Skip to main content

Orken hos en förälder med en somatisk sjukdom

Ett insjuknande är en kris både för den drabbade och för hela familjen. En allvarlig sjukdom för ofta med sig fenomen som komplicerar såväl vardagen som föräldraskapet. Samtidigt måste man tänka på hur sjukdomen ska hanteras tillsammans med barnet.

Ett insjuknande bryter illusionen om livets kontinuitet och hanterbarhet. Tanken på döden kan komma plågsamt nära. Även om insjuknandet inte är livshotande, är det alltid en stor förändring.  

Oron och rädslan för hur insjuknandet påverkar barnen kan öka belastningen.  

Den första chocken tar på krafterna 

Den otrygghet och stress som insjuknandet orsakar försämrar omdömet och förmågan att se helheten. Du kanske först behöver tid för din egen anpassning. Du kanske inte har tillräckligt med resurser att sköta vardagen och ta hänsyn till barnen.  

Även om det kan kännas lockande att dra sig tillbaka, är det värt att satsa på att föra en öppen dialog med de andra vuxna. Det underlättar vardagen och stödjer barnen. 

Sjukdom och föräldraskap 

När man inte har krafter att uppmärksamma barnet 

Symtomen och behandlingen av sjukdomen kan orsaka kraftlöshet och frånvaro från hemmet. Du tillbringar kanske väldigt lite tid med barnet. Du klarar kanske inte av att hantera alla frågor relaterade till sjukdomen. 

Om anpassningen till förändringarna i livet och hanteringen av vardagen tar all kraft, är det bra att be om hjälp utifrån för att ta hänsyn till barnet. Närstående, vänner eller yrkeskunniga personer kan hjälpa.  

De vuxna är ansvariga för familjens vardag 

Barnet bör inte involveras för starkt i hanteringen av krisen. Inte ens i en krissituation kan barnet hållas ansvarigt för familjens vardag. Vid behov ska man be om hjälp utifrån.  

Ett barn kan inte bära upp en vuxen 

Dessutom kan inte vuxnas alla bekymmer överföras på barnet. Gör en bedömning om vad som är nödvändigt och vad barnet kan ta emot i denna situation. 

Det är ofta lättare för barnet om man berättar för viktiga vuxna, såsom läraren, ledaren för hobbygruppen eller kompisarnas föräldrar om familjens situation. På så sätt behöver barnet inte dölja saken och kan få stöd. 

Att tolerera ett barns bristfällighet  

Ett barns känsloliv och självreglering utvecklas fortfarande. I en svår situation kan barnet bete sig på ett oönskat sätt, även om hen fått uppmärksamhet. Detta kan förvirra samt orsaka känslor av skuld och irritation.  

Tips för att hantera det outhärdliga  

Den insjuknades egen kris  

En sjukdom kommer ofta som en överraskning och följs naturligtvis av en chock. Insjuknandet i en allvarlig sjukdom kan jämföras med en plötslig traumatisk händelse, såsom en livshotande olycka.  

Detta kan utlösa olika stressymtom. Hos vissa människor är de långvariga och exponerar för psykiska störningar.  

Krisens varaktighet beror både på personen som upplever den och på situationen. Det är vanligtvis fråga om en lång och gradvis föränderlig process.  

Känslor och upplevelser 

Åldern, personligheten, tidigare livserfarenheter och livssituationen har en inverkan på hur en individ upplever sitt eget insjuknande.  

Efter osäkerheten i början kan det vara en lättnad att få en diagnos. Men det väcker ofta många olika typer av frågor, tankar och känslor. Sjukdomen kan förändra funktionsförmågan och utseendet. Ibland är behandlingen av en sjukdom förknippad med plågsamma åtgärder.   

För att balansera situationen är det viktigt att identifiera och bearbeta sina upplevelser enligt sina resurser. 

Kom ihåg dig själv  

Som vuxen måste man ofta kompromissa med sina egna behov och önskemål. Det är inte lätt att ta hand om sig själv, särskilt mitt i en kris. Att ta hand om sig själv tillräckligt bra är ändå en förutsättning för att man ska orka beakta andra. På så sätt lär sig barnet också att de egna behoven är viktiga.  

Att lugna ner sig 

Försök att varje dag hitta stunder när du stannar upp och känner efter hur du mår ens under några lugna andetag. Vad behöver du? Om du märker att de negativa känslorna tar över, ta en timeout.  

Självmedkänsla 

Det är inte alltid möjligt att förändra omständigheterna. Lidandet kan lindras om man är medkännande mot sina egna svårigheter. Självmedkänsla kan kännas främmande och svårt, men det lönar sig att öva på det. Det gynnar hela familjen.  

Du kan börja med att fundera på hur du skulle behandla din vän i en liknande situation. 

När situationen fortskrider 

Med tiden blir sjukdomen en del av livet. Krisens varaktighet är begränsad och livet hittar oundvikligen någon form av balans. Det är också tröstande att komma ihåg att barn ofta har en naturlig förmåga att leva i nuet, vilket hjälper dem att anpassa sig till förändrade situationer.  

Sjukdomskrisens positiva effekter 

Många som har gått igenom en sjukdomskris berättar att sjukdomen också har haft positiva effekter. Livets prioriteringar kan bli tydligare och betydelsen av nära relationer framhävs. Det är lättare att gallra bort saker som orsakar onödig stress. 

I takt med sjukdomen kan familjemedlemmarnas förmåga att ta ansvar för sig själva och andra utvecklas enormt. Sådana förmågor kan vara till stor nytta senare i livet.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av