Skip to main content

Läkemedelsbehandling vid psykiska störningar

Läkemedelsbehandling spelar ofta en viktig roll i vården av psykiska störningar. Ju allvarligare den psykiska störningen är, desto större är behovet av medicinering.

Vilka läkemedel används?

Man använder olika så kallade psykofarmaka, bland annat antidepressiva läkemedel, antipsykotiska läkemedel, sömnmediciner och lugnande läkemedel vid behandling av psykiska symtom. Olika läkemedel används för att lindra till exempel insomningssvårigheter samt ångest- och depressionssymptom.

Det är möjligt att den första medicinen inte är lämplig eftersom det finns individuella skillnader i hur man reagerar på olika läkemedel. Då kan man behöva prova på ett annat läkemedel, eller kombinera flera läkemedel. Det tar ofta flera dagar eller veckor före man märker av den eventuella positiva effekten av läkemedelsbehandling.

Liksom alla läkemedel har även psykiatriska läkemedel biverkningar. Biverkningarna är mycket individuella, och uppstår ofta före den positiva effekten. Det kan ta en stund före man hittar en lämplig medicin och dosering som inte ger upphov till biverkningar man inte står ut med.

Hur fungerar läkemedelsbehandlingen?

Lämplig vård och medicinering kan:

  • lindra symtomen
  • förkorta sjukdomsperioderna
  • förhindra återinsjuknande
  • förbättra funktionsförmågan
  • förbättra livskvaliteten.

Behovet av medicinering kan vara långvarigt eftersom det är vanligt att symtomen kommer tillbaka då medicineringen avslutats. Det förekommer även ofta biverkningar av att minska på eller avsluta medicineringen (utsättningssymtom).

Medicineringen planeras alltid utifrån patientens behov och situation. Man får inte minska eller avsluta medicineringen på egen hand. Detta kräver alltid bedömning och stöd av en sakkunnig, dvs. en läkare eller psykiater. Ifall du funderar på något angående din medicinering eller ditt behov av den så ska du diskutera saken med din vårdgivare.

Ifall ett barn har väldigt besvärliga symtom kan man överväga läkemedelsbehandling som tillägg till den övriga vården.

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av