Skip to main content

Boendetjänster för den som deltar i psykisk rehabilitering

Största delen av rehabiliteringsklienterna bor självständigt i sitt eget hem. Man emellertid också få stöd för boendet och vardagslivet.

Om yrkespersoner bedömer att du behöver stöd med boendet kan du få bo på ett rehabiliteringshem eller en boendeenhet. Det kräver vanligtvis ett engagemang för nykterhet och beredskap till gemensamt boende. Du kan också få stöd för att klara dig hemma.

Vem ordnar boendetjänster?

Boendetjänsterna ingår i socialservicen, och för ordnandet av dem svarar välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan ordna dem själv, köpa dem av privata tjänsteproducenter eller bevilja kunden en servicesedel med vilken kunden kan skaffa dem av en privat tjänsteproducent.

Tjänster av privata tjänsteproducenter kan man också skaffa på egen hand.

Hur ansöker man om dem?

Serviceboende som ordnas av välfärdsområdet ansöks via tjänsterna för äldre eller personer med funktionsnedsättning eller via mentalvårds- eller missbrukstjänsterna.

En socialarbetare bedömer hurdant stöd som behövs. Av dem och av socialbyrån inom din region får du mer information om alternativen på din ort.

Vad kostar de?

Inom boendetjänsterna betalar man ofta separat för både boendet och tjänsterna. För boendet uppbärs en hyra enligt hyresavtalet.

Debiteringen för tjänsterna sker i enlighet med tjänsteproducentens prislista. Avgifterna för de tjänster som välfärdsområdet tillhandahåller är vanligtvis kopplade till inkomsterna.

Vilka alternativ finns det?

Stödboende

Stödboende lämpar sig för dem som klarar av sina dagliga aktiviteter ganska bra, men som ändå behöver stöd i vardagen. I stödboende får människor hjälp att bo självständigt i sitt eget hem.

Rehabiliteringsklienten kan stödjas till exempel i skapandet och upprätthållandet av sociala relationer, i att hitta en regelbunden livsrytm, i återgången till arbete eller studier eller i skötseln av ekonomin. Detta grundar sig på en målinriktad klientplan som utarbetats av en socialarbetare.

Serviceboende

Serviceboende lämpar sig för dem som behöver lämpligt boende samt hjälp och stöd i vardagen.

Det kan antingen vara gemensamt boende i en gruppbostad eller serviceboende i en separat bostad. Rehabiliteringsklienten har också möjlighet att delta i dagverksamhet.

Målet är att erbjuda omfattande rehabilitering och stärka funktionsförmågan och de sociala relationerna.

Självständigt boende övas genom deltagande i matlagning, städning och bykning. Dessutom övar man sig på att sköta ärenden utanför boendeenheten, såsom att sköta sin ekonomi och agera tillsammans med andra människor.

Intensifierat serviceboende

Intensifierat serviceboende är lämpligt för dem som behöver hjälp dygnet runt. Det är gemensamt boende i en gruppbostad. Rehabiliteringsklienten får hjälp med de dagliga aktiviteterna och övar färdigheter för ett självständigt liv.

Stöd för ändringsarbeten i bostaden

Välfärdsområdet stöder också boende i det egna hemmet genom att bevilja ersättning för ändring av bostaden (ramper, stöd, sanering av tvättutrymmen osv.). Ersättning betalas till äldre och personer med funktionsnedsättning, för vilka ändringarna gör det möjligt att fortsätta bo hemma. Socialvården har som mål att bristfälliga boendeförhållanden inte ska orsaka behov av anstaltsvård eller andra tjänster.

Bostadslöshet

Om du blir utan bostad, kontakta socialbyrån eller socialvårdsstationen i din hemkommun. Där får du råd och vägledning om hur du hittar en bostad eller tillfällig inkvartering.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av