Skip to main content

Avdelningsvård vid psykiska störningar

Avdelningvård möjliggör att vården, undersökningarna och rehabiliteringen kan utföras effektivare. Avdelningsvård används för vård av allvarliga psykiska störningar när metoderna inom öppenvården inte räcker till.

Vem är avdelningsvård avsedd för?

Avdelningsvård används när symtomen på en psykisk störning är så allvarliga att patienten inte klarar sig hemma och öppenvården inte räcker till med tanke på den rådande situationen. Det är även möjligt att situationen hemma är sådan att det skulle förvärra patientens tillstånd.

Hurdana avdelningar finns det på sjukhus?

De flesta sjukhus som erbjuder psykiatrisk vård har en mottagningsavdelning som tar emot patienter dygnet runt. På denna avdelning utvärderar och vårdar man jourpatienter, och krisvården varar i 1–7 dygn.

Det finns även ofta sjukhusavdelningar som är specialiserade på att behandla vissa sjukdomar såsom ätstörningar, affektiva störningar eller psykoser. På dessa avdelningar varar vården i genomsnitt 1–3 veckor.

Vissa sjukhus har också rehabiliteringsavdelningar som ansvarar för långvarig rehabiliterande vård för att återställa patientens funktionsförmåga.

Avdelningsvård kan innebära:

  • vård dygnet runt
  • veckovård på avdelning från måndag till fredag
  • dagvård på avdelning t.ex. på vardagar kl. 8–16.

Innehållet i vården

Avdelningsvården utgår från patientens symtom och situation. Den baserar sig alltid på en vårdplan som patienten och vårdpersonalen tillsammans utarbetar. Man fastställer då målen för vården och funderar på metoderna för att uppnå målen. Man planerar även patientens dags- och veckoprogram.

I vården deltar ett multiprofessionellt team. Det är alltid en läkare som är specialiserad i psykiatri som ansvarar för vården. Patienten får även en egenvårdare.

Patienten har själv en aktiv roll i planeringen och genomförandet av vården. Hen uppmuntras att vara självständig och att hand om sig själv så bra som möjligt enligt funktionsförmåga.

Hur länge varar avdelningsvården?

Det är svårt att i början uppskatta hur länge vården på avdelningen kommer att pågå. Vårdtiderna är individuella, och de varierar från ett dygn till flera månader. Vården framskrider enligt patientens vårdplan.

Ofta minskar symtomen snabbt under sjukhusvård och patienten återhämtar sig åtminstone delvis. När symtomen har lättat och inte längre försämrar funktionsförmågan i lika hög grad är det möjligt att övergå till öppenvård.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av