Skip to main content

Psykiatrisk vård

Beroende på hur svåra patientens symtom är så sker den psykiatriska vården antingen i öppenvård eller på sjukhus. I en akut situation krävs vanligtvis vård dygnet runt på en vårdavdelning.

Öppenvård är den vanligaste vårdformen vid vård av psykiska sjukdomar. Avdelningsvård används vid allvarliga psykiska störningar då öppenvård är otillräckligt. Båda vårdformerna framskrider enligt den individuella vårdplanen som utarbetats för patienten.

Den specialiserade sjukvården kräver en läkarremiss. Remissen kan skrivas till exempel av en hälsocentralläkare, en läkare inom hemvården eller en privatläkare.

Om patienten har varit inlagd på sjukhus kan hen få en läkarremiss till psykiatrisk öppenvård när hen blir utskriven från sjukhuset.

Vård på en psykiatrisk avdelning och i öppenvård är alltid tidsbegränsat och baserar sig på en vårdplan som utarbetats med patienten. För vården svarar en läkare som är specialiserad i psykiatri.

Vårdplan

Vården planeras tillsammans med patienten och vårdgivaren med rehabilitering som utgångspunkt. Att patienten är delaktig och engagerad i planeringen och genomförandet av sin vård är avgörande för att vården ska ha effekt. Det är även viktigt att vårdrelationen är öppen och konfidentiell.

Det lönar sig att under vårdperioden bibehålla kontakten till närstående och andra viktiga personer. Även den vårdande personalen uppmärksammar ofta patientens nätverk genom att träffa familj och närstående.

Innehållet i vården

En god vård stöder patientens välbefinnande på ett övergripande sätt. Man ser även till att de grundläggande behoven beaktas i vården.

En regelbunden dygnsrytm är viktig för att man ska börja må bättre. Den består bland annat av tillräcklig sömn, näring, aktivitet och personlig hygien. Vårdpersonalen stöder enligt behov patienten i de dagliga aktiviteterna.

Det finns många sätt att stödja det psykiska välbefinnandet:

  • När vården inleds är det viktigt att lugna ner situationen och skapa en trygg känsla både för patienten och hens närstående.

  • I början av vården utreder man den rådande situationen med hjälp av olika undersökningar, intervjuer och observationer. Man tar reda på vilka symtom patienten har, vad som har lett till och upprätthåller situationen samt funderar på hur man ska framskrida med vården. Att få relevant information om diagnosen och vården är viktigt både för patienten och de närstående.

I den övergripande vården deltar ofta yrkespersoner från flera olika branscher.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.