Skip to main content

Samtalsterapi vid psykiska störningar

Samtalsterapi är en psykosocial behandlingsform. Det förekommer flera olika former av samtalsterapi. Längden kan variera från en intensiv kort intervention på 1–2 besök till psykoterapi som varar i flera år.

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi bygger på interaktion och går i korthet ut på att man behandlar psykiska störningar och löser olika problem via samtal. Samtalsterapi tillhandahålls ofta av hälso- och sjukvårdspersonal eller socialvårdspersonal. Samtalsterapi erbjuds inom primärvården och den specialiserade sjukvården samt av den tredje sektorn.

Det finns bland annat individterapi, parterapi, familjeterapi samt olika former av gruppterapi. Även i individterapi kan en närstående vid behov delta i en del av besöken.

Samtalsterapi förekommer i olika former:

  • olika former av generella stödsamtal (t.ex. krisstöd, avlastningssamtal, motiverande samtal, föräldrastöd, stöd för närstående)
  • olika former av samtal som utgår från ett specifikt mål och en struktur, och som ofta baserar sig på en viss metod.

Förutom själva diskussionen är det även vanligt med olika övningar som hjälper en att identifiera de tankar, känslor och beteenden som ger upphov till och upprätthåller symtomen. Ibland får man uppgifter att utföra på egen hand mellan träffarna. Träffarna kan ske på en mottagning, på distans eller så kan man öva på olika färdigheter även utanför terapirummet.

Olika former av samtalsterapier är handledd egenvård, psykoterapi och korttidspsykoterapi som kort presenteras nedan.

Handledd egenvård

Handledd egenvård tillhandahålls vanligtvis av en yrkesverksam person inom primärvården.

Den kombinerar:

  • att klienten arbetar på egen hand med ett (eller flera) av Psykportens egenvårdsprogram
  • att klienten får professionellt stöd för att utföra uppgifterna

Patienten och yrkespersonen träffas oftast 1–3 gånger. Patienten får stöd i att välja ett lämpligt egenvårdsprogram, att sätta upp mål samt att öva på sådana färdigheter som är viktiga för att kunna tillfriskna.

Psykoterapi

Psykoterapi är den mest kända och vanligtvis också den mest omfattande samtalsterapiformen.

Psykoterapi behövs ofta när problemen

  • är långvariga och återkommande
  • gör det svårt att klara av till exempel arbete, studier eller sociala relationer.

Att delta i psykoterapi kräver att man kan förbinda sig till en längre behandlingsform samt att man har motivation och ork att arbeta för sitt välbefinnande och utmana sig själv. Ofta krävs även tillräckliga ekonomiska resurser.

Eftersom psykoterapi kräver inre resurser så är det eventuellt inte det bästa alternativen ifall man befinner sig i en svår kris eller i en väldigt påfrestande livssituation. Då lönar det sig att överväga mer kortvarig krishjälp eller andra former av stöd, och fundera på behovet av psykoterapi senare när situationen är mer stabil.

Psykoterapi utförs alltid av en person som har genomgått en psykoterapeututbildning och som Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) har beviljat rätten att använda den skyddade yrkestiteln psykoterapeut.

Du kan gå i psykoterapi på egen bekostnad, med stöd av FPA samt i vissa områden i Finland även med en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av