Skip to main content

Stöd till en livlig och impulsiv elev

Alla elever kan vara rastlösa ibland. Till exempel nervositet eller trötthet kan öka rastlösheten. I vissa fall kan en elev vara så livlig att hen får problem med skolarbetet eller att funktionsförmågan i skolan försämras. 

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta elever med nepsy-drag. Med hjälp av dessa anvisningar kan man stötta även andra livliga och impulsiva elever. 

Huvudpunkter

 1. Livlighet och impulsivitet kan i skolan ta sig uttryck i form av fysisk rastlöshet, högljuddhet samt olycksbenägenhet.  
   
 2. För en livlig och impulsiv elev kan det vara svårt eller till och med omöjligt att hantera sina känslor, impulser och sitt beteende. Eleven beter sig inte på det här sättet med flit. Hen skulle agera på önskvärt sätt om hen förmådde och klarade av det.  
   
 3. Man kan främja en livlig och impulsiv elevs lärande genom att:  
 • förutse och planera på förhand
 • ha en klar struktur för dagen 
 • ha mer pauser under dagen 
 • dela upp uppgifterna i mindre delar 
 • motivera och belöna 
 • säkerställa att eleven känner sig hörd 
 • göra det möjligt för eleven att ge utlopp för sin fysiska rastlöshet, till exempel genom att tillåta hen att röra på sig och pilla på saker.

Hur tar sig livlighet och impulsivitet uttryck i skolan? 

En livlig och impulsiv elev kan   

 • vara energisk och i farten  
 • ha mycket idéer  
 • prata mycket  
 • ständigt röra på sig  
 • konstant ge ljud ifrån sig utan att själv lägga märke till det, till exempel genom att nynna eller trumma med fingrarna 
 • ha en tendens att vara med om olyckor och skada sig eller ha sönder saker   

Livlighet och impulsivitet kan även ta sig uttryck på följande sätt:  

 • att snabbt hoppa från en uppgift eller aktivitet till en annan 
 • att inte kunna slutföra uppgifter 
 • att ofta tappa bort skolmaterial eller lägga det på fel plats 
 • att inte stå ut med att vänta på sin tur i exempelvis en kö 
 • att inte klara av att lyssna på anvisningar som ges till hela klassen och därmed behöva personliga anvisningar eller bildstöd 
 • att sakna tålamod att räcka upp handen och istället ropa ut sina svar i klassen 
 • att ha svårt att sitta eller stå still 
 • att röra sig runt i klassen under lektionerna 
 • att ta på sig rollen som pajas eller lustigkurre i gruppen och försöka få uppmärksamhet från andra genom att skoja och göra trick 
 • att lätt hamna i konflikt med andra, trots att hen trivs bra i andras sällskap 
 • att vara en omtyckt klasskamrat eftersom hen är social och öppen 
 • att snabbt slutföra sina uppgifter och bli frustrerad av att behöva vänta på andra 

Vad kan läraren göra?

Förutse och planera på förhand

 • Gör upp en plan för och visualisera dagens läsordning eller schema så att barnet har det lättare att få en uppfattning om dagens lopp. Barnet kan också ha hjälp av att ha ett eget dagsschema på pulpeten eller bordskanten.

Dela upp uppgifterna i mindre delar

 • Dela upp uppgifterna och aktiviteterna i tillräckligt små delar. Vid behov kan man kopiera endast en del av texten i taget på ett papper åt eleven. Fokusera på vad som är kärnan i det eleven ska lära sig och vilken uppgift som är viktigast. Fundera även på ifall det finns något som eleven kan hoppa över.  
 • Se till att eleven arbetar i kortare perioder och kom ihåg att ge hen pauser. 
 • Med hjälp av ett tidur eller en timer kan man klargöra för eleven hur länge hen ska göra på uppgiften och när hen nästa gång får hjälp av en vuxen. Det hjälper barnet att koncentrera sig på uppgiften.

Belöna

 • Att få belöningar kan öka elevens motivation. Belöningar kan ges på individ- eller gruppnivå. Se till att målet som ska uppnås är tillräckligt enkelt för att säkerställa att eleven lyckas.

Utnyttja sinnena

 • Ge eleven möjlighet att röra sig i klassrummet, exempelvis genom att ge lov att ta en drickpaus. Eleven kan även använda sig av olika föremål som hen får känna, pilla eller hålla på med under lektionen.    
 • Vissa livliga elever kan få hjälp av att man använder en massageboll eller händerna för att massera dem eller att man stryker dem längs ryggen. Man ska alltid ha elevens samtycke för beröring.
 • Gör avslappningsövningar med hela klassen för att sänka elevernas höga vakenhets- och aktivitetsnivå. 

Kom ihåg att vara rättvis

 • När man reder ut konfliktsituationer och missöden är det viktigt att säkerställa att man hör med eleven hur hen ser på det som har hänt.   

Kom ihåg

Utgångspunkten är att barn skulle agera på önskvärt sätt ifall de kunde. 

Ett livligt och impulsivt barn kan ofta även  

 • ha mycket idéer 
 • vara glad och full av liv och rörelse  
 • få saker gjort effektivt och energiskt. 

Övningar för att stödja livliga och impulsiva elever i skolan 

Övningarna kan användas  

 • i förebyggande syfte i grupp  
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.  

Övningar för eleverna

Med hjälp av Vi utforskar tillsammans i skolan-övningen kan du få mer information om hur eleven själv upplever sin livlighet och impulsivitet.  Man kan dela ut och fylla i övningen med hela gruppen eller så kan man fylla i den tillsammans med en enskild elev.

Att använda en timer kan hjälpa eleven med tidsuppfattningen. 

Genom att lugna ner sin andning lär man sig att lugna ner psyket och kroppen.

Man lär sig att identifiera när kroppen är avslappnad och när den är spänd. Som hjälp används en lek där man växelvis spänner musklerna och låter musklerna slappna av.

Övningar för vuxna

Vad händer? Vad kan hjälpa? Denna minneslista gör det lättare att systematiskt gå igenom olika hjälpmetoder. 

Man kan göra en plan i förväg inför en kommande situation. Det kan till exempel vara vårfesten, en skolutflykt eller ett besök på simhallen. 

Elevens trygghetskänsla ökar ifall omgivningen är förutsägbar och stöttande. Med hjälp av denna övning kan eleven lära sig att dela upp uppgifter och aktiviteter i mindre delar samt utföra dem ett steg i taget.

Belöning och positiv respons är väldigt viktigt för att eleven ska vara motiverad. Att synliggöra framgångar och ha mål som går att uppnå leder eleven fram mot det önskade beteendet.

Svåra situationer 

Tillsammans gör man en tydlig anvisning och kommer överens om ett tillvägagångssätt för utmanande situationer. Det underlättar ifall man på förhand har kommit överens om hur den vuxna kan hjälpa eleven samt hur man tillsammans kan lösa situationen.

Med hjälp av denna övning kan man försöka finna och skapa en trygg plats där eleven får utrymme att koppla av samt lugna ner sitt nervsystem. På så sätt kan man förebygga svåra situationer och problematiskt beteende.

Med hjälp av denna övning lär sig eleven att tillsammans med en vuxen beskriva och förstå vad som sker i en konfliktsituation samt lösa konflikten.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.