Siirry pääsisältöön

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen koulussa

Kaikkien lasten sukupuoli-ilmaisu, kehollinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti eivät vastaa ympäristön odotuksia. Lapsi tai nuori voi poiketa sukupuolinormeista monesta eri syystä. Sukupuolinormeista poikkeaminen voi altistaa lapsen kiusaamiselle. Tärkeintä on, että oppilas voi tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Keskeiset asiat

 1. Osa lapsista ja nuorista ilmaisee sukupuoltaan tavalla, joka poikkeaa muiden odotuksista. 
   
 2. Sukupuolinormeista poikkeaminen voi altistaa kiusaamiselle tai vetäytymiselle vertaisryhmästä. 
   
 3. Yksilöllinen sukupuoli-ilmaisu ei itsessään ole merkki ongelmasta. 
   
 4. Pyrkimykset muuttaa oppilaan itseilmaisua ovat hänelle haitallisia. 
   
 5. Tärkeintä on, että oppilas voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja kuuluvansa joukkoon. 

Miten sukupuolen moninaisuus ilmenee koulussa? 

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, ettei sukupuoli ole jaettavissa kahteen sukupuoleen, jotka ovat selvästi toisistaan erotettavia ja toisilleen vastakkaisia. Sukupuolen ilmenemismuodot ovat huomattavasti moninaisemmat. 

Kaikki lapset ja nuoret ilmaisevat sukupuoltaan koulussa tavalla tai toisella. Asiaan kiinnitetään huomiota yleensä vasta, kun oppilaan itseilmaisu ei sovi siihen, mitä muut häneltä olettavat.  

Kouluikäisellä itseen liittyvät pohdinnat ovat merkittäviä kehitystehtäviä. 

Yksilöllinen sukupuoli-ilmaisu voi tulla esiin 

 • pukeutumisessa 
 • leikeissä 
 • sukupuolitetuissa tilanteissa, kuten pukuhuone- ja wc-tilanteissa 
 • asioina, jotka oppilas itse ottaa puheeksi 

Sukupuolitietoinen kasvatus ja opetus 

Sukupuolen moninaisuus sisältää ajatuksen, että sukupuolet ovat tasa-arvoisia ja niitä on enemmän kuin kaksi. Sukupuolitietoisen kasvatuksen ja opetuksen lähtökohta on tunnistaa jokainen yksilönä ja omana itsenään. 

Sukupuolta ei tule olettaa 

Koulun toimintakulttuurissa on tärkeää puhua koululaisista, lapsista, nuorista ja oppilaista. Oppilaiden ryhmittely tyttöihin ja poikiin sisältää ennakko-oletuksen sukupuolesta. Siksi siitä tulisi luopua.  

Sukupuolitietoisessa opetuksessa oppilasta ei sosiaalisteta tiettyyn sukupuoleen esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden, ulkonäön tai nimen perusteella. 

Mitä opettaja voi tehdä?  

Sukupuolitietoiseen kasvatukseen ja opetukseen liittyy se, että tunnistetaan oppilaiden yksilöllisyys ja persoonallisuus. On tärkeää, ettei koulussa ylläpidetä oppilaiden jakoa sukupuolitettuihin ryhmiin.  

Sukupuoli-identiteetti muodostuu useasta tekijästä. Nämä tekijät määrittävät yksilön tietoisuutta ja kokemusta omasta sukupuolestaan.  

Huomioita ja toimintatapoja kouluarkeen 

 • Puhu koulussa lapsista, nuorista tai oppilaista. Älä puhu tytöistä ja pojista. 
 • Kohtaa jokainen oppilas avoimesti, yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. 
 • Kuuntele, millä tavalla oppilas määrittelee itsensä ja toivoo tulevansa kohdatuksi. Kysy, jos et tiedä. 
 • Käytä nimeä, jolla oppilas haluaa tulla kutsutuksi. 
 • Muista, että oppilas ei halua todennäköisesti erottua joukosta eikä tulla nostetuksi esimerkiksi. 
 • Tarjoa kaikille oppilaille tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuoliristiriidasta. Ohjaa tarvittaessa nuori eteenpäin. 
 • Puutu ennakkoluuloihin, joita havaitset luokassa ja koulussa tai kuulet oppilaiden tai koulun aikuisten puheessa. Näytä omalla esimerkilläsi, että kaikki ihmiset kohdataan tasa-arvoisesti. 
 • Älä oleta oppilaiden kiinnostuksen kohteita sukupuolen perusteella. Varmista esimerkiksi käsityö- ja liikuntatunneilla kaikille mahdollisuus tehdä valintoja yksilöllisesti. 
 • Käytä sukupuolitietoista sanastoa. Termejä löydät sukupuoli-identiteetin jäsentämisen omahoito-ohjelmasta. 
 • Tuo opetuksessa esiin myönteisiä esimerkkejä ihmisten monimuotoisuudesta. Tarjoa oppilaille kirjallisuutta, leikkimalleja ja esimerkiksi elokuvia, joissa sukupuolen moninaisuus tulee näkyväksi. 
 • Tunnetaitokasvatuksessa on tärkeää korostaa, että kaikki tunteet kuuluvat kaikille sukupuolille. 
 • Jos oppilaan hyvinvoinnista herää huoli, ole yhteydessä huoltajiin ja opiskeluhuoltoon. 

Tärkeintä on turvallinen olo koulussa  

Jokaiselle oppilaalle on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. Lapsen tai nuoren tulee voida tuntea kuuluvansa joukkoon ja kokea itsensä tavalliseksi oppilaaksi muiden joukossa. 

Kun tämä näkökulma ja toimintatapa tuodaan kasvatuksessa ja opetuksessa esille, on sekä itsen että toisten kunnioittaminen helpompaa. Ryhmähenkikin paranee.  

Jos koulun aikuisella on hyvät tunnetaidot ja tietämystä sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolitietoisesta kasvatuksesta, on hänen helpompi ylläpitää turvallista toimintakulttuuria. Tähän on mahdollisuus saada koulutusta ja lisätietoa. 

Sosiaalisen roolin muutos 

Nuori, joka pohtii omaa sukupuoltaan ja yksilöllisyyttään, voi jännittää koulussa. Oppiminen voi vaikeutua, jos nuorta ahdistaa tai ajatukset ovat muualla. 

Jotta oppiminen on mahdollista, tulee koulun aikuisten tarjota jokaiselle turvallinen koulupäivä. Opettajan tulee aina puuttua asiattomaan toimintaan, syrjintään tai kiusaamiseen. 

Jos lapsi tai nuori kokee voimakasta sukupuoliristiriitaa, hän voi olla tilanteessa haavoittuvainen. Hän kaipaa aikuisten tukea ja ymmärrystä. 

Kohtaamattomuus aikuisten taholta voi viedä luottamuksen helposti. Aikuisten on pystyttävä sietämään epävarmuutta. Heidän on pysyttävä avoimina kaikille mahdollisille kehityspoluille.  

Itse valitun nimen lisäksi lapsi tai nuori saattaa ilmaista sukupuoltaan pukeutumalla. Hän saattaa toivoa siirtymistä liikuntatunnilla toiseen pukuhuoneeseen tai mahdollisuutta käyttää eri wc-tiloja kuin aiemmin.  

Tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä. Kenenkään ei tarvitse yksin ratkaista sitä, mikä olisi paras mahdollinen toimintatapa. On tärkeää keskustella asiasta yhdessä oppilaan ja huoltajien sekä koulupsykologin tai kuraattorin kanssa.   

Alttius kiusaamiselle 

Sukupuolinormeista eroavilla lapsilla ja nuorilla on tavallista korkeampi riski joutua kiusatuksi sekä korkeampi riski mielenterveysongelmille. 

Kohonnut riski mielenterveysongelmiin johtuu ympäristön kielteisestä suhtautumisesta. Sukupuolinormeista eroaminen ei itsessään aiheuta mielenterveysongelmia.  

Aiemmin oppilaita on saatettu syyllistää heidän tavoistaan ilmaista sukupuoltaan, jos heitä on sen vuoksi kiusattu. Lapsi tai nuori ei ole kuitenkaan itse valinnut olla erilainen. Pyrkimykset muuttaa hänen itseilmaisuaan ovat haitallisia. 

Harjoituksia identiteetin pohtimisen tukemiseen koulussa

Erityisesti nuoruusiässä pohditaan omaa paikkaa maailmassa ja suhteita muihin ihmisiin. 

Harjoituksia voi hyödyntää

 • ryhmässä ennaltaehkäisevästi
 • yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa.

Nämä eri omahoito-ohjelmista löytyvät yksittäiset harjoitukset sopivat kaiken ikäisille.

Sukupuoli-identiteettiin liittyviä harjoituksia

Mielekäs elämä
Harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan omia arvoja sekä pohtimaan, minkälaista on itselle mielekäs elämä.

Tavoitteiden asettaminen
Tavoitteiden asettamiseen liittyviä harjoituksia – konkreettiset tavoitteet motivoivat ja auttavat toimimaan omien arvojen mukaisesti.

Lue lisää

Sukupuolitietoinen ja tasa-arvoinen kasvatus, opetus ja ohjaus on Opetushallituksen sivusto, jolle on koottu teemaan liittyviä ohjeita ja aineistoja:

Lasten kehotunnekasvatus sekä Tunnetaitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille ovat Väestöliiton sivuja keskeisten kasvatusteemojen opettamiseen:

Seta tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalvelua:

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös