Skip to main content

Boendetjänster vid psykisk rehabilitering

Största delen av rehabiliteringsklienterna bor självständigt hemma. Det är dock möjligt att få stöd för boendet och vardagslivet.

Om yrkespersoner bedömer att du behöver stöd med boendet kan du få bo på ett rehabiliteringshem eller en boendeenhet. Det kräver vanligtvis att man förbinder sig vid att vara nykter och är beredd på att bo tillsammans med andra. Du kan också få stöd för att klara dig hemma.

Vem ordnar boendetjänster?

Boendetjänsterna ingår i välfärdsområdets socialservice. Välfärdsområdet kan ordna dem själv, köpa dem av privata tjänsteproducenter eller bevilja klienten en servicesedel med vilken klienten kan skaffa dem av en privat tjänsteproducent.

Tjänster av privata tjänsteproducenter kan man också skaffa på egen hand.

Hur ansöker man om dem?

Serviceboende som ordnas av välfärdsområdet ansöks via tjänsterna för äldre eller via tjänsterna för personer med funktionsnedsättning eller via mentalvårds- eller missbrukstjänsterna.

En socialarbetare bedömer hurdant stöd som behövs. Av socialarbetaren och av socialbyrån inom din region får du mer information om alternativen på din ort.

Vad kostar de?

Inom boendetjänsterna betalar man ofta separat för både boendet och tjänsterna. För boendet uppbärs en hyra enligt hyresavtalet.

Debiteringen för tjänsterna sker i enlighet med tjänsteproducentens prislista. Avgifterna för de tjänster som välfärdsområdet erhåller är vanligtvis kopplade till inkomsterna.

Vilka alternativ finns?

Stödboende

Stödboende lämpar sig för dem som klarar av sina dagliga aktiviteter ganska bra, men som ändå behöver stöd i vardagen. Man får hjälp med att bo självständigt i sitt hem.

Som rehabiliteringsklient kan man få stöd med att skapa och upprätthålla  sociala relationer, att upprätthålla en regelbunden dygnsrytm, att återgå till arbete eller studier eller att sköta ekonomin. Dessa insatser grundar sig på en målinriktad klientplan som utarbetats av en socialarbetare.

Serviceboende

Serviceboende lämpar sig för dem som behöver en anpassad bostad samt hjälp och stöd i vardagen.

Det kan antingen vara gemensamt boende i en gruppbostad eller serviceboende i en separat bostad. Rehabiliteringsklienten har också möjlighet att delta i dagverksamhet.

Målet är att erbjuda omfattande rehabilitering och stärka funktionsförmågan och de sociala relationerna.

Man övar på att kunna bo självständigt genom att man deltar i matlagning, städning och bykning. Dessutom övar man sig på att sköta ärenden utanför boendeenheten, såsom att sköta sin ekonomi och att interagera tillsammans med andra människor.

Intensifierat serviceboende

Intensifierat serviceboende är lämpligt för dem som behöver hjälp dygnet runt. Det innebär gemensamt boende i en gruppbostad. Rehabiliteringsklienten får hjälp med de dagliga aktiviteterna och övar på färdigheter som ingår i ett självständigt liv.

Stöd för ändringsarbeten i bostaden

Välfärdsområdet stöder också boende i det egna hemmet genom att bevilja ersättning för förändringar i bostaden (ramper, stöd, sanering av tvättutrymmen osv.). Ersättning betalas till äldre och personer med funktionsnedsättning ifall förändringarna gör det möjligt att fortsätta bo hemma. Socialvården har som mål att bristfälliga boendeförhållanden inte ska leda till ett behov av anstaltsvård eller andra tjänster.

Bostadslöshet

Om du blir utan bostad ska du kontakta socialbyrån eller socialvårdsstationen i din hemkommun. Där får du råd och vägledning om hur du hittar en bostad eller tillfällig inkvartering.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av