Skip to main content

Psykiatrisk vård

Beroende på patientens mående sker den psykiatriska vården av patienten antingen i öppenvård eller på sjukhus. I en akut situation sker vården vanligtvis dygnet runt på en vårdavdelning.  

Öppenvård är den vanligaste vårdformen vid vård av psykiska sjukdomar. Avdelningsvård används vid allvarliga psykiska störningar då det är otillräckligt med öppenvård. Båda vårdformerna framskrider individuellt enligt den vårdplan som utarbetats.

För den specialiserade sjukvården behövs en läkarremiss. Remissen kan skrivas till exempel av en hälsocentralläkare, en läkare inom hemvården eller en privatläkare.  

Om patienten har varit inlagd på sjukhus kan hen få en läkarremiss till psykiatrisk öppenvård när hen blir utskriven från sjukhuset.  

Vård på en psykiatrisk avdelning och öppenvård är alltid tidsbegränsade och vården baserar sig på en vårdplan som utarbetats med patienten. För vården svarar en läkare som är specialiserad i psykiatri.  

Vårdplan  

Vården planeras utifrån en rehabiliterande vårdavsikt tillsammans med patienten och vårdgivaren. Patientens delaktighet och engagemang i planeringen och genomförandet av den egna vården är avgörande för att vården ska lyckas. På samma sätt är en konfidentiell och öppen vårdrelation viktig.  

Under vården är det bra att bibehålla kontakten till närstående och andra viktiga personer. Även den vårdande personalen uppmärksammar ofta nätverket genom att träffa familjen och de närstående under vården.  

Innehållet i vården  

En god vård stöder patientens övergripande välbefinnande och tillgodoseendet av de grundläggande behoven beaktas i vården.  

En regelbunden dygnsrytm består bland annat av tillräcklig sömn, näring, aktivitet och renlighet. Vårdpersonalen stöder patienten i de dagliga angelägenheterna enligt patientens situation.  

Det finns många sätt att stödja det psykiska välbefinnandet.  

  • I början av vården är det viktigt att lugna ner situationen och skapa en trygg känsla både för patienten och hens närstående.  

  • I början av vården utreder man, genom olika undersökningar, intervjuer och observationer, vad som har lett till situationen, vad det är fråga om och hur man ska framskrida med vården. Att få relevant information om diagnosen och vården är viktigt både för patienten och de närstående.  

I den övergripande vården deltar ofta yrkespersoner från flera olika branscher.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av