Skip to main content

Den offentliga hälso- och sjukvården, som stöd för den psykiska hälsan

Alla har rätt att få hjälp för psykiska störningar genom den offentliga hälso- och sjukvården som ordnas av kommunerna.

Vad är offentlig hälso- och sjukvård?

Den offentliga hälso- och sjukvården är den hälso- och sjukvård som kommunerna producerar och som utgör kärnan i det finländska hälso- och sjukvårdssystemet.

Den är indelad i primärvård och specialiserad sjukvård.

 • Du kan själv kontakta primärvårdens tidsbokning eller servicehandledning.
 • För att få tillgång till specialiserad sjukvård krävs en remiss från primärvården.

Största delen av den offentliga primärvården finansieras av hemkommunen. Klienten debiteras ofta en klientavgift, som är betydligt lägre än den faktiska vårdkostnaden. Inom den specialiserade sjukvården är besöken på psykiatriska polikliniker avgiftsfria för patienten.

Vården börjar från primärvården

Vård vid psykiska störningar ges primärt på din egna hälsocentral. Om du arbetar, studerar eller går i skolan kan du också kontakta företagshälsovården, eller student- eller skolhälsovården.

Den hjälp som primärvården tillhandahåller kan vara

 • samtalsterapi individuellt eller i grupp
 • vägledning för självständig vård, till exempel ett egenvårdsprogram
 • genomförande av ett egenvårdsprogram med stöd av en yrkesperson
 • en remiss för nätterapi
 • bedömning av behovet av medicinering
 • förordnande av eventuell vila eller sjukskrivning

Vid behov ges en remiss till den specialiserade sjukvården

En primärvårdsläkare gör en remiss till den psykiatriska specialiserade sjukvården när det är fråga om

 • symtom som är allvarligare än lindriga eller medelsvåra, eller
 • den påbörjade vården ger inte tillräckligt goda resultat.

I första hand försöker man behandla psykiska störningar inom öppenvården, dvs. i form av polikliniska besök hos en yrkesutbildad inom hälso- eller sjukvård.

Endast i exceptionella fall ges sjukhusvård. Ett alternativ till sjukhusvård dygnet runt är också vård på ett dagsjukhus.

Vården grundar sig på en individuellt upprättad vårdplan. Vårdplanen görs i samarbete med patienten och om möjligt även med närstående personer.

Vården är ett multiprofessionellt samarbete, vilket innebär att yrkesutbildade inom olika specialiteter kan delta i vården. Ett vårdteam kan bestå av till exempel en läkare, en sjukskötare, en socialarbetare, en fysioterapeut och en ergoterapeut.

Inom den specialiserade sjukvården görs eventuellt också en bedömning av behovet av psykoterapi. En remiss till rehabiliterande psykoterapi, som stöds av FPA, görs av en psykiater.

Utforska först tredje sektorns tjänster

Om du vill ha samtalshjälp med låg tröskel, kamratstöd, meningsfulla aktiviteter för dina dagar eller praktiska råd, bör du i första hand kontakta tredje sektorns tjänster.

Dessa omfattar till exempel församlingarnas tjänster, mentalvårdsföreningar, patientorganisationer samt hjälplinjer och chattjänster.

Det lönar sig att kontakta den offentliga hälso- och sjukvården när du behöver hjälp av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård för din situation.

Och när ska den offentliga hälso- och sjukvården kontaktas i stället för den privata?

Du kan anlita privata tjänster i stället för den offentliga hälso- och sjukvården, om din ekonomiska situation tillåter det eller till exempel om du har en försäkring.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

  Du kanske också är intresserad av