Skip to main content

Rusmedelsbruk bland unga

Av rusmedlen använder unga mest alkohol, tobaksprodukter och cannabis. De är förknippade med de flesta problem som är kopplade till rusmedelsbruk bland unga.

Många unga experimenterar bara med rusmedel en gång eller några gånger, men för en del är experimenterandet det första steget mot en problemanvändning. Ju yngre personen är när hen experimenterar med rusmedel, desto större är risken att hen senare utvecklar en problemanvändning. 

Den här sidan erbjuder föräldrar information och tips som hjälper dem att stödja den unga att bli drogfri och söka hjälp för den unga.   

Vilka rusmedel använder unga?  

De vanligaste rusmedlen som används av unga är tobaksprodukter, alkohol och cannabis. Förutom cannabis använder unga också andra olagliga rusmedel, men användningen av dem är mindre vanlig. 

Nikotinprodukter

Tobak

Även om färre unga än tidigare röker är det första rusmedelsexperimenterandet ofta relaterat till tobak. Man börjar vanligtvis prova på tobak vid 10–15 års ålder.  

Rökning under ungdomsåren ökar risken för att man börjar dricka alkohol i ung ålder. Rökning kan försämra längdtillväxten särskild hos pojkar så att de blir kortare än om de inte hade rökt.  

Rökning ökar risken för flera olika sjukdomar, som cancer. E-cigaretter och snus innehåller också hälsoskadliga ämnen. 

E-cigarett, dvs. vape

En del unga personer använder numera e-cigaretter, som även kallas vapes, istället för traditionell tobak. En e-cigarett är en anordning som används för att andas in förångad nikotinvätska. Vätskan kan också innehålla olika smakämnen som unga tycker om.

Användningen av e-cigaretter kan vara svår att upptäcka eftersom de inte har en stark lukt och eftersom anordningen kan se ut till exempel som färgglada tuschpennor.

Snus

Snus är en annan populär tobaksprodukt bland unga. Förutom vanligt snus använder unga så kallat vitt snus, dvs. nikotinsnus som inte innehåller tobak, men som ändå är skadligt för hälsan. Mängden nikotin i nikotinsnus varierar, och snus som köps utomlands kan innehålla väldigt mycket nikotin. Användning av nikotinsnus ökar sannolikheten för att man börjar röka.

Alkohol 

En del unga upplever sin första berusning i högstadieåldern.  

Alkohol är ett nervgift. Även små mängder alkohol utgör en hälsorisk för barn och unga. Den utvecklande hjärnan är känsligare för de skadliga effekterna av alkohol. Kraftigt berusningsdrickande i synnerhet utgör en risk för unga. 

Alkoholkonsumtion kan försämra studieförmågan bland annat genom att försämra arbetsminnet, uppmärksamheten och rumsuppfattningen.  

Alkoholkonsumtion som minderårig ökar risken för missbruksproblem, psykiska problem och för tidig död i vuxen ålder. Ju yngre man är när man börjar experimentera med alkohol, desto mer sannolikt är det att man använder mer alkohol i vuxen ålder. Alkohol ökar också risken för olycksfall.  

Cannabis 

Cannabis är det vanligaste olagliga rusmedlet som unga personer provar. Ungefär ett av tio barn i grundskoleåldern har provat cannabis.  

Cannabis utgör en risk för en ung persons utvecklande hjärna. Användning som påbörjas i ung ålder kan orsaka bland annat uppmärksamhetssvårigheter och nedsatt intellektuell kapacitet samt öka risken för psykiska problem.  

Rusmedel och psykiska problem 

Regelbundet rusmedelsbruk är kopplat till psykiska problem. 

En stor del av personer med rusmedelsberoende lider av depression eller ångest. Unga som konsumerar mycket alkohol är också mer benägna än genomsnittet att drabbas av en beteendestörning eller social rädsla.  

Det är inte alltid lätt att säga om rusmedelsbruket beror på ett psykiskt problem eller vice versa. Psykiska problem ökar risken för alkoholkonsumtion om man använder alkohol för att lindra jobbiga känslor. Å andra sidan ökar alkoholkonsumtionen i sig risken för psykiska problem.

Cannabisanvändning är också kopplad till psykiska problem som ångest och depression. Användningen av cannabis ökar risken för att utveckla psykos avsevärt. 

Man kan också använda tobak för att försöka lindra jobbiga känslor. Depression, beteendestörningar, ätstörningar och problem med självkänslan är kopplade till rökning bland unga.  

Varför använder unga rusmedel? 

Tar efter andra 

I tonåren tar man allt fler risker. Viljan att känna samhörighet med kamraterna kan driva en person att ta efter andras handlingar. Kamraternas agerande kan definiera vad en ung person uppfattar som normalt. 

Exemplet hemma påverkar också hur den unga ställer sig till rusmedel. 

Sinnesstämning 

Unga människor kan lockas av den humörhöjande effekten av alkohol eller andra rusmedel. De kan också använda rusmedel för att fly från jobbiga känslor, som sorg, ångest eller spändhet.  

Oförmåga att förstå risker 

Det är fortfarande svårt för en ung person att väga riskerna med att använda rusmedel. Hen kanske tror att just hen inte kommer att ta skada av rusmedelsbruket. Det kan också vara svårt för en ung person att föreställa sig hur skadeverkningarna skulle ha en konkret inverkan på hens liv. 

Tillgänglighet 

Rusmedelsbruket påverkas av tillgängligheten till rusmedel. Den unga använder de rusmedel som hen har tillgång till.  

Många unga säger att de får alkohol av sina föräldrar. Att köpa och lämna över alkohol till en minderårig är ändå ett brott.  

Hur kan jag stödja en ung person att bli drogfri?  

Det finns många sätt att stödja en ung person att bli drogfri eller minska rusmedelsbruket. 

 • Intressera dig för den unga. Fråga hur hen mår. Tillbringa tid med hen. Gör saker tillsammans som ger er glädje.  
 • Föregå med gott exempel. Fundera på vilken typ av förebild den unga har fått hemifrån när det gäller alkohol- och tobaksbruk. 
 • Diskutera öppet för- och nackdelarna med rusmedel ur den ungas synvinkel. Försök förstå den ungas skäl till att använda rusmedel.  
 • Kom tillsammans överens om när hen ska komma hem. Kontakta föräldrarna till den ungas vänner. Fundera tillsammans på till exempel övernattningar och hemkomsttider. Ni kan också fundera på hur ni skulle kunna stödja kamraterna att bli drogfria.  
 • Uppmuntra den unga att delta i hobbyer och kreativ verksamhet.  
 • Stöd den ungas självkänsla. Påminn hen om att hen alltid får säga nej till rusmedel och att hen kan vara stolt över att agera enligt sina värderingar. Hen behöver eller bör aldrig använda rusmedel bara för att andra gör det. Man kan delta och ha roligt nykter även om kompisen är full. 
 • Öva tillsammans på att våga säga nej till rusmedel.  

Fördelar med att minska eller sluta 

Om en ung person använder mycket rusmedel främjar redan en minskning av användningen hens välbefinnande.  

Inlärningsförmågan som försämrats på grund av rusmedelsbruket kan förbättras något efter att användningen har upphört. Det lönar sig alltså att sluta även om rusmedelsbruket redan har försämrat inlärningsförmågan. 

Den ungas rusmedelsbruk kan bero på ett obehandlat psykiskt problem, skolsvårigheter, ensamhet eller andra svåra känslor. Sök hjälp tillsammans för en ung person som mår dåligt. Genom att söka hjälp kan man lösa det underliggande problemet. 

Hur vet jag att en ung person använder narkotika?  

Även om rusmedelsbruket bland unga har minskat överlag har problemanvändningen av olagliga rusmedel ökat. Användningen av olagliga rusmedel utgör en allvarlig risk för den ungas utveckling och välbefinnande. 

Följande tecken kan indikera narkotikaanvändning: 

 • Den ungas skolprestationer rasar och mängden oförklarlig frånvaro ökar. Den unga har beteendeproblem eller bryter mot regler. 
 • Föremål eller pengar försvinner hemifrån. Narkotikaanvändning förknippas med ett växande behov av pengar.   
 • Humöret skiftar från hyperaktivitet till apati. Den unga är trött och hens dygnsrytm vänds upp och ner.   
 • Den unga orkar inte sköta sin hygien eller äta.   
 • Kamraterna kan bytas ut till nya, ofta äldre vänner. Den unga tappar intresset för hobbyer och annat som tidigare var viktigt.   

Många indikationer på narkotikaanvändning kan också vara ett tecken på ett psykiskt problem. 

Var kan man söka hjälp? 

Om du är orolig för att den unga använder rusmedel, ta upp det direkt med hen. Fundera tillsammans på vad som kan ligga bakom rusmedelsbruket. Vilka fördelar anser sig den unga ha av rusmedel? Känner den unga till exempel ensamhet, ångest eller sorg som hen försöker lindra med rusmedel? 

Du kan söka hjälp till exempel hos  

 • skol- eller studerandehälsovården  
 • hälsocentralen  
 • barnskyddet 

Läs mer om rusmedel

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapier

I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av