyys tai muut vaikeat tunteet. Hakekaa yhdessä apua nuoren pahaan oloon. Apua hakemalla voi taustalla oleva ongelma ratketa. 

Mistä voin päätellä, että nuori käyttää huumeita?  

Vaikka nuorten päihteiden käyttö on kokonaisuudessaan vähentynyt, on laittomien päihteiden ongelmakäyttö lisääntynyt. Laittomien päihteiden käyttö on vakava riski nuoren kehitykselle ja hyvinvoinnille. 

Seuraavat merkit voivat viitata huumeiden käyttöön: 

 • Nuoren koulumenestys romahtaa ja selittämättömät poissaolot lisääntyvät. Nuorella on käytöshäiriöitä tai sääntöjen rikkomista. 
 • Kotoa katoaa tavaroita tai rahaa. Huumeiden käyttöön liittyy usein kasvava rahantarve.   
 • Mielialat vaihtelevat yliaktiivisuudesta apaattisuuteen. Nuori on väsynyt ja vuorokausirytmi heilahtaa usein päälaelleen.   
 • Nuori ei jaksa kiinnittää huomiota hygieniaan tai syömiseen.   
 • Kaveripiiri saattaa vaihtua uusiin, usein vanhempiin kavereihin. Nuori menettää mielenkiinnon harrastuksiin ja muihin ennen tärkeisiin asioihin.   

Monet huumeiden käyttöön viittaavat seikat voivat olla myös merkki mielenterveyden ongelmasta. 

Mistä voi hakea apua? 

Jos olet huolissasi päihteiden käytöstä, ota asia puheeksi suoraan nuoren kanssa. Miettikää yhdessä, mitä syitä päihteiden käytön taustalla on. Mitä hyvää nuori kokee saavansa päihteistä? Onko nuorella esimerkiksi yksinäisyyttä, ahdistusta tai surua, joita hän pyrkii helpottamaan päihteillä? 

Apua voi hakea esimerkiksi  

 • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta  
 • terveyskeskuksesta  
 • lastensuojelusta 

Lue lisää päihteistä

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin yli 16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös