Skip to main content

Öppenvård vid psykiska störningar

Öppenvård innebär att patienten träffar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på avtalade tider. Ibland ordnas mötena som distansmottagning. 

Vem är öppenvården avsedd för?

Öppenvård erbjuds till en patient vars sjukdomssymtom inte kräver vård på avdelning dygnet runt. Öppenvård kan också vara fortsatt vård efter avdelningsvården.

Psykiatrisk öppenvård som den offentliga hälso- och sjukvården ordnar är avgiftsfri för patienten.  

Öppenvården stöder patienten att klara sig självständigt i vardagen och att anpassa sig till att leva med symtomen.
Psykiatrisk öppenvård är inte detsamma som hemvård eller hemhjälp. I första hand svarar primärvården inom patientens välfärdsområde för ordnandet av hemvård och hemhjälp.  

Inom öppenvården ges samtalsvård

Förutom samtal kan vården även omfatta till exempel 

 • medicinering 
 • familjemöten och familjearbete
 • nätverksträffar 
 • gruppsamtal 
 • ergoterapi eller konstterapi 
 • rehabilitering 

Vad sker i öppenvården?

Inom öppenvården kommer patienten till polikliniken på i förväg överenskomna tider eller hen besöks i hemmet. Tidsintervallet mellan mötena varierar från vecka till månader, beroende på de individuella behoven. Patientens make/maka eller närstående kan också närvara vid mötena.  

Uppföljning av patientens psykiska hälsa samt effekten och lämpligheten av läkemedelsbehandlingen är en väsentlig del av öppenvården. Under öppenvården kan patienten vägledas till fortsatta undersökningar eller polikliniker inom andra specialiteter.

Nätverksmöten ger stöd i olika situationer

Under den psykiatriska öppenvården kan nätverksträffar ordnas för att utreda patientens helhetssituation. Vid nätverksträffarna kan anställda från olika yrkesgrupper delta, såsom

 • socialarbetare
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • anställda inom hemvården eller stödboendet

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

  Du kanske också är intresserad av