Skip to main content

Öppenvård vid psykiska störningar

Öppenvård innebär att patienten träffar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på avtalade tider. Ibland ordnas mötena som distansmottagning.

Vem är öppenvården avsedd för?

Öppenvård erbjuds till en patient vars symtom inte kräver vård dygnet runt på en avdelning. Öppenvård erbjuds även som fortsatt vård efter avdelningsvård. Syftet med öppenvård är att lindra symtomen, stöda patienten att klara sig självständigt i vardagen eller att anpassa sig till att leva med symtomen.

Psykiatrisk öppenvård som den offentliga hälso- och sjukvården ordnar är avgiftsfri för patienten.

Psykiatrisk öppenvård är inte detsamma som hemvård eller hemhjälp. Det är i första hand primärvården inom patientens välfärdsområde som ordnar hemvård och hemhjälp.

Behandlingsmetoder inom öppenvården

Vården innebär framför allt samtal. Även andra metoder kan erbjudas, såsom:

  • medicinering
  • familjemöten och familjearbete
  • nätverksträffar
  • gruppsamtal
  • ergoterapi eller konstterapi
  • rehabilitering

Vad sker i öppenvården?

Inom öppenvården kommer patienten till polikliniken på i förväg överenskomna tider eller så kan personalen komma på hembesök. Tidsintervallet mellan mötena varierar från en vecka till flera månader beroende på patientens behov. Patientens partner eller närstående kan även närvara vid mötena.

En väsentlig del av öppenvården är att följa upp patientens psykiska hälsa samt vilken effekt läkemedelsbehandlingen har och ifall det förekommer biverkningar. Vid behov kan patienten hänvisas vidare för fortsatta undersökningar eller till polikliniker inom andra specialiteter.

Nätverksmöten för olika situationer

Det är möjligt att inom öppenvården ordna nätverksmöten för att utreda patientens helhetssituation. I dessa möten kan anställda från olika yrkesgrupper delta såsom:

  • en socialarbetare
  • en fysioterapeut
  • en ergoterapeut
  • anställda inom hemvården eller stödboendet.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av