Skip to main content

Stöd för sociala färdigheter i skolan

De sociala färdigheterna utvecklas med åldern. De utvecklas genom att man umgås med lekkamrater och jämnåriga. Elever med nepsy-drag kan tycka att det är svårt eller nervöst att lära känna nya personer.

Den här texten hjälper vuxna i skolan att stötta en elev med nepsy-drag. Men anvisningarna kan också göra det lättare att agera med andra elever som har sociala utmaningar. 

Eleven kanske inte vet vad hen ska göra, vad hen ska säga till andra och hur man ska börja lära känna varandra. Eleven kan ha svårt att  

 • observera hur andra agerar och känner 
 • relatera till hur hen agerar mot andra  
 • hänga med i samtal.  

Ibland återkommer svårigheterna och håller i sig länge. Eleven kan behöva stöd av vuxna för att öva på lekfärdigheter, sociala färdigheter och vänskapsfärdigheter. 

Centralt

1. Svårigheter i sociala relationer och situationer kan märkas i skolan i form av 

 • överaktiv och intensiv interaktion  
 • tillbakadragande 
 • oflexibilitet 
 • ensamhet och ensidighet i vänskapsrelationer. 

2. Det som ligger bakom svårigheterna kan vara brister i färdigheterna. Det går att lära sig nya färdigheter. För det behöver man stöd och hjälp från vuxna. 

3. Övningar i interaktion och vänskapsfärdigheter som görs i hela klassen stärker gemenskapen i klassen. Det har elever även nytta av på individnivå. 

Metoder för att stötta sociala färdigheter

 • utreda behov och önskemål hos barnet 
 • gruppbildning 
 • öva på vänskapsfärdigheter 
 • acceptera olikheter 

Hur märks svårigheter med sociala färdigheter i skolan? 

Det kan uppstå svårigheter i sociala relationer om en elev är kommenderande, fartfylld och intensiv. Eleven kan lätt glömma vad man har kommit överens om och det kan leda till missförstånd. Det kan vara svårt att följa med i ett samtal i en stor grupp.  

Det kan hända att eleven  

 • söker andras sällskap alltför intensivt 
 • kommer för nära andra fysiskt 
 • pratar för mycket 
 • lätt börjar bråka med andra 
 • upplever att det är svårt att agera i en grupp  
 • ofta upplever orättvisa 
 • snabbt går från att göra en sak till en annan eller byter sällskap snabbt 
 • tar saker från kompisar 
 • tar rollen som ledare och agerar utifrån sina egna regler utan att berätta om det för andra 
 • är livlig och idérik i lekar 
 • skapar så livliga vändningar i lekar att andra inte hinner med. 

Eleven kan också vara för intensiv i sina vänskapsrelationer eller undvika andra barn. Barnet kanske bara pratar om sina egna intressen eller pratar för direkt med andra. 

Då kan det hända att hen 

 • söker upp andras sällskap men hamnar utanför 
 • söker sig till vuxna i stället för jämnåriga 
 • undviker andra barn 
 • lätt missförstår vad andra säger 
 • blandar sig i vad andra gör 
 • visar exempel på hur andra ska se ut, klä sig eller prata 
 • äger en kompis och inte vill dela med sig av kompisar 
 • undviker ögonkontakt eller tittar mycket noga och intensivt 
 • berättar mycket om sådant som hen är intresserad av 
 • uppfattar sociala situationer annorlunda än andra 
 • leker ensam eller bredvid andra och upplever att det är svårt att gå med i leken 
 • upprepar samma lekar 
 • upprepar lekar på samma sätt som hen har sett någon gång förut 
 • utforskar specifika delar av en leksak istället för att leka 
 • tycker att fantasi- och rollekar är svåra 
 • leker i sin egen värld 
 • organiserar, bygger och river ner saker i stället för att leka lekar med handling. 

Eleven kan ha svårt att 

 • ta in andras perspektiv 
 • berätta saker på ett sätt så att hen blir förstådd 
 • förstå att hen blir mobbad 
 • veta vad hen ska säga till andra 
 • märka om någon annan inte orkar lyssna. 

Vad kan läraren göra? 

När man övar på sociala färdigheter och vänskapsfärdigheter är det viktigt att den vuxna behåller en vänlig och accepterande attityd. Det tar tid att öva på färdigheter och det krävs mycket repetition.  

Lek, spel och övningar 

Det kan ta tid att hitta lämpliga övningar och aktiviteter. När man ska hitta sådana är det viktigt att man känner eleverna. När den vuxna känner eleverna som individer och som grupp går det lättare att genomföra övningar och lekar.  

Lekarna, spelen och övningarna ska vara lätta och mångsidiga. Det ska vara övningar där man inte behöver skämmas för att man misslyckas. Gemensamma spel- och lekstunder som även en vuxen deltar i hjälper särskilt elever med svårigheter.  

Utvecklingen av sociala färdigheter, vänskapsfärdigheter samt självreglering utvecklas av  

 • rollspel 
 • att leka affär 
 • gemensamma samtal om till exempel aktuella saker eller om veckoslutet. 

Visa modell 

 • Det är viktigt med stöd och modeller från en vuxen i lek- och spelsituationer. En vuxen kan delta i leken. En vuxen kan också stå bredvid och säga hur eleven kan agera för att gå vidare med aktiviteten. 
 • I kamratgruppen bör man ge handledning i hur man kan agera tillsammans även om det uppstår utmaningar.  
 • Vuxna i skolan kan stötta elever genom att visa hur man kan säga och agera i vardagssituationer.

Kom ihåg

 • Ett barn som drar sig undan kan längta efter kompisar och efter att få hjälp att hitta kompisar.  
 • En som leker ivrigt och aktivt skulle agera rätt om hen visste hur man gjorde.  
 • En elev med många idéer kan också vara en omtyckt lekkamrat på grund av sina varierande idéer och utåtriktade inställning.  
 • Alla barn längtar inte efter kompisar. 
 • Den bästa miljön för att lära sig lekfärdigheter är miljöer där man umgås med andra elever i samma ålder.  

Övningar för att stötta sociala färdigheter i skolan  

Övningarna kan användas  

 • i förebyggande syfte i grupp  
 • som ett stöd för individen inom till exempel elevvården.  

Vi testar tillsammans

Övningen “Vi utforskar tillsammans i skolan” kan delas ut och fyllas i med hela gruppen eller i samtal med en enskild elev. Genom övningen kan du få mer information om elevens egna upplevelser kopplade till vänskapsrelationer och att leka. 

Med hjälp av övningarna övar man på att se och uttrycka bra egenskaper hos en annan person.

Med hjälp av par- eller gruppövningen övar man på att berätta, turtagning, att lyssna och att fråga.

Genom att öva på att planera gemensamma lekar främjas även gruppbildningen.

Att förstå hur olika åsikter skapas gör att man utvecklar sin förmåga att tolerera olika åsikter.

Genom att hitta alternativa tankar går det lättare att acceptera olikheter.

Man kan i förväg öva på hur och var man ska närma sig andra.

Den vuxnas agerande

En del elever kan behöva individuellt och riktat stöd för att utveckla vänskapsfärdigheter. Med hjälp av lärarens minneslista kan du skapa en helhetsbild av saker du ska fokusera på när du stöttar utvecklingen av sociala färdigheter.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av