Siirry pääsisältöön

Sosiaalisten taitojen tukeminen koulussa

Sosiaaliset taidot kehittyvät iän myötä. Leikki- ja ikätovereiden kanssa toimiminen kehittää sosiaalisia taitoja. Oppilaat, joilla on nepsypiirteitä, voivat kokea uusiin ihmisiin tutustumisen vaikeana tai jännittävänä.

Tämä teksti auttaa koulun aikuisia tukemaan nepsypiirteistä oppilasta. Ohjeista voi kuitenkin saada apua muidenkin sosiaalisia haasteita kokevien oppilaiden kanssa toimimiseen. 

Oppilas ei välttämättä tiedä, miten pitäisi toimia, mitä toiselle voisi sanoa ja mistä tutustumisen voisi aloittaa. Oppilaan voi olla vaikeaa  

 • havainnoida muiden toimintaa ja tunteita 
 • suhteuttaa omaa toimintaansa muihin  
 • pysyä keskusteluissa mukana.  

Joskus vaikeudet ovat toistuvia ja pitkäkestoisia. Oppilas voi tarvita aikuisten tukea leikki-, vuorovaikutus- ja kaveritaitojen harjoitteluun. 

Keskeiset asiat

1. Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa voivat näkyä koulussa 

 • yliaktiivisena ja intensiivisenä vuorovaikutuksena  
 • vetäytymisenä 
 • joustamattomuutena 
 • yksinäisyytenä ja kaverisuhteiden yksipuolisuutena 

2. Vaikeuksien taustalla voi olla puutteita taidoissa. Uusia taitoja voi harjoitella. Siinä tarvitaan aikuisten tukea ja apua. 

3. Koko luokan kanssa tehdyt vuorovaikutus- ja kaveritaitoharjoitukset vahvistavat luokan yhteishenkeä. Ne hyödyttävät oppilaita myös yksilötasolla. 

Keinoja sosiaalisten taitojen tukemiseen

 • lapsen toiveiden ja tarpeiden selvittäminen 
 • ryhmäyttäminen 
 • kaveritaitojen harjoitteleminen 
 • erilaisuuden hyväksyminen 

Miten sosiaalisten taitojen vaikeudet näkyvät koulussa? 

Kaverisuhteissa voi olla vaikeuksia, jos oppilas on määräilevä, vauhdikas ja intensiivinen. Oppilas voi unohtaa herkästi, mitä on sopinut, ja siitä voi syntyä väärinkäsityksiä. Keskustelun seuraaminen isossa ryhmässä voi olla vaikeaa.  

Oppilas saattaa  

 • hakeutua toisten seuraan liian rajuin ottein 
 • mennä fyysisesti liian lähelle toisia 
 • puhua liian paljon 
 • riitautua herkästi toisten kanssa 
 • kokea ryhmässä toimimisen hankalana  
 • kokea usein epäreiluutta 
 • siirtyä nopeasti tekemisestä tai seurasta toiseen 
 • ottaa tavaroita toisten kädestä 
 • ottaa johtajan roolia ja toimia omilla säännöillään kertomatta niistä muille 
 • olla vauhdikas ja idearikas leikkijä 
 • tuoda leikkeihin niin lennokkaita juonenkäänteitä, etteivät toiset pysy mukana 

Oppilas voi olla kaverisuhteissaan myös liian intensiivinen tai vältellä toisia lapsia. Lapsi voi puhua vain omasta kiinnostuksen kohteestaan tai sanoa asioita liian suoraan toisille. 

Silloin hän saattaa 

 • hakeutua muiden lähelle, mutta jäädä ulkopuolelle tekemisestä 
 • hakeutua aikuisten seuraan ikätovereiden sijaan 
 • vältellä toisia lapsia 
 • ymmärtää herkästi väärin toisten sanomisia 
 • puuttua toisten asioihin 
 • mallintaa toisten ilmeitä, pukeutumista tai puhetta 
 • omia yhtä kaveria ja olla haluton jakamaan kavereita 
 • vältellä katsekontaktia tai katsoa hyvin tarkasti ja intensiivisesti 
 • kertoa itseään kiinnostavista asioista vuolaasti 
 • ymmärtää sosiaaliset tilanteet eri tavalla kuin muut 
 • leikkiä yksin tai toisen vieressä ja kokea leikkeihin liittymisen vaikeana 
 • toistaa samoja leikkejä 
 • toistaa leikeissä aina samalla tavalla jotain, mitä on aiemmin nähnyt 
 • tutkia yksittäisiä lelun osia leikkimisen sijaan 
 • kokea mielikuvitus- ja roolileikit vaikeiksi 
 • leikkiä oman mielenkiinnon kohteen maailmassa 
 • järjestellä, rakentaa ja purkaa juonellisen leikkimisen sijaan 

Oppilaan voi olla vaikea 

 • huomioida toisten näkökulmia 
 • kertoa omia asioitaan niin, että tulee ymmärretyksi 
 • ymmärtää, jos tulee kiusatuksi 
 • tietää, mitä toisille pitäisi sanoa 
 • huomata, jos toinen ei jaksa kuunnella 

Mitä opettaja voi tehdä? 

Vuorovaikutustaitojen ja kaveritaitojen harjoittelussa on tärkeää, että aikuinen säilyttää ystävällisen ja hyväksyvän asenteen. Taitojen harjoittelu vie aikaa ja vaatii paljon toistoja.  

Leikit, pelit ja harjoitukset 

Sopivien harjoitusten ja tekemisten löytäminen voi kestää. Niiden löytämisessä oppilastuntemus on keskeistä. Kun aikuinen tuntee oppilaat yksilöinä ja ryhmänä, sujuu harjoitusten ja leikkien toteuttaminen helpommin.  

Leikkien, pelien ja harjoitusten tulee olla helppoja ja monipuolisia. Niiden tulee olla sellaisia, joissa epäonnistumista ei tarvitse hävetä. Yhteiset peli- ja leikkihetket, joihin myös aikuinen osallistuu, auttavat erityisesti oppilaita, joilla on vaikeuksia.  

Vuorovaikutus- ja kaveritaitojen kehittymistä sekä itsesäätelyä kehittävät  

 • roolileikit 
 • kauppaleikit 
 • yhteiset keskustelut esimerkiksi ajankohtaisista asioista tai viikonlopusta. 

Mallintaminen 

 • Aikuisen tuki ja mallintaminen leikki- ja pelitilanteissa on tärkeää. Aikuinen voi osallistua leikkiin. Aikuinen voi myös sanoittaa vieressä, miten oppilas voi toimia, jotta toiminta jatkuu. 
 • Vertaisryhmässä kannattaa opastaa, miten voi toimia yhdessä, vaikka jollain olisi haasteita.  
 • Koulun aikuiset voivat tukea oppilaita myös mallintamalla ja sanoittamalla arjen tilanteita.

Muista

 • Vetäytyvä lapsi voi kaivata kavereita ja apua kavereiden saamiseen.  
 • Innokas ja aktiivinen leikkijä toimisi oikein, jos osaisi.  
 • Idearikas oppilas voi olla myös pidetty leikkikaveri monipuolisten leikki-ideoidensa ja ulospäinsuuntautuneisuutensa vuoksi.  
 • Kaikki lapset eivät kaipaa kavereita. 
 • Paras ympäristö leikkitaitojen oppimiselle on muiden samanikäisten oppilaiden seura.  

Harjoituksia sosiaalisten taitojen tukemiseen koulussa  

Harjoituksia voi hyödyntää  

 • ryhmässä ennaltaehkäisevästi  
 • yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa  

Kokeillaan yhdessä 

Tutkitaan yhdessä koulussa -harjoituksen voi jakaa koko ryhmälle täytettäväksi tai täyttää yhden oppilaan kanssa yhdessä keskustellen. Harjoituksen avulla voit saada lisää tietoa oppilaan omista kokemuksista, jotka liittyvät kaverisuhteisiin ja leikkimiseen. 

Harjoituksen avulla harjoitellaan näkemään ja ilmaisemaan toisen ihmisen hyviä ominaisuuksia.

Pari- tai ryhmäharjoituksen avulla harjoitellaan kertomista, vuorottelua, kuuntelua ja kysymistä.

Yhteisten leikkien suunnittelun harjoittelu tukee myös ryhmäytymistä.

Erilaisten mielipiteiden muodostumisen ymmärtäminen kehittää taitoa sietää erilaisia mielipiteitä.

Vaihtoehtoisten ajatusten löytäminen auttaa hyväksymään erilaisuutta.

Ennakkoon voi harjoitella, miten ja missä voi lähestyä toisia.

Aikuisten toiminta 

Osa oppilaista voi tarvita yksilöllistä ja kohdennettua tukea kaveritaitojen kehittymiseen. Opettajan muistilistan avulla voit muodostaa kokonaiskuvan asioista mihin kiinnittää huomiota tukiessasi sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös