Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för generaliserat ångestsyndrom

Den här terapin är tänkt att användas för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Med generaliserat ångestsyndrom menas långvarig oro/ängslan. Ångesten är långvarig och inte begränsad till särskilda omständigheter.

Centrala symtom är överdriven ångest och oro för händelser och problem i vardagen samt framtiden. Ångesten kan också inbegripa fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar, darrningar eller andra känningar kopplade till att det autonoma nervsystemet aktiveras. Syndromet kan ändras, men är långvarigt, och beror inte på någon särskild situation, kommer inte som attacker, och beror inte på någon somatisk sjukdom (till exempel hypertyreos, anemi).

Antagningskriterier

 • F41.1 Generaliserat ångestsyndrom
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Information som behövs för remissen

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd.
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Kundens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I pappersremissen ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer till remitterande instans, som nätterapeuten kan använda vid behov.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.