Skip to main content

Avdelningsvård vid psykiska störningar

Vården på avdelningen innebär effektiviserad undersökning, vård och rehabilitering. Avdelningsvård lämpar sig för vård av allvarliga psykiska störningar när metoderna inom öppenvården inte räcker till.

Vem är avdelningsvård avsedd för?

Avdelningsvård används när symtomen på en psykisk störning är så allvarliga att patienten inte klarar sig hemma och öppenvården inte räcker till för situationen. Patientens hemsituation kan också förvärra patientens tillstånd.

Hurdana avdelningar finns det på sjukhus?

De flesta sjukhus som ger psykiatrisk vård har en mottagningsavdelning som tar emot patienter dygnet runt. Där utvärderas och vårdas jourpatienter och krisvård ges i 1–7 dygn. 

Sjukhus har också ofta avdelningar som är specialiserade på att behandla vissa sjukdomar, såsom ätstörningar, affektiva störningar eller psykoser. På dessa varar vården i genomsnitt 1–3 veckor.

Vissa sjukhus har också rehabiliteringsavdelningar som ansvarar för långvarig rehabiliterande vård för återställande av funktionsförmågan.

 

Avdelningsvård kan vara

  • dygnetruntvård
  • veckovård på avdelning från måndag till fredag
  • dagvård på avdelning, till exempel på vardagar kl. 8–16.

Innehållet i vården

Vård på avdelning sker utifrån symtom och individuellt.  Den baserar sig alltid på en vårdplan som patienten och de personer som vårdar hen utarbetar tillsammans. När en vårdplan utarbetas fastställs målen för vården och metoderna för att uppnå dem övervägs. Patientens dags- och veckoprogram överläggs också.

I vården deltar ett multiprofessionellt team. För vården svarar alltid en läkare som är specialiserad i psykiatri. Under vården har patienten också en utsedd egenvårdare. 

Patienten själv har en aktiv roll i planeringen och genomförandet av vården. Hen uppmuntras till självständighet och att hand om sig själv så långt som hens funktionsförmåga tillåter. 

Hur länge varar avdelningsvården? 

Genast i början är det svårt att uppskatta hur länge vården på avdelningen kommer att pågå. Vårdtiderna är individuella, och de varierar från ett dygn till flera månader. I vården avancerar man enligt den individuella vårdplanen.

Ofta minskar symtomen snabbt under vården på sjukhus, och en delvis återhämtning inleds. När sjukdomssymtomen har lättat och inte försämrar funktionsförmågan i så hög grad är det möjligt att övergå till öppenvård.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av