Skip to main content

Psykossjukdomar hos barn

Egentliga symtom på psykos före tonåren är mycket sällsynta, men möjliga.

Barn under skolåldern har vanligen en livlig fantasi. Barn pratar ofta om fantasivänner, monster, älvor och andra figurer som de hittat på. Förmågan att göra skillnad på verklighet och fantasi utvecklas så småningom.

Det är vanligt att barn också har olika illusioner, det vill säga perceptuella hallucinationer. En illusion är ett yttre stimuli som tolkats på fel sätt. Det är alltså inte frågan om en hallucination som barnets eget psyke skapat. Vanliga illusioner är till exempel att olika föremål och skuggor i dämpad belysning ser ut som skrämmande eller konstiga varelser.

Psykossymtom hos barn

Egentliga symtom på psykos före tonåren är mycket sällsynta, men ändå möjliga. Enstaka hallucinationer eller sinnesförvrängningar hos barn är vanligen inte ett tecken på psykossjukdom.

Exempel på psykossymtom hos barn:

 • hallucinationer eller sinnesförvrängningar (hörsel, syn, lukt, smak och beröring/känningar i kroppen)
 • vanföreställningar
 • avbrott i talet, att skratta för sig själv
 • konstigt eller avvikande beteende
 • stark rädsla och ångest
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnsvårigheter.

Ett enstaka symtom eller ett symtom som förekommer då och då behöver inte vara ett tecken på psykos. Det kan också höra till barnets normala tillväxt och utveckling.

Om symtomen på psykos varar länge och väsentligt påverkar barnets funktionsförmåga så lönar det sig att kontakta hälso- och sjukvården.

Psykos i barndomen

En psykos är en allvarlig psykisk störning som innebär att individens verklighetsuppfattning försämras avsevärt, dvs. svårt att skilja på fantasi och verklighet. Centrala symtom är hallucinationer, vanföreställningar och att beteendet är avvikande och splittrat.

Psykossjukdomar i barndomen är extremt sällsynta.

Exempel på psykoser som kan uppstå i barndomen:

 • schizofreni
 • psykotisk depression
 • bipolär sjukdom
 • psykotiska tillstånd orsakade av rusmedelsbruk
 • korta övergående psykostillstånd.

Det är typiskt att psykossjukdomar är progressiva, dvs. de utvecklas över tid och förändras. Det är dock möjligt att ett barn uppvisar psykossymtom utan att tillståndet fortskrider till en egentlig psykos.

Uppkomsten av en psykossjukdom orsakas av flera olika faktorer, framför allt ärftliga faktorer. Om en nära släkting till barnet har till exempel schizofreni så är det särskilt viktigt att förhålla sig med allvar till barnets psykotiska symtom.

Schizofreni som börjar i barndomen

Med schizofreni som börjar i barndomen avses schizofreni som bryter ut hos ett barn under 13 år.

Barn som har schizofreni har ofta hörselhallucinationer, visuella och taktila hallucinationer samt lukthallucinationer.

De flesta barn som insjuknar i schizofreni uppvisar olika utvecklingssvårigheter innan den faktiska psykosen bryter ut, såsom problem med motoriken, språkutvecklingen och sociala relationer.

Prognosen för schizofreni som börjar i barndomen är sämre än för schizofreni som börjar senare. För största delen av patienterna förblir schizofrenin kronisk.

Var får man hjälp för barnet och familjen?

Ett barn som har en psykossjukdom eller psykossymtom behöver extra mycket stöd från vuxna. 

Stöd från föräldrarna, en regelbunden dygnsrytm och en trygg och vardag med återkommande, förutbestämda inslag är de bästa sätten att förhindra att psykossymtomen utvecklas till en psykossjukdom.

Det lönar sig att först söka hjälp via till exempel skolhälsovården eller barnrådgivningen. Från primärvården kan barnet få en remiss till den specialiserade sjukvården.

Barnet behöver familjens stöd och engagemang både under psykossjukdomens tidiga faser samt under vården och rehabiliteringen.

Vid schizofreni och andra långvariga psykoser tar vården ofta år eller årtionden. Läkemedelsbehandling är ofta en viktig del av vården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din eller ditt barns psykiska hälsa så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig och familjen att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga symtomen är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Nätterapi

Personer som är 16 år eller äldre kan få hjälp via nätterapi. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på uppgifterna och svarar på frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som man har. Nätterapi kräver en läkarremiss.

Du kanske också är intresserad av