Skip to main content

Remissanvisning till nätterapi för social fobi

Denna terapi syftar till att behandla social fobi. En person som lider av social fobi är rädd eller nervös för att vara föremål för andra människors uppmärksamhet på grund av rädsla för kritik eller för att bli bortgjord. Till social fobi hör betydande ansträngningar att undvika uppmärksamhet och kritik.

Problemet kan också ta sig uttryck främst som rodnad, darrande händer och röst, illamående eller yrsel, urinträngning och andra symtom på spänning när man möter vissa sociala situationer. Nätterapin för social fobi ingår i God medicinsk praxis -vårdrekommendationen för ångestsyndrom.

Antagningskriterier

 • F40.1 Social fobi
 • Motivation till att arbeta självständigt för att bearbeta de egna verksamhetsmodellerna
 • Ålder ≥ 16 år
 • Tillräcklig kunskap av finska eller svenska
 • Patienten har nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Patienten har ett telefonnummer och e-postadress
 • Patienten har tillgång till en dator, smarttelefon eller surfplatta

Exklusionskriterier

 • Risk för självmord
 • Personlighetsstörning som påverkar samarbete och förmågan att förbinda sig till behandlingen
 • Aktuella psykotiska symtom som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Neurologisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvagar den kognitiva funktionsförmågan
 • Aktuellt missbruksproblem

Information som behövs för remissen

 • Kort beskrivning av patientens anamnes och nuvarande tillstånd.
 • Notering om huruvida patienten i anamnesen har självdestruktivt beteende och vid behov en bedömning om nuvarande självdestruktivitet.
 • Ett konstaterande om att personen inte uppfyller exkluderingskriterierna och att det inte finns några andra hinder för att använda nätterapin.
 • Patientens e-postadress och telefonnummer.
 • Om nätterapin önskas på finska eller svenska.
 • I en pappersremiss ska det dessutom finnas en returadress för epikrisen och telefonnummer, som nätterapeuten kan använda vid behov.

Observera

Det är viktigt att anteckna diagnosen som är grunden för patientens remiss till nätterapi i både remissen och den remitterande läkarens besökstext.