Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för bulimi

Typiskt för ätstörningen är upprepade och okontrollerbara episoder av hetsätning som man döljer för andra. Det leder till att man försöker förhindra viktuppgång genom att kräkas, använda sig av laxermedel eller diuretika, fasta eller att motionera överdrivet mycket. Vid den här ätstörningen känner personen stark rädsla för att gå upp i vikt och har hela tiden koll på sin vikt. Hetsätningen följs ofta av depression och självförakt. Bakom ätstörningen finns en överdriven oro för sin kroppsform och vikt, och det påverkar i orimligt hög utsträckning hur man upplever sig själv.

Antagningskriterier

 • F50.2 F50.3 Bulimia nervosa
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Information som behövs för remissen

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin
 • Patientens e-postadress och telefonnummer
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.